مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی

مطالعات رهبری فرهنگی سال سوم تابستان 1400 شماره 2 (پیاپی 7)

مقالات

۱.

اثرات عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شده بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت از طریق گشودگی به تغییرات سازمانی

کلید واژه ها: عزت نفس خوش بینی کنترل ادراک شده رضایت شغلی تمایل به ترک خدمت گشودگی به تغییرات سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 793 تعداد دانلود : 351
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شده بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت از طریق گشودگی به تغییرات سازمانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد شهرکرد به تعداد 330 نفر در سال 1398 بوده است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، در بین 175 نفر پرسشنامه توزیع شد و ملاک تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی فرضيه هاي تحقيق از آمار توصیفی و استنباطی شامل مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد عزت نفس، خوش بینی و کنترل ادراک شده از طریق گشودگی به تغییرات سازمانی بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت تأثیر دارد. عزت نفس بر رضایت شغلی (468/0)، عزت نفس بر تمایل به ترک خدمت (290/0-)، عزت نفس بر گشودگی به تغییرات سازمانی (392/0)، خوش بینی بر رضایت شغلی (158/0)، خوش بینی بر تمایل به ترک خدمت (180/0-)، خوش بینی بر گشودگی به تغییرات سازمانی (385/0)، کنترل ادراک شده بر رضایت شغلی (200/0)، کنترل ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت (235/0-)، کنترل ادراک شده بر گشودگی به تغییرات سازمان (255/0)، گشودگی به تغییرات سازمانی بر رضایت شغلی (224/0)، گشودگی به تغییرات سازمانی بر تمایل به ترک خدمت (321/0-) تأثیر داشت.
۲.

بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضای مجازی

کلید واژه ها: فرهنگ یادگیری فرهنگ مطالعه فضای مجازی عوامل مطالعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 638
تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب عوامل اثرگذار بر فرهنگ مطالعه در فضای مجازی انجام گرفته است. ابزارگرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه های علمی پیرامون موضوع می باشد که به صورت انلاین با استفاده از ابزار گوگل فرم طراحی و جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر را اولیای دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائی در دبستان شهدا پارس آباد تشکیل می دهند، با توجه به کوچک بودن جامعه آماری و جمعیت هدف از سرشماری برای نمونه گیری استفاده شده است. از آنجایی که در کل شماری، نمی توان از روشهای آمار استنباطی استفاده کرد لذا از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تغیرات محسوس در عوامل مطالعه شده در گروه آزمایش است به طوری که عامل علاقه با 77 درصد دارای بیشترین و عامل محیط یادگیری با 46 درصد کمترین تغیرات را داشتند. عوامل انگیزش با 54 درصد، برنامه آموزشی 69 درصد محیط خانواده 54 درصد و عوامل فردی 62 درصد بیشتر از حد متوسط بودند.
۳.

چارچوب اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ در جهت ایجاد اثربخشی

کلید واژه ها: بهبود فرهنگ تحول اثر بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 138
کارایی و اثر بخشی بعنوان برون داد نظام های انسانی و سازمانی زمانی تحقق می یابد که فرایند های کاری و رفتاری اصلاح شود ، از طرف دیگر عامل کلیدی اجرای موفقیت امیز استراتژی های اصلی بهبود و همچنین سازگاری با آشفتگی فزاینده محیطی که سازمان های مدرن با ان روبرو هستند اصلاح در فرهنگ سازمانی است. لذا هدف پژوهش حاضر چارچوب اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت ایجاد اثربخشی می باشد و بدین منظور از الگوی چارچوب ارزش های رقابتی کوئین و کمرون در این تحقیق استفاده شده است. تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیر آزمایشی (میدانی و پیمایشی ) قرار دارد و جامعه اماری ان کارکنان انتظامی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 384 نفر می باشد ، ضمن اینکه در فرآیند این تحقیق از روش ترکیبی کتابخانه ای و میدانی نیز بعنوان اجزاء جدا نشدنی تحقیقات علمی بهره برداری شده است .آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت بین متغیر های پژوهش برقرار می باشد. به این معنی که مدل مفهومی پژوهش با اطمینان 95% معنی دار بوده و بر اساس داده های موجود این مدل قادر به بیان تغییرات می باشد.تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ عقلایی بعنوان فرهنگ های غالب سازمانی می باشد ، همچنین بیشترین اثربخشی مربوط به متغیر دولت الکترونیک است .عدم دسترسی آسان به خبرگان و همچنین مشکلات تصمیم گیری در انتخاب متدلوژی با توجه به تنوع متدلوژی های مربوطه از محدودیت های این تحقیق بود.می توان از مدل تحقیق ، تشخیص های سازمانی را در خصوص تحولات سازمانی و ایجاد اثر بخشی موثر مورد ارزیابی قرار داد.ارزش این مقاله بکارگیری ترکیبی از 4 نوع راهبرد یا استراتژی در ایجاد اثربخشی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ می باشد.
۴.

تأثیر رهبری ماکياولی بر فرسودگی شغلی کارکنان با نقش میانجی بدبینی سازمانی

کلید واژه ها: رهبری ماکیاولی فرسودگی شغلی کارکنان بدبینی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 726
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر رهبری ماکياولی بر فرسودگی شغلی و با در نظر گرفتن نقش ميانجي بدبینی سازمانی بود. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر ماهيت گردآوری داده ها، توصيفي- پيمايشي بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر (483 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش تصادفی ساده متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها بر اساس سه پرسشنامه رهبری ماکياولی، فرسودگی شغلی و بدبینی سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 86/0، 84/0 و 93/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد تجزیه وتحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری ماکیاولی بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد و اجرای رهبری ماکیاولی از طريق متغير ميانجي بدبینی سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری بر فرسودگی شغلی دارد. ازاین رو سازمان ها باید از استخدام و پرورش رهبری ماکیاولی اجتناب کنند.
۵.

بررسی تأثیر رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش شغلی با نقش تعدیلگر خودکارآمدی عمومی( مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی اعتماد سازمانی انگیزش خودکارآمدی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 998
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش شغلی با نقش تعدیلگر خودکارآمدی عمومی بوده است. پژوهش کنونی به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می گیرد. اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. برای اندازه گیری متغیر ها، از سؤالات چندگزینه ای پرسشنامه استاندارد ایلیاس و همکاران(2020) شامل متغیرهای رهبری اخلاقی( سوال 1- 10)، اعتماد سازمانی(سوال 11-22) و خودکارآمدی(سوال 23-30) و پرسشنامه استاندارد انگیزه شغلی هاکمن و اولدهام(1975) شامل (سوال 31-45) و مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری 300 نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه آماری این پژوهش 169 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده است. آلفای کرونباخ مقدار عددی این ضریب برای پرسشنامه استاندارد در حالت کلی برابر 0.916 شد. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس (PLS) استفاده شده است. یافته ها نشان داد با توجه به آماره تی برابر با 4.206 که بیشتر از 1.96 است، رهبری اخلاقی بر انگیزش در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری دارد. همچنین با توجه به آماره تی برابر با5.832 که بیشتر از 1.96 است، اعتماد سازمانی بر انگیزش در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری دارد. در نهایت با توجه به کمتر بودن مقادیر تی در متغیرهای تعدیلگر، نقش تعدیلگری خودکارآمدی عمومی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج حاکی از تاثیر رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش کارکنان بوده است.
۶.

ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان کرمانشاه

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی فرهنگ سازمانی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 206
هدف از اجراي اين پژوهش ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه بود. این پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده ها در گروه پژوهش های پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش یک پژوهش کمی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی استان را تشکیل می دادند. برای تعیین حجم از نرم افزار نمونه گیری SPSS Sample Power استفاده شد و حجم نمونه مطالق با خروجی نرم افزار با محاسبه آلفای 01/0، توان 90/0 و معناداری 05/0 از ضریب تعیین (R2) در جامعه آماری 380 نفر انتخاب شدند، شیوه نمونه گیری آنها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس صورت گرفت. جمع-آوری داده ها براساس سه پرسشنامه پرسشنامه سرمایه اجتماعی، پرسشنامه مدیریت منابع انسانی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 72/0 ،75/0 و 77/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آماری SPSS & AMOS صورت پذیرفت. نتايج پژوهش نشان داد: سرمایه اجتماعی بر مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و فرهنگ سازمانی بر مدیریت منابع انسانی تأثیر معناداری دارد. و همچنین فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری دارد.