اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1386 شماره 11

مقالات

۳.

الزامات نهادی اقتصاددانایی محور و میزان رعایت آن در قانون برنامه چهارم توسعه

۵.

تبیین ملاحظات نهادی خصوصی سازی شرکت های دولتی در اقتصاد ایران

۶.

ملاحظات نهادی پیشبرد سیاست های کلی اصل 44 در راستای رشد وعدالت

۸.

دولت در آینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی