اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1386 شماره 12

مقالات

۳.

بررسی تاثیر کارایی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی : مطالعه موردی ایران

۵.

برونداد سیاست های اجتماعی در بهبود توسعه انسانی در سال های پس از انقلاب اسلامی