اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

فصلنامه اندیشه و رفتار 1386 شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

" بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه های یادگیری و نحوه به کار گیری آن ها در فرایند تدریس "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تدریس معلم دوره ابتدایی نظریه های یادگیری،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۶
"از جمله وظایف علم روان شناسی در حوزه پرورشی، بررسی، تحلیل و معرفی آن دسته از نظریه ها و قوانین یادگیری است که معلمان را در فرایند تدریس مدد خواهد رساند. پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان با نظریه های یادگیری و نحوه به کارگیری آن ها در فرایند تدریس پرداخته است. به همین منظور 170 نفر نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه معلمان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفته اند. بخشی از نتایج به دست آمده حاکی است که میزان معلومات و آگاهی معلمان دوره ابتدایی شهر اصفهان (گروه نمونه) از نظریه های یادگیری در سطح پایین تر از متوسط بوده است. به عبارت دیگر، میانگین نمره های معلمان از آزمون سنجش نظریه های یادگیری کم تر از 10 بوده، بیش ترین میانگین نمره ها مربوط به حوزه نظریه رفتارگرایی با 8.78 و کم ترین میانگین ها نیز مربوط به حوزه نظریه فراشناخت با 6.38 بوده است . "
۲.

" مقایسه ی شاخص های ترسیمی کودکان خانواده های گسسته و ناگسسته در آزمون ترسیم خانواده "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

" بررسی اثربخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی "(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۸۱۰