اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار سال دوم تابستان1387 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر افزایش سلامت روان دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۱۸
۳.

رابطه ی بین هوش هیجانی با انواع سبکهای مدیریت تعارض مدیران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

تاثیر بازی ستاره بر سرعت یادگیری جمع، منها و ضرب در پایه های اول، دوم و سوم دبستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

تاثیر مشاوره ی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری - شناختی در کاهش نگرش های ناکارآمد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)