پرویز مفتون

پرویز مفتون

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

Iranian EFL Learners' Perception of the Efficacy of Activity Theory-based Reading Comprehension

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
Any language classroom is a distinctive learning context offering numerous affordances that might be perceived effectively, remain unnoticed, or even act as constraints. Therefore, exploring students' perception toward a particular method of instruction is crucial since it may produce a reliable piece of evidence for teachers to confirm or refute the effectiveness of the intended instructional activities. This study was an attempt to survey Iranian EFL learners' perception of the efficacy of activity theory-based reading comprehension. To this end, 60 students studying English translation at Islamic Azad University, Tehran Central Branch participated in the study and received the reading instruction based on the elements of activity theory, i.e., subjects, object, mediating artifacts, rules, community, and division of labor. After receiving the treatment, the students filled in two perception questionnaires and took part in a semi-structured focus group interview. The findings indicated that the students showed favorable perception toward activity theory, for which they perceived different affordances. Moreover, the results demonstrated that there was a significant difference between the students’ perception regarding the mediating elements of activity theory.  The study provides EFL teachers with new insights into the considerable benefits that activity theory might bring to reading classes.
۲.

The Impact of Skill Integration on Task Involvement Load

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
The present study investigated whether word learning and retention in a second language are contingent upon a task's involvement load, i.e., the amount of need, search, and evaluation the task imposes. Laufer and Hulstijn (2001) contend that tasks with higher degrees of these three components induce higher involvement load, and are, therefore, more effective for word learning. To test this claim, 64 Iranian intermediate EFL learners were selected based on their performance on the Preliminary English Test (PET). The participants were randomly assigned to two equal groups. Each group completed different vocabulary learning tasks that varied in the amount of involvement they induced. The tasks were jigsaw task (Group A) and information gap task (Group B). During the ten treatment sessions, recall and retention of the 100 unfamiliar target words were tested through immediate and delayed posttest. Data were analyzed using repeated measure ANOVA. The results indicated that learners benefited more from jigsaw task with higher involvement load. This study supported the Involvement Load Hypothesis, suggesting that higher involvement induced by the task resulted in more effective recall; however, no significant difference was observed between the two tasks in the retention of the unknown words.
۳.

On Situating the Stance of Estrogen in the Acquisition and Recall of L2 Lexical Items: A Biological Look

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
The present study examined whether the advantage of females on L2 vocabulary recall and acquisition is partly as a result of estrogen secretion or not. In this regard, through volunteer and convenience sampling 15 intermediate EFL female participants aged between 23-31 were selected from the subject pool of 55 participants. The participants were studying at Iranian Language Center located in Bandar-e Anzali, Iran. To ensure the homogeneity among the participants, Babel English Placement test was used. In the course of study, the participants were taught two series of 42 lexical items in each phase of menstrual cycles (i.e., follicular and luteal). The treatment period was held six sessions at each phase. Each session took 30 minutes. To compare the performance of the participants, immediately after the sixth session, a piloted teacher-made vocabulary recall test was administered at each phase. Finally, the mean scores of participants' performance in the two phases were contrasted through a paired samples t test. The results indicated that there was a statistically significant difference between the participants' recall scores in the follicular and luteal phases. Moreover, to investigate the impact of estrogen secretion on participants' L2 vocabulary acquisition, two months after the treatment, the participants took a piloted teacher-made vocabulary acquisition test at each phase of menstrual cycle. The results of paired samples t test indicated a significant difference between the participants' vocabulary acquisition scores in the two phases.
۴.

Iranian EFL Learners’ Perception of the Efficacy and Affordance of Activity Theory-based Computer Assisted Language Learning in Writing Achievement

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
Second language writing instruction has been greatly influenced by the growing importance of technology and the recent shift of paradigm from a cognitive to a social orientation in second language acquisition (Lantolf & Thorne, 2006). Therefore, the applications of computer-assisted language learning and activity theory have been suggested as a promising framework for writing studies. The present study aimed to investigate the perception of Iranian EFL learners of the efficacy and affordance of activity theory integrated with computer-assisted language learning in writing improvement. To this end, sixty-seven sophomores majoring in English translation were selected as the participants of this study. The writing instruction was geared to an e-learning platform based on the six elements of activity theory--subject, object, mediating artifacts, rules, community, and division of labor--appropriate for the writing course. The students were assigned to write nine expository paragraphs on six different developmental patterns and share various relevant materials on the platform during the treatment. Their assignments were carefully monitored and evaluated by the instructor. Upon the completion of the treatment, the students completed a closed-ended questionnaire and an open-ended questionnaire and took part in a semi-structured focus group interview to express their perception. The results showed that the students held favorable perception toward the use of computer-assisted language learning within the activity theory framework. The findings of the study also revealed that there was a significant difference among the students' perception concerning the four mediating elements of activity theory.
۵.

Investigating Dynamic Writing Assessment in a Web 2.0 Asynchronous Collaborative Computer-Mediated Context

کلید واژه ها: dynamic assessmentWeb 2.0Vocabulary complexitySyntactic complexityQuantity of overall informationPatterns of interaction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۶
This study aims at investigating the effect of dynamic assessment (DA) on L2 writing achievement if applied via blogging as a Web 2.0 tool, as well as examining which pattern of interaction is more conducive to learning in such an environment. The results of the study indicate that using weblogs to provide mediation contributes to the enhancement of the overall writing performance, vocabulary and syntactic complexity, and quantity of overall information presented in a single paragraph. That is to say, DA procedures are applicable via Web 2.0 tools and are advantageous to L2 learners’ writing suggesting that L2 practitioners and instructors should actively consider the integration of Web 2.0 technology into L2 education system using DA. Moreover, the collaborative pattern of interaction as compared to expert/novice, dominant/passive, and dominant/dominant patterns is found to be more conducive to fostering writing achievement in the asynchronous computer-mediated communication environment.
۶.

EFL Learners’ Deployment of Motivational Self-Regulatory Strategies and their Academic Achievement

کلید واژه ها: motivationacademic achievementMotivational Self-regulatory Strategiesself-regulation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۲
Self-regulation of learning has been extensively investigated in second language (L2) learning. Many studies have focused on the strategies that language learners employ to regulate their own learning processes. However, motivational self-regulation is considerably less explored. The aim of this study was to investigate the relationship between motivational self-regulatory strategies (MSRSs) and academic achievement. A motivational self-regulation questionnaire was administered to 64 male and female adult Iranian EFL learners to measure their choice of various strategies. The quantitative data was analyzed by applying correlational and multivariate analyses. The results demonstrated that there was a strong relationship between motivational self-regulatory strategy use and academic achievement. However, no difference was found between male and female learners in their use of the strategies. Further examination revealed that higher-achieving students differed from lower-achieving participants in their preference for strategies. The article concludes that while all learners use extrinsic rewards to self-regulate their motivation, more successful learners tend to manipulate learning tasks to make the tasks intrinsically interesting and pleasant. Also, more successful learners set both long-term and short-term goals to motivate themselves. The results underscore the importance of students’ personal interests, needs and goals, and suggest that teachers foster learners’ command of the strategies through instruction and cooperative activities.
۷.

Persian Speakers’ Recognition of English Relative Clauses: The Effects of Enhanced Input vs. Explicit Feedback Types

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
Despite consensus in focus on form (FOF) instruction over the facilitative role of noticing, controversy has not quelled over ways of directing EFL learners’ attention towards formal features via implicit techniques like input-enhancement or explicit metacognitive feedback and interactive peer-editing on the output they produce. This quasi-experimental study investigated the impact of input enhancement (IE), metalinguistic feedback (MF), and peer-editing (PE), on 73 intermediate female Iranian EFL learners’ recognition of relative clauses (RCs). The participants, in three intact classes ranged in age between 18 and 30, were randomly assigned as IE (N=23), MF (N=29), and PE (N=21) groups. The 18-session treatment in all groups was based on identical teaching materials and methodology following a reading to writing orientation focused on RCs. The only difference was related to the focus on form that was through enhanced reading texts in the IE group, metalinguistic feedback on discussion of content in the MF group, and peer-editing in pair-discussion of the content in the PE group. Two parallel sets of 40-item multiple choice researcher-made validated tests focused on RCs were employed to measure the participants’ recognition of RCs at the onset and the end of the study. The one-way between-groups analysis of covariance demonstrated significantly higher gains in the MF and PE groups compared to the IE group; the MF achieved higher levels of mastery. The findings highlight the effectiveness of MF and offer implications for more effective teaching of RCs to Iranian EFL learners.
۸.

Reading Strategy Use and Field of Study: A Mixed-methods Study

کلید واژه ها: academic field of studyreading strategy useSORSthink-aloudmixed-methods

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۳۸
This study was an attempt to explore the reading strategy use of Iranian M.A. students across three different fields of study. Eighty-two M.A. students of power engineering, physics, and communicationwere selected by a Nelson test and the reading comprehension section of a TOEFL. The reading comprehension section of the TOEFL served also as a specific task which helped participants report their strategy use. Both qualitative, think-aloud, and quantitative, SORS, procedures were used totap the participants’ use of reading strategies and to complement the findings. The results of these two procedures indicate that the use of overall, global, problem-solving, and support strategies by Iranian M.A. students was slightly different across different fields of study. Problem-solving and support strategies were the most and the least frequently used strategies, respectively. Moreover, reading strategy useof Iranian M.A. students,studying power engineering, physics, and communication was not related to their academic fields of study.
۹.

تاثیر استفاده از نگاشت استدلالی به کمک رایانه بر پیشرفت خودتنظیمی مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی

کلید واژه ها: خود تنظیمیمهارت نوشتاری زبان دومنگاشت استدلالی به کمک رایانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۵
در دنیای مدرن ما، استفاده روزافزون از تکنولوژی و رایانه در کلاس های آموزش زبان موضوعی انکارناپذیر است و از آنجا که مهارت نگارش به زبان دوم نقش مهمی در نیل به اهداف شخصی، تحصیلی و اجتماعی افراد دارد، جنبه حیاتی پیدا کرده است. تحقیقات اخیر بر روی خصوصیات فردی زبان آموزان نیز چشم انداز جدیدی را برای پیش بینی موفقیت زبان آموزان در بر داشته است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استفاده از نگاشتهای استدلالی به کمک رایانه بر پیشرفت خودتنظیمی مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، بعد از انجام یک تست استانده زبان انگلیسی و یک آزمون مقاله نویسی از بین 127 نفر ، 90 دانشجو در رشته مترجمی زبان انگلیسی به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق برگزیده شدند. سپس تمامی شرکت کنندگان به پرسشنامه استانده خود تنظیمی در نگارش زبان دوم پاسخ دادند پس از آنالیز اطلاعات، آنها به سه گروه مساوی شاهد و دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. افراد گروه شاهد تکالیف نگارش خود را در برگه انجام دادند در حالیکه افراد درگروه های آزمایشی این تکالیف را در محیط رایانه به صورت انفرادی و یا گروهی و به کمک نرم افزار انجام می دادند. در پایان ترم تمامی شرکت کنندگان سه گروه به همان پرسشنامه خود تنظیمی مجددا پاسخ دادند. با در نظر گرفتن اطلاعات بدست آمده و با استفاده از روش آماریone-way ANOVA مشخص شد استفاده از نگاشت استدلالی به کمک کامپیوتر بر خودتنظیمی مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این مقایسه بین دو گروه آزمایشی نشان داد افرادی که به شکل گروهی در محیط رایانه کار کرده بودند به خودتنظیمی بالاتری در مهارت نگارش دست یافته بودند.
۱۰.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی گفتمان کلاس: مطالعه موردی کلاس تدریس انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران هنگام استفاده از روش ارتباطی (Investigating Classroom Discourse: A Case Study of an Iranian Communicative EFL Classroom)

کلید واژه ها: بازخورد اصلاحیگفتمان کلاستبادلات آموزشیویژگی های نهادهنوع سوالات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
این مقاله جنبه های مختلف گفتمان کلاس را در یک کلاس تدریس زبان انگلیسی که در آن از روش ارتباطی استفاده می شود مورد بررسی قرار می دهد. اطلاعات لازم از طریق مشاهده تعاملات کلاسی و ضبط صدا در 5 جلسه و جمعا بالغ بر 4 ساعت جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، چهارچوبی تحلیلی تهیه شد که مشتمل بر ویژگی های مهم کلاس یعنی تبادلات آموزشی، ویژگی های نهاده، روش بازخورد، و نوع سوالات بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اطلاعات جمع آوری شده حاوی 52 مورد تبادلات آموزشی است که در 73% آنها واکنش معلم به گفته های زبان آموزان بیشتر کارکرد ارزیابی دارد، معلم گفتار خود را با توجه سطح دانش زبانی زبان آموزان تغییر می دهد، و از میان روش های مختلف بازخورد اصلاحی روش بازریزی (51%) و بازخورد صریح (22%) بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار گرفته است که به تبع آن فرصت و شانس کمتری برای عکس العمل و خود اصلاحی از سوی زبان آموزان ایجاد می شد. همچنین، بیشتر (57% ) سوالاتی که معلم از زبان آموزان می پرسید با هدف سنجش دانش زبان آموزان بود و تنها در 21% آنها هدف کسب واقعی اطلاعات بود که پاسخشان برای سوال کننده معلوم نبود.
۱۲.

تأثیر فعالیتهای تکلیف مدار بر مبنای درون داد و برون داد با میزان درگیری متفاوت بر دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی (The Relative Effectiveness of Input and Output-oriented Tasks with Different Involvement Loads on the Receptive and Productive Vocabulary Knowledge of Iranian EFL Learners)

کلید واژه ها: میزان درگیریفعالیت های تکلیف مدار بر مبنای درون دادفعالیت های تکلیف مدار بر مبنای برون داد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶
تحقیق حاضر در چارچوب شیوه های ادراکی فعالیت های تکلیف مدار ، با استفاده از یک شیوه آموزشی، به بررسی تاثیر نسبی فعالیت های تکلیف مدار با میزان درگیری متفاوت بر دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی پرداخته است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین میزان درگیری با فرضیه درون داد (کراشن،1985) و فرضیه برون داد (سواین، 1996) بوده است تا مشخص شود آیا میزان درگیری با نوع فعالیت تکلیف مدار (درون داد و برون داد) عامل تعیین کننده در تاثیر این نوع فعالیتها در یادگیری واژگان می باشد. در این تحقیق از یک شیوه شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- تیمار- پس آزمون استفاده گردید. نمونه آماری 127 نفر از دانشجویان زبان عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه بود که در قالب چهار گروه آزمایشی در این تحقیق شرکت نمودند. بر خلاف پیش بینی های فرضیه میزان درگیری، نتایج تحقیق نشان داد که میزان درگیری تنها عامل تعیین کننده در تاثیر فعالیتهای تکلیف مدار نمی باشد بلکه نوع فعالیت های تکلیف مدار هم نقش بسزایی در تاثیر این نوع فعالیتها در زمینه آموزش واژگان انگلیسی دارد. یافته های تحقیق نشان داد که علیرغم اینکه طرح پیشنهادی لافر و هالستین (2001)، بعنوان اولین گام ارزشمند در ایجاد یک تئوری در زمینه یادگیری واژگان زبان دوم است، شاخص میزان درگیری نمیتواند بطور مستقل و جدا از نوع فعالیتهای تکلیف مدار تاثیر گذار باشد و این فرضیه نیاز به اصلاح و باز بینی دارد.
۱۴.

مطالعه مقایسه ای بین دو روش بازخورد در مهارت نوشتاری فراگیران زبان خارجی در ایران

کلید واژه ها: نگارشنشانه گذاری تحلیلیبازخورد با ضبط صوتنشانه گذاری کلیتیکمترین نشانه گذاریچند مصحح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۸۷
تحقیق حاضر به مقایسه عملکرد نوشتاری فراگیران ایرانی زبان خارجی در حالی که دو روش بازخورد یعنی: بازخورد با صدای ضبط شده (ATF) و کمترین نشانه گذاری (MM) را دریافت می کردند، می پردازد. 84 شرکت کننده مرد از میان 136 فراگیر زیر متوسط مهارت یادگیری زبان، که خود توسط موسسه کیش انتخاب شده بودند. در این تحقیق حضور داشتند. کلاس های مورد بررسی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه دریافت کننده ATF و گروه دریافت کننده MM که هر گروه شامل 42 نفرد افراد واجد شرایط می باشند که مجددا توسط یک آزمون همسان سازی، برای یکسان بودن افراد مورد بررسی قرار گرفته اند. در طول مدت این تحقیق 36 جلسه شرکت کنندگان موظف بودن تا پاراگراف های توصیفی 150 کلمه ای در مورد هشت موضوع ر ا نگارش کنند. یکی از گروه ها در متن شان بازخورد ATF و دیگر گروه بازخورد MM دریافت کردند. دو آزمون برای مقایسه عملکرد نوشتاری گروه ها استفاده شد: یکی «پیش آزمون » که قبل از انجام آزمایش برگزار شد و دیگری « پس آزمون» که بعد از آزمایش انجام پذیرفت که هر کدام شامل نوشتن پاراگراف های 150 کلمه ای سر کلاس در حد فاصل زمانی 40 دقیقه ای بود. تحلیل داده ها و حساب آماری نشان داد که: الف، گروه دریافت کننده ATF در پس آزمون بهتر عمل کردند. ب. گروه دریافت کننده MM در پس آزمون هیچ نوع پیشرفت نسبت به پیش آزمون نشان ندادند. ج. گروه دریافت کننده ATF در پس آزمون بهتر از گروه دریافت کننده MM عمل کردند.
۱۷.

معیار تعیین میزان خوانایی ترجمه های فارسی متون انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۵۱۳
بر اساس نظریات متخصصان خواندن، اگر دانش آموزان، دانشجویان و دیگر افراد علاقه مند به مطالعه بتوانند از کتاب هایی استفاده کنند که از لحاظ میزان سطح دشواری با دانش و معلوماتشان همخوان باشد، در آن صورت با اشتیاق بیشتر و صرف زمان کمتر خواهند توانست بیشترین بهره برداری را از کتاب مورد نظر بنمایند. تعیین میزان سطح دشواری کتاب و طبقه بندی آن بر اساس درجه سختی، مساله ای است که درباره زبان فارسی تاکنون به طور جدی و وسیع به آن پرداخت نشده است. سوالی که اغلب برای بسیاری از کتابداران و مدرسان مطرح می شود این است که به اتکای چه ضوابط یا معیارهایی می توان بدون صرف وقت زیاد، کتاب ها را بر اساس درجه سختی شان از یکدیگر متمایز ساخت.در زبان انگلیسی فرمول های بسیاری وجود دارد که برای تعیین سطح خوانایی متون، مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر نشان می دهد که فرمول تعیین سطح خوانایی جدید «رادولف فلش» و فرمول «فاگ» برای استفاده در زبان فارسی کاربردی تر و موثرتر از سایر فرمول ها است. بررسی به عمل آمده نشان می دهد که با اعمال تغییری مناسب در فرمول جدید «فلش» می توان این فرمول را برای تعیین سطح خوانایی ترجمه های فارسی به کار برد ولی فرمول «هاگ» بدون نیاز به هر گونه تغییری می تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد ...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان