پرویز مفتون

پرویز مفتون

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده زبان و ادبیات

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
۱.

ارتقا سطح حرفه ای معلمان زبان با افزایش کفایت فردی از طریق همکاری آنان در یک بستر غیرحضوری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 600
هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر همکاری معلمان در یک بستر غیر حضوری طراحی شده برای کمک به ارتقا سطح حرفه ای آن ها از طریق افزایش کفایت فردی بوده است. شبکه های اجتماعی آنلاین فرصت های جدیدی را برای ارتقا سطح معلمان زبان از طریق مشارکت در بحث های غیرحضوری فراهم می کنند. بدین منظور تحقیق حاضر تلاش دارد تا با در نظر گرفتن سهم خود در زمینه آموزش زبان، برای آماده سازی معلمان زبان در جهت ارتقا سطح حرفه ای آنان گام برداشته و بینش موثری ایجاد نماید. شرکت کنندگان تحت یک طرح شبه آزمایشی شامل سه مرحله پیش آزمون، مرحله آموزشی و پس آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که همکاری در شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی کفایت فردی معلمان را افزایش می دهد که به نوبه خود به پیشرفت حرفه ای آن ها کمک می کند. بر اساس نتایج، مشارکت در حلقه های بحث مشارکتی، حرفه ای و انتقادی نقش موثری بر مؤلفه کفایت فردی در ارتقا سطح حرفه ای معلمان زبان دارد و جنسیت، سن و سطح تحصیلات معلمان به طور متفاوتی بر رشد حرفه ای آن ها تأثیر می گذارد. نتایج این مطالعه در چارچوب نظریه های اجتماعی- سازنده و فعالیت مورد بحث قرار می گیرد.
۲.

رمزگردانی در کلاس های زبان انگلیسی در ایران

کلید واژه ها: رمزگردانی نگرش کارکرد زبان اول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 713 تعداد دانلود : 881
هدف از مطالعه حاضر بررسی کارکرد مثبت رمزگردانی به زبان اول (فارسی) در کلاس های آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد. این مطالعه موردی بر آشکارسازی نگرش معلمان و زبان آموزان نسبت به الگوها، کارکردها و عوامل رمزگردانی به زبان اول در کلاس های زبان انگلیسی در کشور ایران تأکید دارد. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع کمّی است و هدف از آن تجزیه و تحلیل رمزگردانی به زبان فارسی به وسیله ی پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که رمزگردانی به زبان اول راهبرد غالب و شایعی میان بیشتر معلمان زبان انگلیسی در موسسه های زبان ایران است. همچنین نتایج نشان داده است که رمزگردانی  به موقع به زبان اول نقش مثبتی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ایفا می کند.
۳.

بررسی میزان توجّه و یادگیری زبان آموزان بر اساس دو رویکرد آموزشی شناختی و محیطی به صورت گفتاری و نوشتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مواد آموزشی به صورت گفتاری و نوشتاری بازخورد غیرصریح فراگیری شناختی فراگیری محیطی میزان توجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 52
با توجه به رشد فناوری های نوین در امر آموزش، تحقیق و توسعه بیشتر در این زمینه می تواند موجب شناسایی روش های نوین آموزشی برای تهیه کنندگان مطالب درسی و معلمان شود. ازآنجایی که هدف معلمان بالا بردن سطح توجه، آگاهی و یادگیری زبان آموزان است، پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه و یادگیری زبان آموزان بر اساس دو رویکرد متفاوت آموزش زبان انگلیسی می پردازد. بدین ترتیب زبان آموزان در چهار گروه آزمایشی، ساختارهای زبانی مورد نظر را با دو رویکرد «شناختی» و «محیطی» به صورت گفتاری و نوشتاری آموزش دیدند و میزان توجه آنها به بازخورد غیر صریح معلم و یادگیری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری شامل 120 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علمی کاربردی در تهران بود. ابزار مورد نیاز جهت گرداوری داده ها شامل مشاهده، مصاحبه و یک آزمون از ساختار های مورد نظر بود. نتایج آماری تحقیق نشان داد که رابطه معنا داری بین میزان توجه زبان آموزان و رویکرد شناختی وجود دارد، اما رویکرد محیطی در یادگیری ساختارهای مورد نظر تأثیرگذارتر بوده است. همچنین تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که حالت ارائه مواد آموزشی به صورت گفتاری و نوشتاری تأثیر متفاوتی بر میزان توجه و یادگیری زبان آموزان ندارد. رویکرد محیطی به عنوان یک روش آموزشی جدید محیط محور که به ابزار کمک آموزشی موجود در محیط و تعامل زبان آموزان با آنها تأکید دارد می تواند به عنوان یک نوآوری در آموزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۴.

Learning to Become L2 Teachers: Prospective Teachers’ Professional Identity Development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: L2 initial teacher education program L2 prospective teachers Teacher learning Teacher professional identity development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 382 تعداد دانلود : 442
Learning to teach is conceptualized as a complex process of identity development. To address this process, this study explored Prospective Teachers’ (PTs) professional identity development at different stages of learning to teach within a four-year Second Language (L2) initial teacher education program. Participating in a sequential explanatory mixed-methods approach, 140 PTs filled out the English language teacher professional identity questionnaire three times: at the end of the second year, third year, and fourth year. Then, after each round of the questionnaire administration, 12 PTs were asked to participate in the interview phase to gain further insight into the participants’ professional identity development. Three separate sets of Freidman test and grounded theory were employed to evaluate the questionnaire and interview data, respectively. The results of both quantitative and qualitative data analyses revealed that the second-year PTs’ language awareness had a major contribution to the enactment of collective identity of language analyst and language user roles as part of their professional identity. Teaching practicum experiences also helped the third-year PTs develop a sense of belonging to the school community by aligning themselves with its rules and policies, which helped them develop their professional identity in a prescribed manner, informing institutionally situated identity of formal teachers. The fourth-year PTs’ identification of themselves with regard to their prospective learners’ needs was also the identity development observed in the form of learner-oriented attitude toward learners as whole persons, all conducive to imagined future identity of needs analysts. The results and implications are further discussed.
۵.

ارتقا سطح حرفه ای معلمان زبان با افزایش کفایت جمعی از طریق همکاری آنان در یک بستر غیرحضوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت معلم کنش انعکاسی کفایت جمعی ارتقا سطح حرفه ای حلقه های مشارکت غیرحضوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 108
هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر همکاری معلمان در یک بستر غیرحضوری طراحی شده برای کمک به ارتقا سطح حرفه ای آن ها از طریق افزایش کفایت جمعی بوده است. بدین منظور تحقیق کنونی تلاش دارد تا با در نظر گرفتن سهم خود در زمینه آموزش زبان، برای آماده سازی معلمان زبان در جهت ارتقا سطح حرفه ای آنان گام برداشته و بینش موثری ایجاد نماید. شرکت کنندگان تحت یک طرح شبه آزمایشی شامل سه مرحله پیش آزمون، مرحله آموزشی و پس آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که همکاری در شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی کفایت جمعی معلمان را افزایش می دهد که به نوبه خود به پیشرفت حرف ه ای آن ها کمک می کند. براساس نتایج، مشارکت در حلقه های بحث مشارکتی، حرفه ای و انتقادی نقش موثری بر مؤلفه کفایت جمعی در ارتقا سطح حرفه ای معلمان زبان دارد و جنسیت، سن و سطح تحصیلات معلمان به طور متفاوتی بر رشد حرفه ای آن ها تأثیر می گذارد. نتایج این مطالعه در چارچوب نظریه های اجتماعی- سازنده و فعالیت مورد بحث قرار می گیرد.
۶.

Collaborative Discussion Circles: A Path towards Critical Language Teacher Development(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ELT Freirean pedagogy postmethod pedagogy reflective action teacher education

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 755
The advent of postmethod pedagogy has completely changed today's conceptualization of language teachers, and the importance of powerful teaching has increasingly gained momentum in the field of TESOL. However, contemporary English language teaching contexts suffer a dearth of a workable package to educate the much-needed autonomous postmethod language teachers who are able to have their own contextualized praxis. As such, the present research aims to nurture the required self-growth and self-development in language teachers through forming collaborative professional and critical discussion circles. Enjoying a mixed method research design whose quantitative section included a quasi-experimental design consisting of three phases--a pretest, an educational 12-week long treatment phase, and a posttest--the results of the study gained by two instruments, namely, the reflective teaching questionnaire developed by Akbari et al. (2010) and two similar language teaching episodes, bore witness to the significant changes in the level of reflectiveness of all 13 language teachers who partook in these discussion circles. Developmentally speaking, participating language teachers were found to initiate the whole process, direct it, and finally evaluate the new experiences further along the road. Hence the ideals of teacher development, self-growth and personal development, were accomplished through the study.
۷.

Collaborative Flipped Learning through CALL: A Recipe for Realizing Social Presence in Virtual Learning Environments

کلید واژه ها: Flipped Classroom social presence interactivity asynchronous communication CALL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 925
From the dawn of the third millennium, the utilization of state-of-the-art technology for educational purposes, especially computers and the Internet, has become prevalent across the globe. In this regard, flipping EFL classes appears to be an effective approach to practicing second/foreign languages through computer-assisted language learning (CALL) in order to extend the class time to asynchronous activities outside the class, and make the students more autonomous and actively engaged in the painstaking process of language learning. However, this question merits consideration why many current CALL programs run and taught through flipped learning do not seem to take full advantage of collaborative learning and peer-assessment, specifically taking place in asynchronous channels of communication, namely threaded comment forms and discussion boards. The present study investigates the prospect of realizing social presence as a shared feeling of community among the learners by restructuring and optimizing the existing methods for flipping language classes. Employing a qualitative research based on grounded theory and data triangulation, the researchers recorded, transcribed and analyzed 41 semi-structured group and individual interviews with 44 participants attending an online IELTS preparation course on the first researcher’s website for over one year. Additionally, the same interview questions were posed in an open-ended questionnaire accessible to the participants from the website. The obtained results suggested that learner-centered flipped classes in which asynchronous student-driven content development and out-of-class peer-assessment through commenting and replying are adequately practiced can tremendously increase student interactivity, thereby fulfilling the sense of social presence.
۸.

Learners’ Grammar Achievement via Oral and Writing Modalities in Cognitive and Ecological Perspectives: Recast in Focus(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: cognitive perspective to language learning ecological perspective to language learning Grammar achievement modality recast

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 620
Language learners receive different types of corrective feedback during the process of second language acquisition. Recast, as an approach to corrective feedback, is one of the most-frequently error correction techniques in classroom contexts. A plethora of research has addressed recast; however, the present study focused on comparing learners’ grammar achievement via oral and writing modalities through two perspectives, cognitive and ecological, who received recast. One hundred and twenty language learners, all first-year college students at Islamic Azad University and Applied Science University in Tehran participated in this study. They were assigned to four groups. The participants in all groups were exposed to different instructional programs based on the cognitive and ecological perspectives to language learning orally or in writing, and all learners received recast orally. Results obtained by a pretest and a posttest indicated that all groups made progress in their grammar achievement, while there was a statistically significant difference between the groups in the posttest. The participants in the ecological group had higher gains of grammatical structures than those in the cognitive group. However, data analysis revealed that there was no statistically significant difference between two oral and writing groups in their grammar achievement.
۹.

Reflective Reciprocal Teaching: A Technique for Improving Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Ability

کلید واژه ها: reading comprehension ability Reflective practices Scaffolding strategy-based instruction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 469 تعداد دانلود : 963
The primary aim of this study was to shed light on the impact of a new instruction model, reflective reciprocal teaching (RRT), on English as a foreign language learners' (EFL) reading comprehension ability. Its mode of inquiry was a mixed-method, and it took on a quasi-experimental design, including a pretest, treatment, and posttest paradigm. The sampling techniques were both convenience and random sampling by which 100 EFL freshman learners were selected and assigned into three groups of reflective reciprocal teaching (RRT), reciprocal teaching (RT), and control. Two tests, namely Oxford Quick Placement Test and Michigan English Language Assessment Battery, were used to measure EFL learners' proficiency level and reading comprehension ability in its quantitative phase. ANOVA was utilized to analyze the collected data. Also, during the next step, which aimed to explore the learners' perceptions of RRT instruction, semi-structured interviews were used to collect qualitative data. The results indicated that the RRT group outperformed the control group regarding their reading comprehension ability; however, the RT instruction did not significantly impact this issue. Accordingly, the qualitative data analysis findings indicated that self-regulated learning, perceived competence, metacognitive awareness, confidence, and intrinsic motivation were the significant results of the RRT instruction model, contributing to the learners' reading comprehension ability.
۱۰.

Development and Validation of an English Language Teacher Professional Identity Scale (ELTPIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: teacher identity ELT teacher professional identity ELT teacher professional identity instrument ELT teacher professional identity model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 146
The notion of teacher professional identity has become a regular fixture in numerous theoretical and empirical studies in both mainstream and L2 teacher education. Consequently, a number of scales have been designed and developed to quantify this construct. To be sure, the extant instruments are general with regard to both context and subject matter, and this line of inquiry has not addressed the quantification of the concept in the ELT profession. The present study was, therefore, an attempt to provide a (re)conceptualization of L2 teachers’ professional identity through exploring its underlying components. To this end, an initial 61-item, self-assessment questionnaire was developed using a comprehensive review of the related literature and experts’ opinion. The trial scale was then administered to a sample of 676 ELT teachers. Results of exploratory factor analysis reduced the instrument to 42 items, leading to a six-factor model which indicated that L2 teacher identity includes: researching and developing one’s own practice; language awareness; institutional and collective practice; engaging learners as whole persons; appraising one’s teacher self; and sociocultural and critical practice. Confirmatory factor analysis substantiated the resultant six-factor model as a robust and valid tool for measuring ELT teachers’ professional identity.
۱۱.

The Effects of Noticing on Learners’ Grammar Achievements: Cognitive and Ecological Perspectives(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: awareness cognitive language learning ecology of language learning noticing recasts

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 472
Despite a great number of studies exploring Schmidt’s noticing hypothesis in the cognitive perspective of language learning, the investigations focused on noticing in the ecological perspective are rather rare in number. The present study was an attempt to examine how noticing second language recast could affect the learners’ achievements of grammatical structures through these two perspectives (i.e., cognitive and ecological). To do so, one hundred and twenty first-year college students at Islamic Azad University and Applied Science University in Tehran took part in this study. The students were divided into two cognitive and ecological groups and received two different treatments. During the treatment, the learners in all groups received recast and their noticing was assessed through learners’ raising hands and underlining. In the end, a posttest was conducted to measure the effectiveness of the treatment. Data analysis revealed that the ecological perspective of language learning was more conducive to noticing and subsequent language learning. The study also made contributions by actualizing the ecological project-based meaningful activities, shedding light on the importance of affordance and interaction in the context of language learning.
۱۲.

تأثیر رفتارهای حمایتی استقلال معلمان زبان بر آمادگی زبان آموزان برای کسب استقلال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال رفتارهای حامی استقلال نظریه خودسازماندهی نقش معلم مسولیت پذیری دانش فراشناختی فعالیتهای یادگیری خودآغازگرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 783
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر رفتارهای حمایتی استقلال معلمان زبان انگلیسی بر آمادگی زبان آموزان برای کسب استقلال می پردازد. به این منظور، پرسشنامه آمادگی برای کسب استقلال در میان ۲۴۰ زبان آموز سطح متوسط در پنج آموزشگاه شهر کرمانشاه در ایران توزیع شد. سپس محققان چهار معلم را براساس هشت اصل ارتقا استقلال نظریه خودسازماندهی آموزش دادند و زبان آموزان شرکت کننده را به دو گروه آزمایش و کنترل ۱۲۰ نفره تقسیم کردند. گروه آزمایش طی شش ماه تحت آموزش زبان توسط چهار معلم تعلیم دیده قرار گرفتند . پرسشنامه آمادگی برای کسب استقلال مجددا در دو گروه اجرا شد و نتایج آن با پرسشنامه اولیه مقایسه شد . نتایج تحلیل آمار نشان داد که رفتارهای حمایتی استقلال معلمان گروه آزمایش در پنج حوزه تغییر ایجاد کرده است که همگی اجزای مفهوم استقلال می باشند : مسولیت پذیری بیشتر ، شناخت خود به عنوان یادگیرنده، شناخت بهتر محیط یادگیری، آشنایی بیشتر با مراحل یادگیری، و آغازگری بیشتر در فعالیتهای منجر به یادگیری. کاربرد های آموزشی مورد بحث قرار گرفته اند.مطالعه حاضر به بررسی تاثیر رفتارهای حمایتی استقلال معلمان زبان انگلیسی بر آمادگی زبان آموزان برای کسب استقلال می پردازد. به این منظور، پرسشنامه آمادگی برای کسب استقلال در میان ۲۴۰ زبان آموز سطح متوسط در پنج آموزشگاه شهر کرمانشاه در ایران توزیع شد. سپس محققان چهار معلم را براساس هشت اصل ارتقا استقلال نظریه خودسازماندهی آموزش دادند و زبان آموزان شرکت کننده را به دو گروه آزمایش و کنترل ۱۲۰ نفره تقسیم کردند.
۱۳.

The Effect of Scaffolded Written Corrective Feedback on Iranian EFL Learners’ Writing Quality: An Activity Theory Perspective

کلید واژه ها: Activity theory Second language acquisition second language writing Written Corrective Feedback Scaffolding Scaffolded Feedback

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 215
With the latest paradigm shift in SLA from Cognitivism to Sociocultural Theory (SCT), more studies are carried out to investigate the efficacy of Written Corrective Feedback (WCF) through a social and cultural lens. A more recent offspring of SCT is Activity Theory which provides an explanatory framework for scrutinizing an activity in a social setting. The present study aimed at investigating the impact of Scaffolded WCF within the framework of Activity Theory on Iranian EFL learners’ writing performance in terms of reduction of the learners’ writing errors with respect to the content, vocabulary, mechanics, organization, and grammar. Finally, different types of Activity Theory-based strategic mediations (i.e. artifact, rule, community, and role mediations) Iranian EFL learners employed in their writing revisions were investigated. Accordingly, 25 Iranian university-level students, through convenient sampling, were chosen to participate in the study. The treatment they received on their writings was a graduated Scaffolding WCF in their Zone of Proximal Development in the form of both peer and teacher feedback. The findings indicated that Scaffolded WCF statistically significantly contributed to the participants’ writing performance in terms of content, vocabulary, mechanics, organization, and grammar. With respect to the mediation strategies used by the learners, it was discovered that the learners benefitted from all the available mediators although with various degrees. It is hoped that the findings of this study will promise implications for promoting a teacher/learner-friendly method of providing WCF based on SCT, which can be utilized in large classes typical of Iranian EFL university courses.
۱۴.

Hedges in English for Academic Purposes: A Corpus-based study of Iranian EFL learners

کلید واژه ها: academic writing Corpus Builder Software hedges Iranian corpus of learner English learner corpora

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 418
Hedges, as tools to express tentativeness and doubt, have been studied in plenty of research papers in the Iranian EFL research setting. However, their use in a learner corpus, portraying Iranian learner English, is in need of more research attention. With this end in view, this study aimed at investigating how Iranian EFL learners who have majored in English-related fields in Iran deployed hedges in their academic, expository essays. This study was conducted through running the corpus analysis software MonoConc Pro-Semester version 2.2 on the electronically compiled Iranian Corpus of Learner English, totaling 436,035 words. Automatic and manual analyses suggested that hedges comprised only 7.4% of the total metadiscourse in the Iranian Corpus of Learner English, with 0.68 occurrences per 1,000,000 words. In a comparable native corpus, a sub-corpus of the British Academic Written English, hedges were used with 1.43 occurrences per 1,000,000 words (21% of the total metadiscourse in the corpus). Log-likelihood statistical analysis confirmed statistically significant differences between the two corpora in terms of the use of hedges, with underuse of hedges in the Iranian academic, expository essays relative to the English natives’ essays. Implementations of the results for English academic writing instruction including genre-based, explicit teaching of hedges through data-driven techniques with the aid of tools such as AntConc software and corpora such as the BAWE are considered.
۱۵.

Factors mediating noticing: An investigation into the impact of the complexity of target structures and learners' L2 proficiency level(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Accessibility Hierarchy Hypothesis Attention Mediating factor note-taking Relative Clause

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 783
In order to establish the why of noticing, it is imperative to empirically explore the factors that potentially mediate noticing. This study aimed to explore two factors that are believed to affect noticing: the complexity of target structures and learners’ second language (L2) proficiency level. English relative clauses (RCs) were selected as the target structures, and Accessibility Hierarchy Hypothesis (AHH) was taken as the measure of the complexity of the RCs. A sample of 113 freshmen English language majors were selected as the participants of the study. A test of English RCs was developed as the placement test, and Key English Test (KET) was used to classify the participants into three groups of High (N=38), Mid (N=37), and Low (N=38) L2 proficiency level. Note-taking was used as the measure of noticing. After administering the RC test and the proficiency test, the participants were given a number of authentic reading texts containing instances of RCs and were required to take notes during reading activity. The non-parametric Friedman’s test demonstrated that the complexity of RCs positively affected the participants’ noticing while the non-parametric ANCOVA indicated that the participants’ L2 proficiency level had no significant effect on noticing. The findings of this study can be helpful to both teachers and material developers in providing learners with optimal conditions for noticing linguistic forms, which in turn, could facilitate L2 learning.
۱۶.

بررسی رابطه واگویه، استدلال منطقی و دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی از طریق تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استنتاج ارزشیابی استدلال های منطقی واگویه دستاورد زبانی استدلال منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 729
پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط بین یکی از جنبه های اصلی نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی (1978)، یعنی واگویه را، با استدلال منطقی و دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی بررسی کند. این ارتباط مبتنی بر تعاملی پویا بین قدرت استدلال منطقی و واگویه دانشجویان وهمچنین ارتباط هریک از این ساختارها با دستاورد زبانی آن هاست. برای دستیابی به هدف پژوهش، 200 دانشجوی زبان انگلیسی از دانشگاه های مختلف ایران پرسش نامه هایی را تکمیل کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد سه بخش از فعالیت ها (استنباط، استنتاج و ارزشیابی استدلال های منطقی) را از پرسش نامه «ارزیابی تفکر انتقادی واتسون گلیزر»ش (2010) انجام دهند. علاوه بر این، از آن ها خواسته شد به پرسش نامه «واگویه» طراحی شده توسط سیگریست (1995) پاسخ دهند. برای بررسی دستاورد زبانی، از شرکت کنندگان خواسته شد معدل خود را ذکر کنند. مدل سازی معادلات ساختاری برای تحلیل مدل براساس داده ها انجام شد. برای تعیین ناپیوستگی های شناساییشده در مدل، هر مسیر که نمایانگر روابط علی و معلولی است به طور مجزا بررسی شد. داده ها، پیش بینی های نظری در مورد رابطه بین استدلال منطقی و واگویه دانشجویان را تأیید می کنند. به علاوه، تحلیل داده ها نشان داد که واگویه دانشجویان با سه زیرمجموعه استدلال منطقی همبستگی مثبت و قدرت پیش بینی خوبی برای آن ها دارد. علاوه بر این، سه مؤلفه استدلال منطقی به شکل مؤثر و مثبتی میزان دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی را پیش بینی می کنند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که واگویه می تواند همبستگی غیرمستقیم و مثبتی با دستاورد زبانی دانشجویان داشته باشد.
۱۷.

برنامه آموزش زبان انگلیسی تاثیر برنامه برشناخت دبیران مبتدی/ باتجربه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت دبیر شناخت دبیر باور دانش دبیران مبتدی دبیران باتجربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 443
شناخت دبیر و آموزش زبان، بطور کلی از اهمیت بسیاری برخوردارند و بطور ویژه از نظر آموزش دبیر زبان اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامهء تربیت معلم بر شناخت (باور، دانش) دبیران زبان انگلیسی مبتدی/باتجربه در ایران است. پژوهشگران نمونه هدفمندی را با انتخاب 150 شرکت کننده از 5 واحد دانشگاه فرهنگیان در ایران دعوت به همکاری کردند. پژوهشگران پرسشنامه کامپیوتری شناخت را ساختند و اعتبار سنجی کردند که نشان دهندهء تفاوت معنادار بین باورهای دبیران مبتدی پیش و پس از آموزش بوده است. با این وجود، نتایج آزمون t زوجی، هیچ تفاوت آماری معناداری را بین باورهای دبیران با تجربه نشان نداد. مواد و محتوای آموزشی برای تمامی دبیران زبان انگلیسی که در دانشگاه فرهنگیان در ایران مشغول تحصیل بودند، مشترک بود. تحلیل یافته ها همچنین تفاوت معناداری را بین دانش دبیران مبتدی و باتجربه پس از آموزش نشان داد. پژوهش حاضر ممکن است کاربرد جذابی را برای مربیان زبان انگلیسی و مدرسان تربیت دبیری، تهیهء کنندگان مواد آموزشی و برنامه ریزان آموزشی داشته باشد.
۱۸.

The Effects of Systemic-Theoretical Instruction on Developing Iranian EFL Learners’ Explicit and Implicit Knowledge of Tense-Aspect System

کلید واژه ها: cognitive grammar grammar instruction socio-cultural theory Implicit Knowledge explicit knowledge

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 873
This study aimed to investigate the effects of Systemic Theoretical Instruction (STI), grounded in Socio-cultural Theory and proposed by Gal’perin, on developing Iranian EFL learners’ knowledge of English tense-aspect system. To this end, two low-intermediate classes, including 24 and 21 language learners aged between 12-19, were taught the distinction between simple past and present perfect tense through STI and traditional method of grammar instruction. The learners sat for a pretest one week before the treatment and an immediate and delayed posttest, one and three weeks after the instruction, respectively. The tests included binary-choice and gap-filling items to evaluate the learners’ explicit knowledge of the target tense-aspect pairings and elicited imitation test items to check their implicit knowledge. The results obtained from a series of independent and paired-sample t-tests revealed a significant improvement for both groups in the immediate posttest both in terms of the entire test and its subcomponents suggesting that both types of instruction were effective in improving the learners’ implicit and explicit knowledge of the target forms in the short term. However, the significant outperformance of the STI group compared to the traditional group implied the superiority of this method. Moreover, the STI group generally outperformed the traditional group in the delayed posttest indicating the possibility of having a more lasting effect on developing learners’ knowledge when compared to the traditional method. These findings can have significant implications for teachers and materials developers in practicing the assumptions of more innovative approaches such as STI.
۱۹.

The Effect of High School English Teachers' Awareness of Pedagogical Competence on Students' Learning Achievements(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: English teachers Awareness of Pedagogical Competence High school

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 393
The study examined the impact of high school English teachers’ awareness of pedagogical competence on student learning. A psychometric measurement instrument of English language teachers’ pedagogical competence (ELTPC) was first developed through factor analysis with 320 high school teachers in Guilan, northern Iran. Based on the developed instrument, 36 teachers were divided into two groups of aware and unaware teachers of pedagogical competence (PC) according to Contrasting Groups Method. Then, 160 high school third graders received instruction from the aware and unaware teachers for 7 weeks. Finally, a survey regarding the teachers’ implementation of pedagogical competence in classrooms was conducted with 30 students. The findings showed that the students in the aware teacher group outperformed the students in the unaware group of teachers. Although based on the survey results, the aware teachers were reported to act better with regard to the students’ learning achievements, they were not reported as highly practicing the pedagogical competence. The findings can be practically used by teachers, teacher educators, and education administrators.
۲۰.

Towards an Operational Definition of Critical Thinking(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: Critical thinking Cognitive Skills Mental Dispositions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 503
This paper offers a state-of-the-art working definition for the concept of Critical Thinking (CT hereafter) in an attempt to provide a framework for the development of an operational definition for this complex concept. Having studied various definitions and models, proposed for CT by major figures in the field, the key defining features of this rich concept were identified and classified. Based on these key descriptors, a working definition consisting of three main components namely Mind Analysis , Data Evaluation , and Thinking in Education has been proposed and then each dimension of this definition is defined and elaborated further so that the complexity of the concept could be framed in an extended model. The elaborated conception of CT proposed in this paper seeks to include the core elements of CT so that it can be expandable into an operational definition with measurable items. There are two main reasons for conducting this research: Firstly, CT has evolved into a multifaceted construct with a broad range of cognitive abilities and intellectual dispositions. Secondly, although CT has been recognized as a significant concept in education, its full potential has not been achieved yet.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان