نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر فتاح ناظم
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر صمد کریم زاده
مدیر داخلی: دکتر طاهره حسومی
مدیر اجرایی: فرشته حسینی
هیئت تحریریه: صمد کریم زاده، فتاح ناظم، محمود اکرامی، عباداله احمدی، سید علی سیادت، نادر سلیمانی، بهارک شیرزاد کبریا، قاسم قاضی
آدرس: رودهن، مجتمع دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان اداری، دفتر فصلنامه. صندوق پستی: رودهن، 189
وب سایت: http://jmte.riau.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸