اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1385 شماره 10

مقالات

۱.

تحلیل رقابت در صنعت پتروشیمی ایران : با رویکرد نهادگرایی جدید