تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی

تحقیقات اقتصادی بهار و تابستان 1382 شماره 62 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسى کمى مزیت نسبى صادراتى کنسانتره میوه ا ستان خراسان 79- 1370(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واردات مزیت نسبی مزیت نسبى آشکار شده معیار هزینه منابع داخلى نرخ ارز مؤثر استرا تژى جانشینى واردات استرا تژى تشویق صادرات قیمت سایه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 888
دورى جسنن از وابستگى به صا د رات تک محصولى از اولویتهاى امنیت اقتصادى است و این امر براى کشورهاى در حال توسعه قابل اهمیت میباشد. لذا مى بابست به سمت شناسایى قوتها قدم برداشت. مطالعه مزیت نسبى کالا ها به ما اجازه مى دهدکه صحیح و بجا سیاستگذارى نماییم. لذا این پژوهش در این راستا به بررسى مزیت نسبى کنسانتره میوه در استان خراسان، طى سالهاى 76- 1370 مى پردا زد. در سال 1379، از دید شاخص هز ینه منابع داخلى (DRC) تولبدکنسانتره در استان خراسان از نگرش توسعه صادرات و جایگزینى واردات، واجد مزیت نسبى حقیقى و اسمى مى باشد بررسیهابراى سال 70 و 79 نشان مى دهدکد شاخصDRC نسبت ب تغییرات قیمت کنسانتره (در دامنه معرفی شده باکشش می باشد مشاهده مى شود که با افزایش قیمت کنسانتره و استمرار آن کشش قبمتى DRCکمتر شده و به سمت یی کششى سوق مى یابد و باکاهش قبمت کنسانتره و استمرإر آن، کشش قبمنى کنسانتره بیشترمی شود. لذا درسیاست تغییر قیمت کنسانتره، درابتداى امر، سیاست بایستى به گونه اى باشدکه قیمت کنسانتره کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد بررسیها براى سالهاى 70 و 79 نشان مى دهدکه شاخص DRC نست یه تغییرات ارز د ر دامنه معرفى شده) داراى کششهاى متفاوت مى باشد، به طورى که با افزایش نرخ ارز، DRC نسبت به تغییرات نرخ ارز، بى کشش مئ باشد و با افزایش شکاف، کشش کاهش مى یابد در حالت کاهشق نرخ ارزDRC نسبت به تغبیرات نرخ ارز، باکشش مى باشد و با افزایش شکاف، کشش افزایش می یابد بنابراین در سیاست تغییر نرخ ارز در در ابتداى امر، سباست بابسنى به گونه اى باشد که نرخ ارز کاهش نیابد و سپس سعى در افزایش آن باشد
۳.

نابرابرى جنسیتى و توسعه اقتصادى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران توسعه اقتصادى نابرابرى جنسیتى موقعیت زنان Economic Development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 502 تعداد دانلود : 553
در طى چندین دهه اخیر، رابطه بین توسعه اقتصادى و نابر ابرى جنسینى یکى از مهمترین مباحث هم در حوزهء سیاستگذارى و هم در علوم اجتماعى بوده است. سازمان هاى غیردولتى و سازمان ملل فعالانه به بررسى اثر سیاست هاى اقتصادى بر موقعیت زنان پرداخته اند و همچنین سازمان هاى دولتى در بیشتر نقاط جهان به تنظیم برنامه هاى هدفمند جهت ادغام موضوعات جنسیتى در برنامه هاى توسعه پرداخته اند و اغلب این سیاست ها در جهت کاهش نابرابرى بین زن و مرد بوده است.
۴.

بررسى اثر سیالست حمایت دولت از محصولات زراعى بر رشد عوامل تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش کشاورزى ایران قیمت حمایتى رشد بهره ورى کل عوامل داد ه هاى ادغام شده محصولات کشاورزى در ا یران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 61
همواره بخش کشاورزى از سیاست حمایتى برخوردار بودهاست اما براى رشد پایدار لازم است افزایش تولید از طریق رشد بهره ورى انجام گیرد. هدف این مقاله کشف رابطه بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى مى باشد این مطالعه در محدوده زمانى1366 تا 378 1 و براى محصولات گندم آبئ و دیم، جوى آبى و دیم، برنج، پنبه، چغندر قند و سیب زمبنى انجام شده است. با استفاده از داده هاى ادغام شده و الگوى مناسب، تلاش شده است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود آیا بین قیمت حمایتى و رشد بهره ورى محصولات کشاورزى رابطه وجود دارد همچنین آیا تاتیر قیمت حما بتى بر رشد بهره ورى محصوالات کشاررزی یکسان است؟ نتایج به دست آمده حاکى ا ز آن است که متوسط رشد بهره ورى در محصولات آبى مثبت می باشد و همچنین آزمون آمار ی نشان می دهد تنها در سطح محصول گندم آبى، جوى ابى، چغندر قند رشد بهره ورى مثبت و در سطح اعتماد 10 %معنی دار است بنابراین سیاستهاى حمایتى دولت طى مورد دوره بررسى لزوما موجب بهبود بهره ورى عوا مل تولید نگردیده است در ضمن تجر به واریانس تفاوت معنى دارى را در رشد بهره ورى بین محصولات منتخب نشان نمى دهد.
۵.

اندازه گیرى مقادیر بهینه فعالیتهاى اقتصاد ى دولت جمهورى اسلامى ایران طى سالهاى 77-1358(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 41 تعداد دانلود : 233
در این مقاله ابتدا با ذکر تعاریف و مفاهیم اولیه در مورد دولت، برخى دیدگاههاى تئوریک مربوط به سیر تکاملى نظریه هاى اقتصاد بخش عمومى بیان گردیده، جایگاه بحث اندازه دولت در میان دیدگاههاى مذکور شناسایى شده، و برخى دیدگاههاى اخیر درمورد نظریه اندازه مطلوب فعالیتهاى اقتصادى بررسى گردیده است. سپس با استفاده از مدل "آرمى " اندازه مطلوب فعالیت هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى ایران از سالهاى 1358 در دو مقطع 67-1358 و 77-1368 ابتدا به صورت کلى، سپس در قالب هزینه هاى جارى و عمرانى و به دنبال آن، در قالب امور، شامل امور اقتصادى، اجتماعى و عمومى به تفکیک هزینه هاى جارى و عمرانى اندازه گیرى شده و بامتوسط فعلى آن مورد مقایسه قرارگرفته است و در نهایت برخى رهنمودهاى سیاستگذارى در مورد حجم فعالیتهاى اقتصادى دولت ارائه شده است.
۶.

مدل سازى اقتصاد زیرزمینى با روش منطق فازى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطق فازى اقتصاد زیرزمینى نظریه فازى نرخ مؤثر مالیاتى درجه مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 483
دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینى براى سیاست هاى کلان اقتصادى مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ایجاد یک سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زیرزمینى (غیر قابل مشاهده) در ایران براى دوره زمانى 378 1-343 1 استفاده مى کنیم. دو متغیر ورودى (نهاده) مورد استفاده، نرخ مؤثر مالیات و شاخص مقررات هستند. نتایج این سرى زمانى با تحقیقات دیگرکه با مدل MIMIC انجام شده است مقایسه شدند. دو روش، نتایج قابل دفاع، اما متفاوت از تصویر اقتصاد زیرزمینى در ایران دادند. رویکرد منطق فازى براى مسئله اندازه گیرى تا حدى ذهنى است اما نتایج کاملا محکم و قابل إنتخاب است.
۷.

بر رسى گردشگرى خارجى در شهر ستان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال جاذبه ها گردشگرى خارجى معمارى سنتى شناخت متقابل فرهنگى خدمات پشتیبانى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 518
صنعت توریسم داراى آثار اقتصادى و اجتماعى قابل ملاحظه اى مى باشد. ایجاد اشتغال و دستیابى به درآمد ارزى پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگى در راستاى صلح و وفاق بین المللى از آثار اقتصادى و اجتماعى این صنعت است. شهرستان یزد به دلیل برخوردارى از معمارى خشت و گل، طاقهاى ضربى، بادگیرها، سراچه ها، مساجد و صدها آثار تاریخى دیگر مورد توجه گردشگران خارجى است. این تحقیق جاذبه ها و مشکلات گردشگرى در این شهر را إز دیدگاه گردشگران خارجى بررسى مى نماید. نتایج تحقیق نشان مى دهدگ گردشگران خارجى به جنبه هاى فرهنگى گردشگرى تاکید دارند. این پژوهش در پایان به ارائه راهکارهایى جهت تقویت گردشگرى د ر یزد مى پردا زد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۳