نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی 1384 شماره 1 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مقایسه جو سازمانی و ابعاد آن در مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: فضای سازمانی مراکز آموزشی مراکز آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 865
هدف اساسی این پژوهش، مقایسه جو سازمانی و ابعاد آن در مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران دبیرستان های تهران و مدیران اداری بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است. براساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای، 245 نفر از مدیران دبیرستانها و 200 نفر از مدیران دانشگاه...
۲.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عزت نفس سلامت روانی مهارت های زندگی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سلامت
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 257
"زندگی پیچیده انسان امروزی با گسترش کلان شهرها و ارتباطات فراوان میان فردی، تحصیلی و شغلی، نیازمند داشتن مهارتهای مختلفی همچون، مهارت مقابله با استرس و اضطراب، و مهارت حل مسئله است. همچنین فرد با آگاهی و شناخت بیشتر خود و توانمند سازی خود می تواند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آید. سازمان جهانی بهداشت در سال 1993 در جهت پیشگیری سطح اول برنامه ...
۳.

عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران ا)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استرس اعضای هیات علمی کارکنان استرس شغلی دانشگاه آزاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سلامت
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره شغلی
تعداد بازدید : 282
"هدف اساسی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی است. این تحیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در سال 84-1383 شامل 1207 نفر کارمند و 606 عضو هیات علمی است. با استفاده از جدول کرجسی ...
۴.

سنجش نیازهای آموزشی معلمان دبستان های شهر فیروز آباد در زمینه مهارت های سه گانه قبل ، ضمن و پس از تدریس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نیازسنجی نیاز آموزشی نیاز سنجی آموزشی مهارتهای تدریس طراحی آموزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سلامت
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی ارزیابی، سنجش وآمار
 3. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی
تعداد بازدید : 891
" هدف اساسی این مقاله بررسی نیازهای آموزشی آموزگاران دبستانهای شهر فیروزآباد در زمینه مهارتهای سه گانه قبل، ضمن و پس از تدریس است. بدین منظور، ابتدا مقیاسی شامل 30 گویه برای اندازه گیری مهارت ها تهیه و براساس مقیاس لیکرت درجه بندی گردید. برای تعیین روایی مقیاس، از نظر استادان دانشگاه و متخصصان علوم تربیتی و روش تحلیل عامل استفاده گردید که تمامی ضرائب...
۵.

اعتبار روایی و هنجاریابی پرسشنامه سبک های تفکر در دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اعتبار هنجاریابی وایی سبک های تفکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 250
"پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی، اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار انجام شده است. سوال های این پژوهش عبارت بودند از: آیا پرسشنامه سبکهای تفکر در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از اعتبار کافی برخوردار است? آیا پرسشنامه سبکهای تفکر در جامعه دانشجویان دانشگاه ...
۶.

رابطه رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانشجویان موفقیت تحصیلی رضایت تحصیلی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش انگیزش در تعلیم و تربیت
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی ارزیابی، سنجش وآمار آزمونهای پیشرفت تحصیلی
 3. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره تحصیلی
تعداد بازدید : 900
" به منظور بررسی رضایت تحصیلی و رابطه آن با موفقیت تحصیلی دانشجویان تعداد 550 دانشجو در گروه سنی 19 تا 28 سال با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دانشکده های مختلف در سال تحصیلی 84-1383 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون رضایت تحصیلی جمع آوری شد و با روشهای آماری تحلیل واریانس و همبستگی تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین ...
۷.

اثر مدیریت مشارکتی بر بهره وری و نوآوری سازمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بهره وری مدیریت مشارکتی توسعه اداری بهبود مدیریت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی مدیریت آموزشی اصول مدیریت آموزشی
 2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی مدیریت آموزشی نوآوری در سازمانهای آموزشی
تعداد بازدید : 631
"هدف اساسی بررسی نقش مدیریت مشارکتی در بهره وری و توسعه اداری به عنوان رویکردی جدید در بهبود مدیریت دستگاه های اجرایی است. با استفاده از روش زمینه یابی و اجرای پرسشنامه محقق ساخته روی 90 نفر از کارکنان مخابرات شهرستان ساری که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج آزمون 4 فرضیه تحقیق نشان می دهد که مدیریت مشارکتی...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸