اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه

اقتصاد و جامعه سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 23 و 24

مقالات

۲.

علل اقتصادی و سیاسی عدم بهره برداری از نفت شمال