نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی سابق)

اندیشه های تازه در علوم تربیتی تابستان 1386 شماره 3 (پیاپی 7) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

امکان سنجی تحقق سازمان دانایی محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

مقایسه مهارت های اجتماعی مثبت و منفی دختران پیش دانشگاهی مدارس دولتی ، تیزهوشان و غیر انتفاعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان پیام نور و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸