تاریخ روابط خارجی

تاریخ روابط خارجی

فصلنامه تاریخ روابط خارجی 1384 شماره 23

مقالات

۱.

مبانی نظری مشروطه

نویسنده:

کلید واژه ها: مدرنیسم مشروطه مبانی نظری روشنفکر آخوند زاده. ملکم خان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱
نویسنده مقاله معتقد است تغییر در مبانی معرفت شناسی و نظری، مبانی ساختاری و مبانی رفتاری، پیش شرطهای ورود به دایره تحویل گرایی و مدرنیسم هستند.بنابراین جنبش مشروطه ایران ، جنبشی برآمده از جریان و نیازهای تاریخی ایران نبود و بیشتر معلول کنش عقلانی و احساسی در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی بود.
۲.

مقدمات جهانی شدن و انتقال نیروی کار در آستانه مشروطیت در ایران

کلید واژه ها: نیروی کار مهاجرت مشروطه قفقاز ایران روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴
عوامل فشار داخلی از جمله فقر، ناامنی و استبدادی و عوامل کشش خارجی ( بازارکار ، درآمد بالاتر،…..) سبب شد در واپسین ربع سده نوزدهم، سیلی بزرگ از مهاجران ایرانی به روسیه سرازیرشود.آشنایی ایرانیان با تحولات و دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و صنعتی غرب و ارتباط ایرانیان ماندگار در اروپا و قفقاز با طبقه روشنفکر و بازاریان ایران سبب شد شرایط لازم را برای یک حرکت اعتراضی خواهنده مهیا شود و جنبش مشروطه به راه افتد.
۳.

تاملی در ریشه های اجتماعی مشروطه

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران خارجی استبداد مشروطه تحولات زمینه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲
جنبش مشروطه در چه زمینه اجتماعی به وقوع پیوست و کنش گران اصلی این جنبش کدامها بودند؟ این پرسشی است که نویسنده این مقاله کوشیده است با استفاده از مدل چالمرز جانسون که معتقد است انقلابها را باید در متن نظامهای اجتماعی محل وقوعشان مطالعه کرد، بدان پاسخ گوید.
۴.

عبدالرحیم طالبوف : نویسنده روشنگر ایرانی و شخصیت اجتماعی داغستان

کلید واژه ها: ایران مشروطه فعالیتهای فرهنگی . طالبوف داغستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹
پس از مهاجرت طالبوف به داغستان در کودکی، وی منشاء ظهور کارهای روشنگرانه و خیرخواهانه بزرگی شد. افکار و آثار وی اثر چشم گیر بر شکل گیری ترتیب مشروطه خواهی در ایران و حتی شرق داشت.
۵.

نقش عوامل خارجی در انقلاب مشروطیت ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران مشروطیت انقلاب انگلیس ملی گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶
این مقاله در صدد است تا ضمن تحلیل آرمانها و ابزار مختلفی که به خود انگیختگی یکپارچه مردم ستم کشیده برای مبارزه با استبداد و سرکوب و همچنین به دگرگون کردن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم منجر گردید، به نقش دولت انگلیس در پیروزی انقلاب مشروطیت توجه ویژه ای نماید.
۶.

مشروطه خواهان و قزاقها : جنبش مشروطیت و مداخله روسها در آذربایجان

کلید واژه ها: کسروی آذربایجان مشروطیت روس اعدام مشروطه خواهان محاصره تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱
در سال 1909 نیروهای روس به بهانه رساندن گندم و بازکردن راهها، وارد آذربایجان شدند. در سال 1911 روسیه برای بار دوم تبریز را اشغال کرد. شش سال اشغال آذربایجان به دست روسها سرانجام در پی انقلاب 1917 روسیه پایان پذیرفت .
۷.

نخستین انقلاب ایران ، تشیع و انقلاب مشروطیت ( 1909 - 1905 )

کلید واژه ها: ایران انقلاب مشروطیت آذربایجان غربی تشیع جنبش همتی ها تقی اف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹
با امضای قرارداد گلستان و ترکمانچای ، ایران بخشهای پهناوری از خاک خود به همراه شیعیان را از دست داد.از سویی دولت مرکزی روسیه می کوشید همه نهادهای مذهبی را در آذربایجان سازماندهی نموده و زیرکنترل خود درآورد.
۸.

نخستین تعرض خارجی به ایران در عصر مشروطه و واکنش مجلس شورای ملی به آن

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران مشروطه عثمانی محمدعلی شاه کمیسیون سرحدی سلطان عبدالحمید مجلس شورای ملی تقی زاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷
هنوز بیش از یک سال از صدور فرمان مشروطیت در ایران نگذشته بودن که نیروهای نظامی عثمانی با سوء استفاده از وضعیت ویژه ایران وکشمکشهای مشروطه خواهان و دوباره به تحریک عشایر مرزنشین پرداخته و بخشهایی از خاک ایران را در حوالی ارومیه و ساوجبلاغ مکری اشغال کردند.
۹.

نقش بریتانیا در رویدادهای سیاسی فارس در دوران مشروطیت ( 30 - 1324 هـ . ق / 12-1906 )

کلید واژه ها: ایران فارس مشروطه انگلیس جاده های تجاری جنوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵
در جریان حوادث مشروطیت در فارس، انگلیسیها با کمک عوامل و مهرهای صاحب نفوذ خود ،کوشیدند هدایت جریانات سیاسی را در مسیر منافع خود به دست گیرند. در اینجا کوشش شده تا با بهره گیری از گزارشهای موجود در آرشیو وزارت امور خارجه، پژوهشی مستدل از اوضاع جنوب به ویژه فارس ، در دوران مزبور ارائه شود.
۱۰.

جایگاه بنادر و جزایر خلیج فارس در روابط ایران و انگلیس در دوره مشروطه ( با تکیه بر منطقه هرمزگان

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران فارس مشروطه انگلیس خلیج بنادر و جزایر جنوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵
انگلیس به هنگام مشروطه از ضعف دولت مرکزی و آشفتگی اوضاع داخلی ایران سود برد و به تحکیم موقعیت سیاسی ، تجاری و نظامی خویش در جنوب ایران و حاشیه جنوبی خلیج فارس پرداخت، اما اندیشه های مشروطه خواهی پس از مدتی از مرکز کشور به مناطق جنوبی آن نیز رسید.
۱۱.

نافرجامی تحت الحمایگی ایران در نظام مشروطیت ( تحلیل قرارداد 1919 )

کلید واژه ها: ایران مشروطه قرارداد 1919 انگلیس وثوق الدوله تحت الحمایگی .

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸
دولت انگلیس می خواست باتوجه به تعطیلی مجلس شورای ملی و با دادن رشوه به نخست وزیر ، وزیرامور خارجه و وزیر مالیه ایران ، قرارداد 1919 را به تصویب و مرحله اجرا برساند. در صورت اجرای این نقشه ، اختیار کامل قوای نظامی و مالی ایران در دست انگلیسیها قرار می گرفت و استقلال ایران به طور کامل از بین می رفت.
۱۲.

بازتاب اخبار جنبش مشروطه خواهی ایران در برخی از روزنامه های آن زمان انگلیس و روسیه

کلید واژه ها: ایران مشروطه روسیه انگلیس روزنامه ها .

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰
روزنامه های انگلیس و روسیه اخبار جنبش ایران را به آگاهی مردم خود می رسانند و نویسندگان سیاسی با نوشتن مقالاتی سعی در واگویی رخدادهای ایران داشتند.به طوریکه عده ای از آنها مشروطیت یک سلسله شورش خیابانی بی ریشه و گذرد و یا حتی ترفند حکومت برای جلب کمکهای خارجی ارزیابی می کردند.
۱۳.

انقلاب اول روسیه و عصر مشروطه ( تحولات ایران و آسیای میانه ) دکتر گلناز سعیدی، امیرهوشنگ بختیاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱
کتاب حاضر ، در اصل پایان نامه دوره دکترای سرکار خانم گلناز سعیدی است که به تصویب اعضای شورای علمی انیستیتو تاریخ آکادمی علوم تاجیکستان وابسته به آکادمی علوم روسیه رسیده و سپس نگاشته شده است. به قول نویسنده (( انقلاب سالهای 1905-1907 روسیه نخستین انقلاب متاثر از اهداف انقلاب کبیر فرانسه بود.))

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷