محسن خون سیاوش

محسن خون سیاوش

مدرک تحصیلی: استادیار گروه ریاضی و آمار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد قزوین، قزوین، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

ارائه مدل مناسب برای تبلیغات در بازاریابی دیجیتال در صنعت داروسازی در پساکرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی تبلیغات دیجیتال پسا کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۳
طی دوره فراگیری کووید 19، کسب و کارهای دارویی، تغییرات اساسی در فروش و سازماندهی معمول خود تجربه نمودند. این تغییرات کسب و کارهای فعال در صنعت داروسازی را مجبور به بازنگری در شیوه های رایج اطلاع رسانی و تبلیغات نموده و ضرورت به کارگیری تبلیغات دیجیتال در بازاریابی محصولات را پررنگ تر کرد. تغییر پارادایم پیش آمده، بسیاری از مدل های رایج در تبلیغات دیجیتال را ناکارآمد نموده و از طرفی دیگر ضرورت توسعه مدلی مبتنی بر مقتضیات داخلی و مناسب دوران پس از کرونا پیش آورد که محور فعالیت های پژوهشی در این مقاله قرار گرفته است. پژوهش با راهبرد نظریه داده بنیاد و بر اساس مرور ادبیات پژوهش همراه با تحلیل آراء خبرگان صنعت دارو و همین طور خبرگان تبلیغات دیجیتالی انجام یافته است. داده ها با استفاده از پروتکل مصاحبه گردآوری شده و روایی و پایایی برای آن در سطح مطلوبی بود. در پژوهش حاضر مشخص گردیده است که تحقق تبلیغات دیجیتال در دوران پس از کرونا نیازمند وجود پیش شرط هایی است که تبلیغات دیجیتال را پی ریزی می کنند. تبلیغات دیجیتال خود شامل سازه های فرعی است که عبارتند از: تولید محتوا، شخصی سازی پیام، ارائه پیام، رسانه های دیجیتال، ابزارهای تبلیغات فیزیکی، صحه گذاری گروه های مرجع، پرداخت ها، نوع پیام، مدیریت رسانه، رویدادسازی، راهبرد بخش بندی مخاطبان، مدیریت دانش بازاریابی دیجیتال، تحلیل رقابتی و مدیریت مخاطب هدف. این رویدادها تحت تأثیر عوامل زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای کنش، به بروز پیامدهای مورد انتظار منتج می گردند. 
۲.

The Identification of the Frontline Employees Cognitive Appraisal in the Face of the Customers Aggression in Oil Industries Business Management (Case Study: Iran Petroleum Products Distribution Company - Tehran region)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: services management Cognitive appraisal frontline employees customers aggression mental health threats

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۵
One of the main strategies in oil industries management is the evaluation of the relationships between the customers and employees. To do so, the interpretive paradigm, the qualitative approach, and the Grounded Theory Approach have been used. As for the qualitative approach, snowball sampling has been used, and the latent content analysis technique has been used to analyze the in-depth reviews, helping to code and identify the employees’ cognitive appraisal indices. Also, as for the quantitative approach, simple random sampling was used, with a structural equation model used for data analysis. The results and findings of the study indicate that the top managers in Iran Petroleum Products Distribution Company, especially those in the Human Resource Development, Commercial, and Research & Technology sections, can use the model extracted in the current study as well as the suggestions provided, to pay more attention to the mental health of the Frontlie Employees (FLEs). They can also use the results to know how the employees deal with the customers’ aggression and abuse. Hence, the current study can be useful for the oil industries researchers.
۳.

Modeling the value creation process using viral marketing in order to bank branding (Case study: Tejarat Bank)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Value Creation Viral marketing branding Banking Industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
The current research deals with the modeling of value creation process by using viral marketing in line with branding in the banking industry (case study: Tejarat Bank). This research has a mixed approach based on thematic analysis method and is based on the research objective of exploratory type and the method of collecting information from library and field type. The statistical population for conducting semi-structured interviews included professors, policy makers and marketing managers. Sampling was done by snowball method and data analysis was done using MAXQDA software, in total 69 basic themes and 5 organizing themes were extracted. At the technology level, there are six categories of using appropriate tools, channels and technologies, the type of social network and being popular, advertising campaigns, ease of message transmission, message sharing mechanisms, and at the level of message content, there are five categories of message content: creating a positive attitude in the audience, comprehensibility, Innovation in the message, specialization of the message, non-repetition of the message and the quality level of advertisements, six categories of up-to-date information, comprehensiveness and inclusiveness of advertisements, personalization of the message, usefulness of information, value of the message, accuracy of information and the level of credibility, which include the categories of source reputation, expression Making the product is the functionality of the product. In the quantitative section that was done using Smart pls software, the results showed that among the identified components, the correct targeting component with a path coefficient of 0.557 had the highest path coefficient.
۴.

پدیده عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط مصرف کننده - برند عشق به برند گردشگری مهمان نوازی عشق به مقصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۰
طی دهه اخیر مطالعات مربوط به عشق در حوزه گردشگری و مهمان نوازی روندی صعودی داشته است. اکنون زمان آن رسیده است که نگاهی کلی به وضعیت این پژوهش ها و یافته ها و رویکردهای کلی آن ها بشود. ازآنجاکه این پژوهش با هدف سازمان دهی و تحلیل ادبیات موجود عشق در حوزه گردشگری و مهمان نوازی برای شناسایی وضعیت تحقیقات انجام شده در این عرصه است، از روش فراترکیب و تجزیه وتحلیل محتوای موضوعی برای مطالعه تطبیقی و کتاب شناختی با رویکرد مرور نظام مند استفاده شده است. بدین منظور، پژوهش های مرتبط در 3 پایگاه ملی و 9 پایگاه اطلاعات خارجی بین سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ برای مقالات فارسی و سال های ۱۹۸۴-۲۰۲۱ برای مقالات لاتین جست وجو و شناسایی شدند و 83 پژوهش حاصل این جست وجو بود که، پس از کنترل و بررسی پژوهش ها توسط پژوهشگران، تعداد 67 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر برای این پژوهش استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقالات در این حوزه در مجله مدیریت گردشگری با تعداد ۵ مقاله لاتین و در فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه با تعداد 3 مقاله فارسی به چاپ رسیده است. همچنین، براساس تحلیل مقالات، مشخص شد که پژوهشگران بیشتر به رضایت از مقصد، تجربه مقصد و تصویر ذهنی مقصد به منزله پیشایندها و همچنین وفاداری به مقصد، نیات بازدید مجدد از مقصد و تبلیغات شفاهی مقصد به منزله پیامدهای مهم توجه کرده اند. علاوه بر این، بیشتر مطالعات انجام شده با رویکرد کمّی و با روش پیمایشی انجام شده است که لازم است به پژوهش های کیفی و ترکیبی بیشتر توجه شود.
۵.

واکاوی پدیدارشناسانۀ ارزش خرید از کانال یکپارچه از دیدگاه مشتریان «نسل وای» و «نسل ایکس»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کانال یکپارچه ارزش خرید نسل وای نسل ایکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
هدف: راهبرد بازاریابی کانال یکپارچه نوعی از بازاریابی است که در آن همۀ کانال ها بدون هیچ گونه وقفه ای ادغام می شوند و هدف این است که تجربۀ «جامع» از خرید را به مصرف کنندگان ارائه دهد. تمرکز بر به حداکثررِساندن ارزش دریافتی مشتری برای موفقیت خرده فروشی کانال یکپارچۀ اساسی است. هدف از این پژوهش، توسعۀ مفهوم ارزش خرید از کانال یکپارچه از دیدگاه «نسل وای» و «نسل ایکس» با رویکرد پدیدارشناختی است. روش: این پژوهش به شیوۀ کیفی (پدیدارشناختی تفسیری چهارچوبی) انجام شده است. جامعۀ آماری، افرادی هستند که هم تجربۀ خرید آفلاین و هم آنلاین از برندهایی را دارند که هم زمان فروشگاه و فروش آنلاین دارند. در چهارچوب راهبرد نمونه گیری هدفمند، با استفاده از روش نمونه گیری حداکثر پراکندگی ۴۰ نفر انتخاب شدند. داده ها ازطریق مصاحبه جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش اِن سی تی و با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شده است.  یافته ها: درنهایت ۶۲ زیرمفهوم برای ابعاد فرعی ارزش خرید در ۴ کانال مربوط به «نسل وای» و ۵۶ زیرمفهوم برای ابعاد فرعی ارزش خرید در ۴ کانال مربوط به «نسل ایکس» شناسایی شدند. نتیجه گیری: این پژوهش نخستین پژوهش درزمینۀ ارزش خرید از کانال یکپارچه در ایران است که زیرمجموعۀ ارزش های خرید (کاربردی، لذت بخش و اجتماعی) در کانال های آفلاین و آنلاین را از دیدگاه دو نسل شناسایی کرده است.
۶.

Explanation the model of Iranian oil products export performance(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: export performance Market orientation Company Resources Marketing mix macro environment

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
Organizations enter international competitive markets because of different motivations such as: gaining international fame, long-term growth, increasing profitability, taking advantages of economies of scale, maturing domestic market, the intensity of competition in a domestic market, governmental rules and regulations; but actually, all of the companies aim to export performance improvement. According to the oil industry situation in Iran's vision, the 4th paragraph of general energy policies and, not having a comprehensive model of Iranian oil products export performance, this research could improve and develop this industry in international markets. This research method is phenomenology and statistical society includes export and marketing managers and experts in the oil industry. Non-probable sampling and snowball sampling method was used in this research. Regarding this qualitative research, semi-structured depth interview was used to gather information and 7 deep interviews were done regarding saturated rule. Structure, internal, interpretive and descriptive validity were used in order to Validation; for surveying reliability, revision while coding and surveying by another informed person were used to insure correct coding. After open, axial and selective coding and using Atlas.ti qualitative software, suggested antecedents of Iranian oil products export performance includes: market orientation, company resources, marketing mix, macro environment and items of Iranian oil products export performance includes: financial performance, customer satisfaction and customer retention. Most of the previous studies have focused on positivism and quantitative research methodology while we used the qualitative method in this research.
۷.

ارائه الگوی بازاریابی گردشگری در شهر تهران با رویکرد آمیخته و اعتباریابی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری بازاریابی بازاریابی گردشگری متخصصان خبرگان صنعت گردشگری گردشگران خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه : توسعه بازار گردشگری درحکم ضرورتی انکارناپذیر برای همه کشورها مطرح است و همه کشورها تلاش های فراوانی در توسعه بازار آن کرده اند. سهم بازار ایران نیز، با وجود قابلیت های فراوان گردشگری، در مقایسه با اغلب کشورهای گردشگرپذیر بسیار ناچیز است. ازاین رو توجه به توسعه بازار آن و ارائه الگوی بازاریابی مهم و اساسی است. هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی بازاریابی گردشگری در سطح شهر تهران انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش ترکیبی یا میکس متد انجام شده است. روش تحلیل در این پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی و تحلیلی است. بخش اکتشافی با نظریه داده بنیاد و بخش کمّی با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری انجام شده است. نتایج: نتایج بخش کیفی براساس سه مرحله کدگذاری با بیش از 221 گزاره معنادار، 193 مفهوم متناظر و 35 مقوله فرعی و 12 مقوله اصلی و یک مقوله هسته به دست آمد. در این مقوله اصلی به دست آمده، شامل همکاری و هم راستایی نهادی، درک عمیق بازاریابی، دیپلماسی گردشگری، تسهیم رویدادهای جهانی، پشتیبانی از اقتصاد ملی، تربیت میزبان های کارآمد، توسعه تحقیقات بازار، درک نیاز بازار، معرفی قابلیت ها، رفع محدودیت های موجود، مطالبه ملی و توسعه زیرساخت است که با انتزاع بیشتر این مقولات در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته با تعریفِ «بازاریابی گردشگری به مثابه مطالبه ملی و به علت درک عمیق بازاریابی در بستر توسعه زیرساخت و معرفی قابلیت ها با مداخله درک نیاز بازار و از طریق راهبردهای همکاری و هم راستایی نهادی، آگاهی بخشی و توسعه تحقیقات بازار به پیامدهای دیپلماسی گردشگری جهانی و پشتیبانی از اقتصاد ملی منجر شده است» ظاهر شد که می تواند تمامی مقولات دیگر را تحت پوشش قرار بدهد. در بخش کمّی نیز نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که اثر همه متغیرهای مستقل در تبیین بازاریابی گردشگری معنادار بوده است. نتیجه گیری: بازار گردشگری به منزله سازه ای بومی و کارآمد می تواند در عرصه مدیریت گردشگری کشور کارآمد و کاربردی باشد و الگوی استخراج شده پژوهش برای این صنعت کاربرد زیادی داشته باشد.
۸.

تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی درون فروشگاهی قیمت گذاری روان شناختی فرآیند تصمیم گیری خریداران فروشگاه زنجیره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
پژوهش با هدف تاثیر استراتژی های درون فروشگاهی شامل تاکتیک های قیمت گذاری روان شناختی، تحدیدهای زمانی در خرید، ایجاد کنجکاوی خریدار در محیط فروشگاه نسبت به محصولات با درگیری ذهنی مختلف بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای انجام شده است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را خریداران فروشگاه هایپراستار تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای می باشد که جمع آوری داده ها به صورت حضوری از طریق پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. با توجه به حجم نامحدود جامعه، از طریق فرمول کوکران تعداد 384 خریدار در زمان ورود به هایپراستار به صورت تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس18 انجام شد.  نتایج نشان داد، نیاز به شناخت خریدار تاثیر مستقیم و معنی داری بر تصمیم گیری خریداران دارد و قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور به عنوان محرک خرده فروشی، این اثر را تقویت می کند. همچنین محدودیت زمانی در خرید توسط خرده فروش، تاثیر مستقیم و معنی داری بر تصمیم گیریِ خریدار دارد و استفاده از قیمت مرجع بیرونی غیرقابل باور  منجر به تشدید نگرش و ارزش درک شده از معامله  می شود.  با توجه به اقتصاد رکود تورمی در کشور، استفاده از استراتژی های درون فروشگاهی راهکار موثری جهت جلب توجه، افزایش ارزش درک شده از معامله و تمایل به خرید در فروشگاه های زنجیره ای می باشد و تاکتیک قیمت گذاری روان شناختی یک ابزار مناسب در این حوزه می باشند.
۹.

واکاوی نقش کالاپردازی بصری (نوع مانکن) بر رفتار خرید بانوان با نقش تعدیل گر نوع فروشگاه و هدف مشتری: با رویکرد پژوهش تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوع مانکن قصد خرید فروشگاه فیزیکی و آنلاین هدف مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش نوع مانکن (وجود یا عدم وجود سر) بر قصد خرید با تعدیل نقش نوع فروشگاه و هدف مشتری در جامعه آماری بانوان دانشجو انجام گرفته است. روش: پژوهش با روش تجربی و طرح عاملی 2×2×2 و بر اساس سناریوی مبتنی بر متن و تصویر اجرا شده و داده های لازم از نمونه ای به حجم 240 نفر گردآوری شده و داده ها با تحلیل واریانس تحلیل شده است یافته ها: : نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر نوع مانکن بر قصد خرید به صورت معناداری تاثیر دارد، به طوری که مانکن های دارای سر در مقایسه با مانکن های بدون سر، بیشتر منجر به قصد خرید می شوند. متغیرهای نوع فروشگاه و هدف مشتری نیز تاثیر آن را تعدیل می کنند. در میان مشتریان با هدف خرید میانگین قصد خرید در فروشگاه فیزیکی بیشتر از میانگین قصد خرید از فروشگاه آنلاین است. به طور کلی نتایج تاثیرات تعاملی نشان داده است که بالاترین قصد خرید به وضعیت های زیر اختصاص دارد: الف) هدف مشتری خرید و مانکن دارای سر باشد، ب) هدف مشتری خرید و فروشگاه فیزیکی باشد، ج) فروشگاه فیزیکی و مانکن دارای سر باشد، و د) در نهایت فروشگاه فیزیکی، مانکن دارای سر و هدف مشتری خرید باشد.   نتیجه گیری : کاربرد مانکن دارای سر در هر دو فروشگاه فیزیکی و آنلاین و جامعه مشتریان با هر هدف در مقایسه با مانکن بدون سر موجب افزایش قصد خرید می شود. با توجه به جامعه آماری، این نتیجه در مورد مشتریان عادی صادق است. 
۱۰.

تأثیر توأمان استراتژی و شایستگی های سازمانی بر هویت برند سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت برند سازمانی هویت برند استراتژی شایستگی های سازمانی بازاریابی خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد سازه هویت برند سازمانی و میزان تأثیرپذیری آنها و همچنین میزان تأثیرگذاری استراتژی و شایستگی های سازمانی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر هویت برند سازمانی است. روش: برای درک میزان تأثیرپذیری ابعاد پنچ گانه هویت برند سازمانی، از تحلیل معادلات ساختاری و همچنین برای میزان تأثیر عوامل تأثیرگذار بر هویت برند سازمانی، از تحلیل مسیر استفاده شده است. داده ها پس از توزیع پرسش نامه بین آزمودنی ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: شناسایی ابعاد مختلف هویت برند سازمانی، شناسایی میزان اهمیت عامل ها، اکتشاف عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی، محاسبه وزن هریک از عوامل در شکل دهی و تأثیرگذاری هویت برند سازمانی با توجه به محیط بانکداری ایران و ایجاد بستری برای نگاه جامع بر هویت برند، از دستاوردهای مهم این پژوهش بوده است. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، شهرت و شخصیت برند ابعاد بسیار مهم هویت برند سازمانی شناخته شد و سه عامل دیگر، در رتبه های بعدی قرار گرفت. در خصوص عوامل تأثیرگذار نیز استراتژی و شایستگی های سازمانی بیشترین تأثیر را بر ابعاد هویت برند سازمانی داشت. نتیجه گیری: پیش از آنکه مدیران بتوانند در محیط های جدید کسب وکارهای خدماتی یک هویت برند خلق کنند، بایستی بدانند سازه هویت برند از چه ابعادی شکل گرفته است. با به کارگیری نتایج این پژوهش، مدیران ابزاری برای ممیزی وضعیت هویت برند شرکتی خود با تأکید بر محیط بانکداری شرکتی در اختیار دارند و اگر در طول زمان از آن استفاده کنند، می توانند اثربخشی اقدام های مربوط به هویت برند را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، اقدام های اصلاحی را تعریف و اجرا کنند. استراتژی و شایستگی های سازمانی، دو عامل بسیار مهم تأثیرگذار بر هویت برند سازمانی است که برای ایجاد هویت برند سازمانی باید به آن توجه ویژه ای شود.
۱۱.

مدل سازی هویت برند شرکتی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت برند شرکتی مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بانکداری شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و مؤلفه های هویت شرکتی و همچنین، مدل سازی ارتباطات درونی آنها در بستر بانکداری شرکتی است. بانکداری شرکتی خدمتی است که در دسته کسب وکارهای B2B (کسب وکار به کسب وکار) قرار می گیرد و بانک ها از این طریق بازار هدف خود را شرکت ها و سازمان ها در نظر می گیرند. روش: به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، با 18 تن از خبرگان حوزه بانکداری شرکتی مصاحبه به عمل آمد و متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدگذاری شد. پس از شناسایی عناصر و مؤلفه های هویت برند شرکتی، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، روابط درونی این عوامل مدل سازی شد. یافته ها: مطابق یافته های این پژوهش، عناصر مؤثر بر هویت برند شرکتی در قالب 13 مقوله اصلی و 41 مقوله فرعی تعریف می شوند و با توجه به نتایج پژوهش، میان این عوامل، رابطه علی معلولی وجود دارد. همچنین، مطابق خروجی روش ISM مقوله ها یا ابعاد اصلی هویت برند، در پنج سطح تعریف می شوند که بر یکدیگر نیز اثرگذارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، پژوهش، روش ISM می تواند روابط علی معلولی میان عناصر و مؤلفه های هویت برند شرکتی را مشخص کند. علاوه بر این، پنج مقوله استراتژی، فرهنگ، شایستگی و قابلیت سازمانی، نظام مدیریت سرمایه انسانی و زیرساخت ها و ساختار سازمان، عوامل بسیار مهم در ساخت و شکل گیری هویت برند شرکتی در بستر بانکداری شرکتی محسوب می شوند.
۱۲.

ارائه مدل کیفیت خدمات مبتنی برفناوری های الکترونیکی درک شده از سوی مصرف کننده آسیب پذیر در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تکنولوژی های خود خدمت الکترونیک بانکی مصرف کننده آسیب پذیر پدیدارشناسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
در این پژوهش با رویکردی پدیدار شناختی بدنبال بررسی و بازسازی الگوی کیفیت ارائه خدمات خودخدمت بانکی و جنبه های ناپیدای آن و کاهش آسیب و ضرر وارده به مصرف کنندگانی که پتانسیل آسیب پذیری را دارند در شرایط بروز کرونا می باشیم. این پژوهش با مبنا قراردادن تئوری های موجود در این زمینه و سپس تمرکز بر تجربه زیسته افراد سعی در شناسایی ابعاد ، پیشایندها و در نهایت پیامدهای متأثر از پدیده در قالب یک الگو را دارد. برای گردآوری داده ها از 25مصاحبه نیمه ساختار یافته که افراد از طریق روش نمونه گیری گوله برفی در کلان شهر تهران انتخاب شده اند استفاده شد. در مرحله تحلیل از طریق فرآیند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری و هم چنین تحلیل محتوای رابطه ای ، مفاهیم، مقوله ها و مضمون ها سازمان دهی شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد کیفیت این خدمات دارای ابعاد کارایی ، کامل بودن اجرا، سهولت استفاده و دسترسی، پاسخگویی، تضمین کیفیت، اطلاعات ، جذابیت استفاده، امنیت، کنش های احساسی و ارزش کاربردی می باشد هم چنین پیشایندهای موثر بر این پدیده شامل تجربه قبلی، ارتباطات شفاهی، شهرت سازمان، مشارکت مشتری، تصویر قبلی، سنت گرایی و مسئولیت اجتماعی بوده و پیامدهای متاثر از این پدیده شامل رضایت و مقاصد رفتاری می باشد. این مطالعه با بکارگیری روش کیفی، یکی از مطالعات اولیه در زمینه درک زنان سالمند از کیفیت خدمات الکترونیک بانکی است و برخی مقوله های بدست آمده در مطالعات پیشین به آنها اشاره ای نشده است.
۱۳.

ارائه مدل ساختاری-تفسیری (ISM) برندسازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی سازمانی برند اجتماعی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ اجتماعی سازمانی صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
امروزه بانک ها به ضرورت برندسازی توجه ویژه ای نموده و از مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان شاخصی برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده می کنند. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های مؤثر بر برند اجتماعی و ارائه مدل برندسازی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری می باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، در فاز کیفی با 18 خبره دانشگاهی و بانکی مصاحبه و متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدگذاری گردید. پس از شناسایی مؤلفه های برند مبتنی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی، در فاز کمی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) مدل سازی روابط درونی عوامل انجام شد. نتایج نشان می دهد، خروجی عملکرد برند اجتماعی در تصویر، شهرت و عملکرد برند نمایان است. مؤلفه های فرعی اثرگذار بر این مؤلفه های اصلی سطح اول مدل شامل یکپارچگی ارتباطات برند، چشم انداز استراتژیک برند، هویت مسئولیت اجتماعی برند، جایگاه یابی و ارزش مرکزی برند (سطوح دوم و سوم مدل) می باشند. این مؤلفه ها از مؤلفه های عمومی توسعه سرمایه انسانی، فرهنگ و رفتار سازمانی، استراتژی برند و ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر می پذیرند. <br clear="all" />
۱۴.

Sanctions and Iran`s Oil Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: export performance Market orientation Company Resources Marketing mix macro environment Sanction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۱
Since the Islamic Revolution in 1979, Iran has been affected by economic sanctions imposed by Western countries especially the U.S. Since 2006 and with increasing Iranian nuclear standoff with the P5+1 group, the United Nations has frequently imposed economic and financial sanctions against Iran. As a result of these international restrictions and their management by an international organization, Iran's exports have been heavily reduced. Given the sanctions on the oil industry in Iran and the lack of a comprehensive model of export performance of Iranian petroleum products in the sanctions period, this research can help improve and develop this industry in international markets. The research method is phenomenological and the statistical population includes export and marketing managers and oil industry experts. Non-probable sampling and snowball sampling methods were used in this research. In this qualitative study, semistructured in-depth interviews were used to gather information, and 7 in-depth interviews on saturation law were conducted. Structural, internal, interpretive, and descriptive validity were used for validation. For surveying reliability, revision while coding and surveying by another informed person were used to ensure correct coding. This research uses a qualitative study to determine the effect of returning sanctions on the export performance model of Iranian petroleum products. After open, pivotal, and selective coding and the use of Atlas quality software, the background of Iran's oil products export performance in sanctions is market orientation, company resources, marketing mix, macro environment, and items of Iranian oil products export performance in sanction includes: financial performance,customer satisfaction and customer retention in sanction situation. Most of the previous studies have focused onpositivism and quantitative research methodology while we used the qualitative and mixed-method in this research. 
۱۵.

Brand Attachment in Consumer-Brand Relationship(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Consumer Brand Relationship Brand Attachment Brand Love Brand Experience

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
In this research, researchers deal with the study of the antecedents and consequences model of the brand attachment in the form of CBR. In this study, consumer-brand relationships are divided into two kinds: communal and exchange ones. The statistical society totally consists of 864 students of the marketing in Tehran City. The available relationships in the model are separately examined by using the structural equations modelling (AMOS 5.0) within each group in order to test the model and hypothesis. The results of the research show that the variables including brand experience, brand love, commitment, trust, in the communal group play a more effective role than the others in producing the brand attachment, also the variables such as brand reliability, brand satisfaction in the exchange group are among the fundamental ones for developing the brand attachment. This study is the first attempt to identify the importance of relationships aspects in young adult consumer. The current study extends branding literature by shedding lights on the roles of communal/exchange relationships factors in brand management, which also help brand managers.
۱۶.

تبیین پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل مشتریان به بازدید مجدد از مراکز خرید در شهرها: با رویکرد پژوهش ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخفیفات مالیات بر ارزش افزوده سرمایه گذاری سازمانی تمایل به بازدید مجدد مراکز خرید چندمنظوره ارزش ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۳
از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره، افزایش سودآوری خود و برندهای بین المللی موجود در مراکز خرید است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل مشتریان به بازدید مجدد مشتریان و ارائه مقیاس سنجش متغیر بازدید مجدد، از مراکز خرید چندمنظوره است. با اجرای روش پژوهش ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دارای بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت که مشارکت کنندگان شامل ۱۸ مشتری و با ابزار مصاحبه عمیق و با بهره گیری از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مصاحبه شدند و در مطالعه دوم با روش کمی- توصیفی به تولید و ارائه مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره اقدام شد. یافته ها نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه های مراکز خرید، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره ایرانی است که بر کاهش قیمت ها مؤثر است و نهایتاً کاهش قیمت ها، افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی، از طریق افزایش بازدید مجدد مشتریان، مؤثر است. همچنین در مطالعه، دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را مؤلفه های ویژگی ها، تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند.
۱۷.

بررسی تأثیر تعدیلگری ماهیت کالا و تیپ شخصیتی مشتری بر اساس مدل آیزنک بر درگیری برند مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگیری برند مصرف کننده مدیریت برندهای جهانی حسادت برند عشق برند وفاداری ترجیح برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۴
درگیری برند مصرفکننده بهعنوان یک ساختار مهم در سالهای اخیر مطرح شده است و توجه روزافزونی از سوی فعالان بازاریابی به این مفهوم شده است. این توجه ناشی از اهمیتی است که مشتریان درگیر با برند برای مدیران کسبوکارها دارند. اما همچنان برای شناسایی کامل این مفهوم، باید تحقیقهای زیادی صورت بگیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سه دسته پیشایند ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده است. همچنین این پژوهش با توجه به نوع تیپ شخصیتی مشتری و ماهیت کالا (شامل: لذت جویانه و کارکردی) صورت میگیرد. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، در دستهی پژوهشهای توصیفی قرار دارد. جامعهی آماری، مشتریان برندهای اپل و سامسونگ در شهر تهران بودند که تعداد 350 پرسشنامه در بین مشتریان توزیع و جمعآوری گردید. برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آزمون معادلات ساختاری با نرمافزار ایموس و آزمون همبستگی زیرگروه با نرمافزار اسپیاساس استفاده شده است. نتایج نشان داد که محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده اثر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که تأثیر تعدیلگری ماهیت کالا در رابطهی بین حسادت برند و درگیری برند مصرفکننده تائید شده است. در خصوص تیپ شخصیتی نیز نتایج نشان داد که در رابطهی بین درگیری ذهنی، حسادت برند و هویت اجتماعی با درگیری برند مصرفکننده، تیپ شخصیتی برونگرای باثبات رابطهی قویتری را نشان میدهد.
۱۸.

معرفی مدلی جامع ، عمومی و راهبردی به منظور برند سازی کالاهای ایرانی (بر اساس رابطه برند - مصرف کننده) در حمایت از تولید و کاهش اثرتحریم به عنوان مولفه قدرتمند جامعه شناسی سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند رفتارمصرف کننده برند سازی رابطه برند- مصرف کننده جامعه شناسی سیاسی قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
برند الزامی استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر کمک می کند. ، برند ها قبل از سازمان و محصولات آن با مصرف کنندگان در ارتباطند. در این پژوهش، از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است، روش جمع آوری اطلاعات ، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مصرف کنندگان و متخصصان از طریق نمونه گیری نظری می باشد . پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی به دست آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از برندسازی تشکیل شده است . هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. با توجه به شکاف قابل توجهی که میان وضع موجود صنعت برندینگ کشور از یک سو و پتانسیل های چشمگیر در کشور از سویی دیگر به چشم می خورد، این پژوهش در صدد است تا از طریق بررسی و شناسایی ابعاد و متغیرهای اثر گذار بر روابط برند- مصرف کننده و با تمرکز بر شاخصه های بومی، به ارائه مدلی جامع و عمومی جهت برندسازیِ موفق محصولات ایرانی در حمایت از تولید به عنوان یکی از مولفه های قدرتمند جامعه شناسی سیاسی در جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بپردازد.
۱۹.

Design of a Regional Entrepreneurship Ecosystem Model in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Regional Entrepreneurship Entrepreneurial ecosystem international and national factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۱
Entrepreneurial ecosystem is a geographic framework that indicates that a person is supported by which factors for becoming a businessman. Effective factors on this issue include social, cultural, political and economic structures that should be considered in the context of different regions. In our research, we are going to identify not only international and national factors affecting entrepreneurship but also factors that will affect on the entrepreneurship of the region. The statistical sample includes 100 entrepreneurship development policymakers, entrepreneurs, and owners of knowledge-based companies. The data gathering tool of the interview was based on a closed questionnaire and the validity and reliability of this research were confirmed after the assessment. Based on the findings of this study from the descriptive aspect, this conceptual model has been appropriate for experts and entrepreneurs. Analysis of the main goals of the research shows that there are a number of factors on the region that the ecosystems of entrepreneurship are affected by them, which include geographic, demographic, institutional factors, and regional infrastructure.
۲۰.

واکاوی عوامل موثر بر بازدید مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره با رویکرد پژوهش آمیخته مبتنی بر تاکسونومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازدید مجدد از مراکزخرید چندمنظوره ادراک ارزش خرید لذت گرایانه ارزش خرید سودمندگرایانه محیط مرکزخرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۷
ازآنجاکه امروزه جذب هرچه بیشتر بازدیدکنندگان و مشتریان به مراکز خرید امری مهم در موفقیت و فروش برندهای موجود در مراکز خرید چندمنظوره و سودآوری سرمایه گذاران این مراکز خرید می باشد، بنابراین هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره است. این پژوهش از نوع ترکیبی کیفی (پدیدارشناسی) -کمی (تجربی) صورت گرفت که مطالعه اول با روش پژوهش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی و با مصاحبه عمیق بر روی 15 مشارکت کننده و با بررسی تجربه زیسته هر یک از این افراد که از بازدیدکنندگان مراکز خرید چندمنظوره می باشند، به بررسی عوامل موثر بر بازدید مجدد مراکز خرید چندمنظوره پرداخته شد. در مطالعه دوم که با روش پژوهش کمی- تجربی صورت گرفت، دو متغیر در مطالعه اول شامل ارزش خرید و ادراک از مرکز خرید تعیین و با طرح عاملی 2 (ادراک از مرکز خرید: بالا/پایین)*2 (ارزش خرید: سودمندگرایانه/لذت جویانه) و این دو متغیرهای مستقل با استفاده از تحلیل واریانس مورد دست کاری قرار گرفتند. در این مطالعه دریافتیم، دو متغیر مستقل ارزش خرید لذت جویانه و ادراک بالا از مرکز خرید دارای بیشترین تأثیر بر بازدید مجدد از مراکز خرید هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان