اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه سال ششم پاییز و زمستان 1388 شماره 21 و 22

مقالات

۱.

رابطه نوآوری نهادی با ظهور و افول تمدن اسلامی: یک ارزیابی مقدماتی

۳.

تنظیم قانون مالیات های مستقیم در راستای استراتژی توسعه پایدار

۵.

سوراخ کژدم تحلیل تاریخی سعدی از رابطه سیاست و اقتصاد در ایارن شرحی بر گلستان

۷.

تاثیر تغییر ماهیت دولت بر مالیه عمومی: بسط نظریه توازن دوگانه