اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1385 شماره 8

مقالات

۶.

تحلیلی بر سیاست های موجود در بخش انرژی در مورد گاز

۷.

بررسی راهکارهای کاهش مصرف بنزین و تبعات ناشی از افزایش قیمت آن