اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار سال سوم زمستان 1387 شماره 10 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تاثیرمقابله درمانگری برباورهای خود -کارآمد،تنیدگی و فرسودگی شغلی مدرسان کنسرواتوار(دانشکده موسیقی) تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۰۷
۳.

ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی مشاوران موفق از دیدگاه جامعه ی مشاوران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی زنان و دختران فراری و عادی در شهر اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

رابطه ی بین باورهای منفی فراشناختی و فرانگرانی با فوبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

رابطه ی ادراک نوجوانان از عملکرد خانواده با سازگاری آنها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

مقایسه ی زمان واکنش خالص، حافظه ی فضایی کوتاه مدت و بازداری شناختی در افراد مبتلالا به اختلالال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

رابطه ی سلامت و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)