غلامرضا کیانی

غلامرضا کیانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۱.

Aptitude-Treatment Interaction Effects on EFL Learners’ Gains in Implicit Grammar Knowledge(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Aptitude-Treatment Interaction implicit grammar knowledge working memory instructional conditions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
The area of Individual Differences (IDs) and their interactions with instructional conditions have recently been a point of interest in second language acquisition. However, the effect of such interaction on aural implicit grammar knowledge has not been researched exhaustively. This study thus examined the interactive effects of aptitude and treatment conditions on implicit grammar knowledge as elicited aurally. Grammar knowledge was operationalized as the ability to comprehend past/present simple passive verbs. To this end, 120 EFL learners were randomly assigned to four groups: three teacher-generated experimental (Isolated Form-Focused Instruction, henceforth FFI, Integrated FFI, and Incidental) conditions, each lasting for six treatment sessions, and a control group receiving the same content with no instruction. Initially, learners took a pre-test and cognitive tests (LLAMA-D, LLAMA-F, and LSPAN). They then received the treatments, and three days after the treatments, they took an Aural Timed Grammaticality Judgment Test as a measure of implicit grammar knowledge. Results of a general linear model revealed a significant effect for treatment. Additionally, LSPAN was found to mediate the effectiveness of instruction, with the highest effect on implicit grammar knowledge under the Isolated FFI condition. Post-hoc analyses also demonstrated that instruction made a significant difference compared with no instruction, though, in comparison with other conditions, Integrated FFI proved to be more effective. Results provide EFL teachers and curriculum developers with awareness concerning the interaction between instruction and cognitive differences. For improving the effectiveness of instruction and acquiring implicit knowledge, cognitive tasks, especially those boosting working memory, are suggested.
۲.

Teachers' Conceptions of Language Assessment: Theoretical Knowledge and Attitudinal Dimensions of Language Assessment Literacy Model

کلید واژه ها: Teacher Professionalism Teacher knowledge Language assessment literacy Attitudinal and Beliefs Dimensions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۷۷
The contemporary era of learning-oriented assessment demands for teacher professional efforts to appropriately and accurately assess learners' attainment and use the assessment results for the enhancement of learning. In second/foreign language (L2) teaching discipline, this has recently brought language assessment literacy (LAL) to the forefront, with an increasing emphasis on teachers' professionalism of this concept. Given this, L2 teachers' mastery of practical and technical skills, as prescribed by the exiting LAL models, could not be entirely complete nor enhanced without their conceptions of assessment and beliefs system. To illuminate these dimensions, the present study aimed to develop and validate a LAL scale which could have relevance to L2 localized contexts. Exploratory and confirmatory analyses of data from a sample of L2 teachers (N=213) provided empirical evidence supporting the utility and validity of the scale. The paper concludes with the importance of teachers' conceptions of LAL and implications of the findings.
۳.

طراحی مدل ارزیابی عملکردی صلاحیت های حرفه ای دانشجومعلمان زبان انگلیسی: مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ارزیابی عملکردی آزمون عملکردی معلمان صلاحیت های حرفه ای معلمان نظام ارزیابی معلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
معلم یکی از تاثیرگذارترین عوامل موثر در یادگیری دانش آموزان می باشد. از این رو، در دهه گذشته ارزشیابی عملکردی از اهمیت فراوانی در بافت آموزش پیش از خدمت معلمان برخوردار شده است. در ایران، دانشگاه فرهنگیان به تازگی اقدام به تصویب و اجرای یک پروژه ملی بنام "ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان" (اصلح) کرده است که هدف اصلی آن سنجش و ارزیابی میزان دستیابی دانشجومعلمان به صلاحیت های حرفه ای بعنوان بخشی از ملزومات فارغ التحصیلی و صدور گواهینامه معلمی می باشد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی یک چارچوب ارزیابی صلاحیت های حرفه ای برای ارزیابی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان می باشد. بدین منظور، ادبیات موجود مربوط به تدریس موثر، صلاحیت های معلمی و ارزیابی معلمان مورد مطالعه قرارگرفت. پس از آن، محققان اسناد بالادستی مرتبط را بررسی و نظر اساتید و طراحان برنامه درسی را با استفاده از مصاحبه جمع آوری و بررسی کردند.
۴.

Pedagogical content knowledge and expertise in ELT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Pedagogical Content Knowledge expertise teacher expertise ELT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
In an attempt to shed light on how expert teachers of English language are distinguished from non-experts, the present research explored how pedagogical content knowledge, as a characteristic of experts relates to four other dimensions of expertise in ELT. These include teacher’s experience, cognitive skills, professional development and learner-centered teaching. To this aim, a questionnaire was developed based on the related literature, comprising 109 items, 41 of which enquired about pedagogical content knowledge and the rest about the other dimensions of expertise in ELT. The reliability and validity of the test were confirmed. The SEM analysis results showed that pedagogical content knowledge was positively and significantly correlated with teacher’s experience, cognitive skills and learner-centered teaching. It also showed to have a statistically significant causal relationship with professional development. The findings proved the significance of pedagogical content knowledge as a prominent feature of expertise in ELT, which requires attention to teacher’s lesson planning, class management, problem solving, learning assessment/feedback and task design in teacher education programs or teacher evaluation program especially for the sake of teacher professional development.
۵.

بررسی تأثیر آموزش صریح و ضمنی بر پردازش نحو زبان خارجی: آزمون قضاوت گرامری زمان دار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش صریح آموزش ضمنی نحو زبان دوم آزمون قضاوت دستوری زماندار زمان واکنش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
یکی از بحث هایی که همواره در حوزه فراگیری زبان دوم مطرح بوده، این است که آیا می توان صورت های زبانی را از طریق یادگیری آگاهانه قواعد فراگرفت و یا اینکه باید در محیط استفاده معنادار زبان یاد گرفته شود. از یک سو، برخی محققان از امکان وقوع یادگیری بدون آگاهی انتقاد می کنند و از سوی دیگر، برخی این بحث را مطرح می کنند که آیا یادگیری صریح می تواند مبنای بازیابی آنی و خودکار دانش را فراهم آورد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر روش های آموزش صریح و ضمنی بر سرعت پردازش نحو در فارسی زبانانی است که زبان فرانسه را به منزله زبان جدید فرامی گیرند. 32 دانشجوی تحصیلات تکمیلی که هیچ گونه آشنایی قبلی با زبان فرانسه نداشتند، در این مطالعه شرکت کردند. آزمون قضاوت دستوری زمان دار متشکل از 60 جمله دستوری و 60 جمله غیردستوری که در آن خطای نحوی وجود داشت به منزله محرک انتخاب و با استفاده از نرم افزار Pschtoolbox ارائه شد. شرکت کنندگان قضاوت خود در مورد درست یا غلط بودن جملات را با فشردن کلید راست یا چپ اعلام می کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تست و تحلیل واریانس مختلط استفاده شد. نتایج نشان داد، سرعت پردازش نحو زبان خارجی از شرایط آموزشی تأثیر چندانی نمی پذیرد و عملکرد یادگیرندگان هر دو گروه آموزشی صریح و ضمنی تفاوت معناداری نداشت. به علاوه، تحلیل های مجزا بر روی زمان واکنش دو گروه در انواع پاسخ ها به محرک نشان داد زبان آموزان در هر دو گروه در زمان تشخیص «درست» بودن جملات دستوری و یا «غلط» بودن جملات غیردستوری واکنش سریع تری از خود نشان داده اند که گواه این مسئله است که هر دو گروه به دانش ضمنی نحو زبان جدید دست یافته اند.
۶.

تکوین تدریس فکورانه در معلمین تازه کار زبان انگلیسی: نقش روش یادداشت نویسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدریس فکورانه معلمان تازه کار آموزش زبان انگلیسی یادداشت نویسی فکورانه پیشبرد حرفه ای تربیت معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
تدریس فکورانه یکی از پر اهمیت ترین مدل های تربیت معلم می باشد. علیرغم اینکه این شیوه تدریس در بسیاری از مطالعات پژوهشی مورد تفحص قرار گرفته است، در بیشتر موارد مطالعات مربوطه به صورت مقطعی انجام گرفته و ماهیت شکل گیری این نوع تدریس در بلند مدت مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، نوع شکل گیری تدریس فکورانه در چهار معلم تازه کار آموزش زبان انگلیسی را بررسی کرده است. در این راستا، استراتژی های مربوط به یادداشت نویسی فکورانه به معلمین آموزش داده شده و سپس یادداشت های فکورانه هر معلم در بازه زمانی یک سال مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع عمل فکورانه و عمق آن در معلمین به تدریج و در اثر آموزش مسایل مربوط به تدریس فکورانه، متنوع تر و بیشتر شده است. این یافته ها لزوم توجه به طراحی و اجرای دوره های "پیشبرد حرفه ای" متمرکز بر تدریس فکورانه را در محیط های آموزشی مختلف برجسته می سازد.
۸.

Model, Instrument, and Procedure: Do We Need to Have Second Thoughts about the Evaluation Process of English Language Institutes?(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
To launch an evidence source for successive judgment and decision making, program evaluation of any educational institute is an indispensable process, and language institutes are not the exceptions. In an attempt to propose a solution for a fundamental problem as the lack of a standard evaluation program for English language institutes, this study used a new method to be implemented in the context of ‘English language institutes (ELIs)’ of Iran. In this country, evaluation of nongovernmental centers, including ELIs, is carried out by the Ministry of Education (ME) using a performance evaluation framework which mainly collects the required data through a survey form (locally known as ‘Form 322’). We adopted and applied the survey form 322 into developing a specific questionnaire. Ninety ELIs administrators of Mazandaran were surveyed through an instrument that was piloted and validated through the obtained data. The extracted results from the questionnaire were sorted into the categories of “validation”, “improvement”, “redesigning”, and “researchers’ opinion”. The results showed that the original form, long used in the country, needs to be redesigned. To cross-validate the obtained data and the emerging results, fifteen volunteers from the participating institutes were interviewed for their ideas through Skype and direct interview. Consistent with the results, not only for Iran are an online platform and a standard evaluation and monitoring process recommended, but also an international integrated performance evaluation standard is strongly suggested for English language institutes.
۹.

Global Thoughts, Local Action: a case of comparative EFL teacher education(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Pre-service EFL teacher education Teacher preparation Teaching practice Pre-service teacher evaluation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
Teacher education is deemed to play a critical role in revolutionizing any education system. As a result, pre-service teacher education has received considerable attention in education systems world over. In the context of Iran, the process of teacher education has not been properly implemented and following their being recruited teachers would go directly to classes, without possessing adequate professional competencies. Hence, the present study intends to provide a comparative account of EFL pre-service teacher education in Iran and five other countries attempting to address applicable issues, criticisms, and constructive lessons to be learned from the relevant experiences of such countries. To this end, the study examines recruitment requiremnets, EFL teacher professional preparation and evaluation, and teaching practice in the Iranian context and those of other countries.In so doing, this study analyzed the existing documents and reports published by international and governmental organizations and previous research done relevant to the countries included in the study. The results indicated that almost all the five countries bear some resemblance to one another in pre-service teacher recruitment requirements. Iran and Japan, however, seem to have a more sensitive stance on teachers and conducting interviews with candidates than other countries.  Moreover, Germany and the U.S. appear to have built up a more sophisticated teacher education system compared to other countries. The results further revealed that the TEP program in Iran has made arrangements to keep up with the new trends in teacher education and has partly been successful in following in developed countries’ footsteps.
۱۰.

الگوی معیار صلاحیت حرفه ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو سنجش تربیت معلم صلاحیت حرفه ای فراترکیب جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۸۲۹
اندیشمندان تربیت و توسعه حرفه ای معلمان را انگاره ای بی بدیل در تضمین کیفیت سامانه های آموزشی دانسته اند. این مهم چنانچه به منظور رصد افقهای شایستگی و بالندگی در زوایای تعلیم و تربیت معلمان انجام شود، هدفی والا و گران سنگ خواهد بود. در این پژوهش با تکیه به روش مطالعه کیفی «فراترکیب» تلاش شده است که الگویی معیار (جامع و استاندارد) برای سنجش صلاحیت حرفه ای معلمی ارائه شود؛ الگویی که هم ناظر بر معیارهای روزآمد و پیش رو ارزیابی باشد و هم حوزه های کلیدی برنامه درسی تربیت معلم را پوشش دهد. بر اساس بروندادهای پژوهش، از میان شانزده سند بالادستی ملی، متون علمی و اسناد بین المللی، در مجموع 28 مدل مفهومی، 6098 کد آزاد، 1655 مضمون و 218 محور موضوعی احصا شد. بر پایه یافته ها، ساختار نهایی این الگو در 7 ساحت، 33 حوزه محوری و 158 شاخص صلاحیت با نام «الگوی معیار سنجش صلاحیت حرفه ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران» پدید آمد. ساحتهای هفتگانه این الگو عبارت اند از: 1. برنامه ریزی و آماده سازی برای آموزش؛ 2. برنامه ریزی و طراحی برای یادگیری؛ 3. مدیریت پیرامون و محیط یادگیری؛ 4. آموزش اثربخش؛ 5. مسئولیت سازمانی و توسعه حرفه ای؛ 6. سرمایه اجتماعی و فعالیت فرهنگی و 7. معنویت ، اخلاق و خداباوری. برایند پژوهش حاکی از آن است که الگوی پیش رو: (الف) ناظر بر تربیت معلم در نظام ارزشی اسلام؛ (ب) نخستین گام در راه معیارسنجی حرفه ای معلمی؛ (ج) برآورنده نیاز داخلی برای سیاستگذاری و تهیه آزمونهای ارزیابی و (د) همسو با شرایط و ملاحظات نظری و عملی ارزیابی در تراز جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۱۱.

The Effects of VAK Learning Style and Input Type on Causative Construction Development by Iranian EFL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Perceptual VAK learning style Textual input enhancement interactionally modified input causative construction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۸
Long’s Interactional Input Hypothesis and Smith’s Input Enhancement Hypothesis hold both foci on Zellig Harris's (1976) formalist approach. Accordingly, the pivotal role of learner’s attention as one of the subcomponents of focus-on-form approach may have confused instruction types. However, whether such learning theories on drawing learners' attention on target language forms suit all types of learners, has not been adequately investigated. Of interest were to explore the significant effect of the two input types as interactionally modified input (IM) and textual input enhancement (TIE) and the interactional effect of learning styles of either visual, auditory, or kinesthetic (VAK) style on knowledge gain of causative constructions. A hundred and twenty female subjects were selected as a homogenous sample out of the 300-member population based on the TOEFL test. A pretest and two posttests were conducted immediately and about one month after the instructional interventions based on either IM technique or TIE technique. To address research questions, two paired samples t-tests and a two-way ANOVA were conducted. Considering the learner’s VAK learning style, the results revealed TIE and IM techniques positively facilitated the development of knowledge of the target features immediately after the instructional interventions. The results, however, failed to indicate the merging effect of the two input types of the study with the leaner’s VAK learning style and the learner’s gain of target grammar knowledge marginally decreased over time. The findings may contribute to the understanding of the integration of learning styles and input-based instructional programs in foreign language education policy.
۱۲.

بررسی پیش بینی موفقیت مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی (اصلح) با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون اصلح ارزیابی صلاحیت معلم رگرسیون کدگذاری متغیرهای طبقه ای دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی پذیری موفقیت مهارت آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون اصلح متغیرهای طبقه ای با استفاده از کدگذاری در رگرسیون چند متغیری می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی کلیه مهارت آموزان ماده 28 سال 94-95 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنها 2823 نفر می باشد. حجم نمونه 341 نفر تعیین شد. نمونه با استفاده از روش خوشه ای انتخاب شد. داده های این پژوهش نتایج حاصل از آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان در شهریور 1395 می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد که جنسیت، موفقیت مهارت آموزان در نمره کلی آزمون اصلح را پیش بینی می کند. بررسی خرده مقیاس ها نشان داد که جنسیت موفقیت در خرده آزمون های فرهنگی و عملکردی را به طور معنا داری پیش.بینی می کند و اما در پیش بینی نمرات خرده مقیاس های علمی کتبی چهار گزینه ای و تدریس خرد نقش معنا داری ندارد. همچنین رشته تخصصی، موفقیت در آزمون اصلح را پیش بینی می کند. بررسی خرده مقیاس ها نشان داد که رشته تخصصی، موفقیت در خرده آزمون های علمی کتبی چهار گزینه ای، عملکردی و تدریس خرد را به طور معنا داری پیش بینی می کند و اما در پیش بینی نمرات خرده مقیاس فرهنگی نقش معنا داری ندارد. استان محل مهارت آموزی، موفقیت در آزمون اصلح را پیش بینی می کند. بررسی خرده مقیاس ها نشان داد که استان محل مهارت آموزی، موفقیت در خرده آزمون های علمی کتبی چهار گزینه ای، عملکردی و فرهنگی را به طور معنا داری پیش بینی می کند اما در پیش بینی نمرات خرده مقیاس تدریس خرد نقش معنا داری ندارد.
۱۳.

High School EFL Teachers’ Professional Competencies: Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Content Knowledge (CK) Pedagogical Content Knowledge (PCK) Teacher Education Curriculum Development Document (TECDD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
According to Teacher Education Curriculum Development Document (TECDD) of Farhangiyan University, teacher professional competencies include Content Knowledge (CK), Pedagogical Knowledge (PK), Pedagogical Content Knowledge (PCK) and General Knowledge (GK). Of these competencies, CK and PCK are specific to teachers of each major while PK and GK are common among all majors. This study was an attempt to explore the components that constitute high school EFL teachers’ CK and PCK through review of the related literature and investigation of high school EFL teachers (N=40) and teacher educators’ (N=20) perspectives. Based on the content analysis of these two sources which resulted in strong agreement, 20 items of CK and 17 items of PCK were identified. To validate the items and explore their underlying factors, data were collected from 445 high school EFL teachers and teacher educators using a questionnaire. Factor analysis with Varimax rotation was carried out on CK and PCK items separately. Regarding CK items, factor analysis gave way to the emergence of three factors, namely knowledge of the principles of language teaching methodology, knowledge of linguistics, and language proficiency. Regarding PCK items, factor analysis also gave way to three factors, namely knowledge of teaching and assessing the components of the curriculum, knowledge of developing, planning and managing language teaching, and knowledge of developing and evaluating instructional materials. The results of this study can be used in the design of high school EFL teacher education program.
۱۴.

An Assessment Scheme for ELT Performance: An Iranian Case of Farhangian University(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۶۸۲
Accountability concerns in language education call for the development of more valid and authentic measures of assessment. In light of these concerns, performance assessment has received increasing interest in the context of teacher education programs and teacher licensing over the last decade. In Iran, a recent policy adopted by Farhangian University aims at assessing the professional competencies of its ELT graduates by requiring them to go through a performance assessment as part of the licensing requirements. Mounting concerns regarding the validity of traditional tests used for teacher certification (Mitchell, Robinson, Plake, & Knowles, 2001) have motivated Farhangian University to develop its own performance assessment. Therefore, the present study explored the components of the performance assessment through detailed analysis of the Curriculum Document of the English Major, review of literature, and investigation of the stakeholders' perspectives. To this end, in this exploratory study, convenience, purposive, and cluster sampling procedures were used for the selection of the teacher educators, student-teachers, and mentor teachers. Then, in-depth interviews were conducted with the stakeholders. Finally, based on the content analysis of the above-mentioned sources which resulted in a strong agreement, a performance assessment scheme with seventeen items was developed. However, results of the factor analysis yielded a thirteen-factor performance assessment scheme to be used as the criterion for assessing the professional competencies of student-teachers.
۱۵.

بررسی آثار و تبعات حذف کنکور سراسری بر نظام آموزش عمومی زبان انگلیسی کشور: دیدگاه صاحب نظران و معلمان زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۴۴۷
اصلاحات آزمون محور اغلب به عنوان ابزاری راهبردی برای القا و پیشبرد تغییراتی مطلوب صورت می گیرند. با وجود این، ادبیات مرتبط حاکی از آن است که موفقیت، اغلب آن طور که امید آن می رود حاصل نمی گردد. دلایل چنین ناکامی هایی معمولاً در مراحل پایانی برنامه تحول یافته، یعنی ارزشیابی مؤخر بر تجربه بررسی گردیده و ارزشیابی حین تجربه همچنان مورد غفلت مانده است. در کشور ما، سیاست گذاری مربوط به اصلاح کنکور سراسری موج اصلاحاتی را در نظام دیرینة سنجش و پذیرش دانشجو به بار آورد. در حوزه زبان انگلیسی، این اصلاحات بر جایگزینی تدریجی بخش زبان انگلیسی کنکور با آزمون های سراسری زبان دبیرستان تأکید دارد. به دنبال چنین تغییری، ارزیابی تبعات و پیامدهای برنامة جدید الزامی به نظر می رسد. به همین منظور، برای جمع آوری داده از جمعی از ذی نفعان و ذی ربطان این تحول از مدل ترکیبی کیفی کمی استفاده شد. ابتدا، دیدگاه استادان، مدرسان و سرگروهان (16 نفر) از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته استخراج و سپس از 406 معلم زبان انگلیسی نظرسنجی به عمل آمد. روایی ابزار محقق ساخته از طریق تحلیل عاملی تأییدی-AMOS و اکتشافی-SPSS انجام و پایایی آن نیز محاسبه شد. نتایج تحلیل محتوایی مصاحبه ها و تحلیل داده های کمی حاکی از آن است که بین نظرات مدرسان و معلمان با نظرات سیاست گذاران تفاوت هایی مشاهده می شود، به ویژه، در مقولات عدالت در آزمون، اهداف آموزشی/یادگیری و طراحی، تدریس و برنامه ریزی. به طور کلی، نتایج گویای آن است که با توجه به شرایط فعلی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در دبیرستان های کشور و چالش های موجود، محتمل است که طرح تغییر، در شکل کنونی خود، به ابزاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایدئال و بلندپروازانه تبدیل شود.
۱۶.

ارائه الگوی کیفیت مدرس از دیدگاه ذینفعان در آموزش زبان انگلیسی: ایجاد پرسش نامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل آموزش زبان انگلیسی پرسش نامه کیفیت مدرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۶۴۵
یکی از مهم ترین مباحث در زمینة آموزش، وجود اطمینان از کیفیت و اثرگذاری تدریس و مدرس است؛ ازاین رو، لازم است الگوها و ابزارهایی برای توصیف و سنجش آن ها ایجاد شود. یکی از دروس آموزشی که فراگیران زیادی به آن علاقه دارند، زبان انگلیسی است؛ بنابراین، ایجاد ابزار سنجش و نیز ارائة الگویی مناسب برای توصیف کیفیت تدریس و اثربخشی در این حیطه امری ضروری است. تحقیق حاضر با هدف ارائة چنین ابزار و الگویی در دو مرحلة کیفی و کمّی صورت پذیرفت که نتایج مرحلة کیفی به ارائة یک الگو و نیز یک پرسش نامه جهت سنجش آن انجامید. نتایج مرحلة کیفی نشان داد الگوی کیفیت مدرس از هفت عامل/ فاکتور اصلی تشکیل شده است: 1. پیش شرط های تدریس؛ 2. مهارت های عملی کلاسی؛ 3. مهارت های اجتماعی- ارتباطی؛ 4. سازمان دهی و برنامه ریزی آموزش؛ 5. رشد حرفه ای؛ 6. مهارت های مدیریت کلاس؛ 7. مهارت های کنترل یادگیری و رشد فراگیران. براساس این عوامل، یک پرسش نامة 48سؤالی طراحی شد؛ سپس در مرحلة کمّی، با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، اعتبار، پایایی و معناداری تمام عوامل و سؤالات سازندة آن ها بررسی شد. براساس نتایج آماری به دست آمده می توان هم الگوی ارائه شده و هم پرسش نامه را قابل قبول و قابل استفاده دانست. پرسش نامة حاصل از این مطالعه می تواند در ارزیابی مدرسان و نیز کنترل کیفی آموزشگاه های زبان و نیز درصورت نیاز، در مدارس استفاده شود.
۱۷.

Towards a Task-Based Assessment of Professional Competencies(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Teacher evaluation performance assessment Farhangian University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۸
Performance assessment is exceedingly considered a key concept in teacher education programs worldwide. Accordingly, in Iran, a national assessment system was proposed by Farhangian University to assess the professional competencies of its ELT graduates. The concerns regarding the validity and authenticity of traditional measures of teachers' competencies have motivated us to devise a localized performance assessment scheme. Therefore, the present study aimed to develop a performance assessment scheme to be used as a benchmark for assessing the professional competencies of ELT graduates of this university. To this end, three assessment tasks and rating scales were developed, piloted, and administered. Next, Haertel's participatory approach was employed to set passing standards for the assessment tasks as well as the whole assessment scheme. Analysis of the data revealed inter-rater and intra-rater reliability coefficients of 0.85 and 0.89. The validity of the assessment scheme was also confirmed by experts' judgments made, to a large extent, on the correspondence between the target domain and test domain skills. Based on the results, the proposed assessment scheme is rendered more efficient and reliable in comparison to traditional tests with regard to the following dimensions: a) higher degrees of reliability and validity of the assessment scheme aimed at the improvement of licensure and program development; b) stronger evidence for inter-/intra- rater reliability and consistency of scoring; and c) an optimized and systematic procedure for setting passing standards based on the consensus of experts' judgments. It is believed that further development of the proposed assessment scheme unlocks its potential to be used as a large-scale teacher assessment model for Farhangian University.
۱۸.

تأثیرات سن آغاز یادگیری زبان دوم بر دیدگاه ها و هویت ملی زبان آموزان جوان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ هویت ملی انگیزه نگرش زبان آموز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی میان رشته ای ها زبان شناسی اجتماعی/جامعه شناسی زبان
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی علوم مرتبط آموزش زبان دوم
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۹۳۷
هدف از این پژوهش، بررسی نگرش زبان آموزان جوان ایرانی در دو گروه سنی هشت و یازده ساله، نسبت به زبان و فرهنگ انگلیسی و همچنین، هویت ملی خود زبان آموز است. این نگرش یک بار در آغازِ پژوهش و بار دیگر در پایانِ آن بررسی شد که به مدت یک سال به طول انجامید. هدف نگارندگان در این مطالعه، بررسی این فرضیه بود که آیا سنِ آغاز یادگیری زبان انگلیسی می تواند نقش مؤثری در شکل گیری دیدگاه های زبان آموز نسبت به عوامل یادشده و یا تغییرِ آن ها داشته باشد؟ برای سنجش دیدگاه زبان آموزان مجموعه آزمون های انگیزه و نگرش که در سال 1972 م، به دستِ گاردنر و لمبرت طراحی شد، پس از تحلیل عاملی و استفاده در آزمون پایلت با اعمال تغییراتی به کاررفت. دیگر ابزار به کاررفته در این پژوهش، مصاحبه براساس چارچوب پیشنهادی میخائلوویچ دیگونوویچ (1993) بود. نتایج این بررسی نشان داد که نگرش زبان آموزان هشت ساله در پایانِ پژوهش، تفاوتی با آغاز آن ندارد؛ حال آنکه زبان آموزان یازده ساله نگرشی متفاوت نسبت به فرهنگ انگلیسی و هویت ملی خود در انتهای پژوهش در قیاس با آغازِ آن از خود نشان دادند.
۱۹.

بررسی میزان روایی آزمون زبان انگلیسی کنکور دکتری با استفاده از چارچوب بررسی سازه استدلال محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزمون زبان دکتری بررسی روایی آزمون ارزشیابی استدلال محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۵
می توان مدعی بود که سنجش توانایی زبان انگلیسی داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی، به ویژه دوره دکتری اهمیت چشمگیری دارد. آزمونی که تحت عنوان آزمون زبان انگلیسی کنکور دکتری در حال حاضر توسط سازمان سنجش و آموزش کشور در حال برگزاری است موافقان و منتقدان بسیاری دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان روایی آزمون فوق الذکر با استفاده از چارچوب ارزشیابی استدلال محور می باشد. بدین منظور، از گروه های مختلف ذی نفع در آزمون من جمله داوطلبان آزمون دکتری، مدرسین دوره های آمادگی آزمون زبان دکتری، استادان رشته تعلیم و تربیت و آزمون سازی زبان با استفاده از روش کیفی و ابزارهای مصاحبه ( گروهی و فردی) جمع آوری داده شد. بر پایه روش کیفی تحلیل محتوا، الگوهای یافت شده در مجموعه داده ها بر اساس قواعد از پیش تعیین شده بررسی محتوا و با رعایت ویژگی های پژوهش ارائه می گردند. یافته های پژوهش نشان داد که آزمون فعلی، از نظر شرکت کنند گان، نیازمند دگرگونی های گاه اساسی در ابعاد محتوا، شیوه برگزاری و ضریب اختصاصی آزمون می باشد. علاوه بر ارائه نتایج به دست آمده، در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه و دلالت ها ، چالش ها و ملزومات اجرایی سازی آن ها بیان شده اند.
۲۰.

سیر تکاملی آگاهی از ژانر رشتة تخصصی با آموزش مهارت های نگارش دانشگاهی: یک مطالعة موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت تعامل جایگاه مهارت های نگارش دانشگاهی آگاهی از ژانر رشتة تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۶۶۱
در این پژوهش کیفی با بررسی فرآیندهای فکری دو نمونه از دانشجویان کارشناسی ارشد رشتة روابط بین الملل، چگونگی توسعة آگاهی از ژانر رشتة تخصصی ذکر شده، بررسی و گزارش شده است. بدین منظور، دو نمونة مطالعاتی به مدت هجده ماه تحت آموزش و بررسی قرار گرفتند. در این مدت یکی از محققان برای تقویت مهارت های نگارش دانشگاهی، به طور شخصی کلاس های منظم آموزشی با شرکت کنندگان برگزار نمود. چهارچوب نظری استفاده شده در این پژوهش، مدل «تعامل» هایلند (2005) و روش تحقیق نیز در فاز اول تا سوم این کار، روش قوم نگارانه و تفسیری و در فاز چهارم، تحلیلی بود. چند مصاحبه و جلسات یادآوری فرآیند فکری، یادداشت برداری های میدانی و بررسی اسناد به منظور جمع آوری داده ها انجام شد. طبق تعریف ارائه شده از سطوح مهارتی توسط سازمان آیلتس، شرکت کنندگان در این مطالعه از سطح نگارشی کاربر محدود (نمرة 4) تا سطح کاربر خوب (نمرة 7) پیشرفت کردند. در نهایت این پژو.هش، نتیجة بررسی ها از مراحل تکامل آگاهی شرکت کنندگان از ژانر تخصصی رشتة خود در قالب یک مدل ارائه شد. این مطالعه می تواند چشم انداز بسیار روشنی برای برنامه ریزی دوره های آموزشی مهارت های نگارش تخصصی و دانشگاهی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان