اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه 1384 شماره 3

مقالات

۲.

اثر چند گانه ذخایر طبیعی بر رشد اقتصادی با رویکرد نهادگرا

۳.

مبانی اقتصاد بهینه سازی مصرف انرژی ؛ بررسی راه کارهای قیمتی و غیر قیمتی