اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار سال چهارم پاییز 1388 شماره 13 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

رابطه ی سلامت روان و سرسختی روان شناختی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

رابطه ی سبکهای دلبستگی و منبع کنترل با سازگاری زناشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

میزان شیوع اهمالکاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

اثر بخشی معنا درمانی به شیوه ی گروهی بر کاهش نشانگان مشکلات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

تاثیر سبک هویتی و هوش هیجانی در پیش بینی انگیزه ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بهداشت روان در معلمان دانش آموزان عادی و استثنایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رابطه ی تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

جو خانوادگی و وضعیت روانی، شادکامی و امید در نوجوانان ایران و هند(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)