اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1386 شماره 15 و 16

مقالات

۳.

تحلیل ابعاد اقتصادی - اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی

۶.

یک نکته روش شناختی در مطالعات پرسشنامه ای : نقد و بررسی روش آزمون فرضیه ها در چند مطالعه منتشر شده

۷.

بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش های آن در اقتصاد ایران