اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مدیر مسئول: دکتر فرح لطفی کاشانی
سردبیر: دکتر فرح لطفی کاشانی
نشانی: رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان 9، دفتر مجله ی اندیشه و رفتار، کد پستی:189.
وب سایتhttp://jtbcp.riau.ac.ir/

آرشیو نشریه: