اقتصاد و جامعه -

اقتصاد و جامعه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: عباس شاکری حسین آباد
ناشر: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات دین و اقتصاد
سردبیر: عباس شاکری حسین آباد
هیئت تحریریه: علی اصغر بانویی، سید محمدرضا حسینی بهشتی، یدالله دادگر، حسین راغفر، عباسعلی زالی، حسین عباسی نژاد، علی عرب مازار یزدی، محمد حسین فاضل زرندی، فرشاد مومنی، علیرضا ناصری، حسین نمازی، محمدقلی یوسفی
وب سایت: http://www.joires.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات