نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی 1385 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ادراک کارکنان اداری از کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

پیش بینی رضایت شغلی اعضاء هیات علمی بر اساس ادراک آنان از عوامل انگیزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی امکان تبدیل شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور به سازمان های دانایی محور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تحلیل وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از لحاظ عوامل بیرونی ( فرصت ها و تهدیدها ) و درونی ( قوت ها و ضعف ها )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸