اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1388 شماره 19 و 20

مقالات

۱.

بررسی یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران و ضرورت بازنگری در آن