پژوهش حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری سال اول پاییز 1391 شماره 1

مقالات

۱.

موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

۲.

ارتقای سلامت دستگاه قضا: موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری

۳.

جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشرمحور در حال ظهور

۴.

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

۵.

قتل مانع حقیقی موانع ارث

۸.

کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱