نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی سال چهارم زمستان 1387 شماره 1 (پیاپی 13) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه مدل مناسب برای بهبود وضعیت موجود نظام راهنمایی معلمان مدارس ابتدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

بررسی رابطه بین خودتنظیمی یادگیری با مهارتهای تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی موانع جنسیتی در کسب جایگاه شغلی و مدیریتی از دیدگاه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

مقایسه سطح دانش فراشناختی حل مساله دانش آموزان دوره ی ابتدایی به تفکیک سطح پیشرفت تحصیلی ، پایه ی تحصیلی و جنسیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸