اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1386 شماره 13 و 14

مقالات

۲.

چالش های اساسی در رویارویی منطقه ای بازار جهانی فرآورده های نفتی

۳.

خصوصی سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی

۷.

مقایسه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست رقابتی