بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید آذر و دی 1388 شماره 38

مقالات

۱.

رتبه بندی قدرت رقابتپذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران

۲.

بررسی سیاستهای تنظیم بازار برنج در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی برای بهبود تنظیم بازار آن

۳.

بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک:آزمون فروض پاتریک

۴.

ریسک در بانکها و موسسات مالی اسلامی (با رویکردی بر ریسک قانونی)

۵.

بررسی اجمالی خصوصیسازی در چند کشور منتخب با اشارهای برسیاستهای کلی اصل 45

۶.

بررسی تاثیر خصوصیسازی بر روی توسعه بازار سهام

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳