اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

فصلنامه اندیشه و رفتار 1385 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

" هنجاریابی مقیاس احساس تنهایی UCLA ( نسخه ی سوم ) در جامعه ی دانشجویان مستقر در تهران "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
هدف از انجام این پژوهش، هنجاریابی مقیاس احساس تنهایی ucla در دانشجویان مستقر در شهر تهران است. برای این منظور 420 دانشجوی دختر و پسر که با روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانشجویان مستقر در شهر تهران، از دانشگاه های علامه طباطبایی، شهید رجایی، تهران، صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و دانشگاه جامع علمی- کابردی انتخاب و با مقیاس ucla مورد اندازه گیری قرار
۲.

" مقایسه ی هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش کودکان استثنایی کودکان نابینا و ناشنوا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش و پرورش فعالیتهای هنری و بازی ها دبستانی
تعداد بازدید : ۳۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۸۱
پژوهش حاضر، به منظور مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 85-1384 صورت گرفته است. بدین منظور 180 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و جرات ورزی گمبریل و ریچی پاسخ داند
۳.

" مقایسه ی انگیزش پیشرفت عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف و غیر متعارف "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۹۰۱
هدف پژوهش حاضر عبارت است از مقایسه انگیزش پیشرفت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف و غیر متعارف. بدین منظور یک نمونه 148 نفری از میان جامعه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انتخاب و پرسشنامه های انگیزش پیشرفت ادواردز و عزت نفس کویر اسمیت اجرا شد.
۴.

" تاثیر جنس ، سن و سابقه ی کار در ادراک محیط کاری "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی وضع رفتار و عقاید
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی منطقه ای
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۸۴۲
هدف اساسی این مطالعه، بررسی وضعیت محیط کار کارکنان اداری و ابعاد مختلف آن با تاکید بر عوامل جنس، سن و سابقه ی کار در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. نمونه ی پژوهش شامل 2660 نفر از کارکنان اداری مناطق ده گانه ی دانشگاه آزاد اسلامی است که با روش تصادفی مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته، مورد سنجش قرار گرفتند
۵.

" تدوین الگوی ریاضی برای کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس میزان استفاده از IT توسط مدیران و جو سازمانی "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سازمانی و صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از it مدیران و جوسازمانی، با کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کلیه ی مدیران بخش های مختلف اداری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8، در سال 1384 است. تعداد 216 نفر مدیر و کارمند به روش تصادفی چند مرحله ای از بخش های مختلف اداری انتخاب شدند
۶.

" اعتبار و پایایی پرسشنامه ی ارزیابی اعضای هیات علمی "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۵۷۲
هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و پایایی فرم از پیش آماده شده ی نظرسنجی دانشجویان نسبت به اساتید دانشگاه است. از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی فرم ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن بوده است، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در رشته های مختلف به عنوان نمونه ی پژوهش، در نظر گرفته شدند.