عرفان مرادی

عرفان مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در ارتباط بین انگیزه ها و مشارکت پایدار گردشگران در فعالیت های ورزشی ماجراجویانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه ها مشارکت پایدار جنسیت فعالیت های ماجراجویانه گردشگران ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
با توجه به اهمیت درک انگیزه های متنوع گردشگران ورزشی، این مطالعه باهدف بررسی نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط بین انگیزه ها و مشارکت پایدار گردشگران در فعالیت های ورزشی ماجراجویانه انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بوده و با رویکرد معادلات ساختاری انجام گرفته است. با استفاده از نرم افزار حجم نمونه مبتنی بر توان آماری 0/80 در سطح آلفای 0/01، جامعه ی آماری این پژوهش، 325 نفر از گردشگران ورزشی شهر رامسر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به جهت ارزیابی هریک از متغیرهای پژوهش (انگیزه و مشارکت پایدار) از پرسشنامه برگرفته از رساله بکمن (2013) که روایی صوری و محتوایی آن پس از ترجمه سه مرحله ای به تأیید 6 تن صاحب نظران بازاریابی و گردشگری ورزشی رسید، استفاده شد. علاوه براین از شاخص های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، معیار فورنل و لارکر و میانگین واریانس استخراج شده به ترتیب به منظور ارزیابی پایایی گویه های پرسشنامه، ارزیابی همسانی درونی سؤالات، ارزیابی روایی واگرا و همگرا برای هر یک از عامل ها استفاده شد. بر اساس یافته ها از میان ابعاد در نظر گرفته شده در تبیین انگیزه های گردشگران ورزشی بر مشارکت پایدار آنان باملاحظه نقش تعدیلگری جنسیت، تنها فرضیه ی اثرگذاری مؤلفه ی طبیعت گردی بر خود بیانگری گردشگران به طور مشترک در هر دو گروه زنان و مردان به تأیید نرسید. لذا به بازاریابان و مسؤولین مراکز تفریحی - ورزشی پیشنهاد می شود به منظور جذب گردشگران ورزشی بیشتر، در خدمات ارائه شده ی خود تفکیک پذیری انگیزه های گردشگران زن و مرد را مدنظر قرار دهند.
۲.

The Relationship between Sport Event Quality, Satisfaction, Perceive Value, Loyalty and Behavior Intention: A Meta-Analysis

کلید واژه ها: Behavioral Intention Event Quality loyalty Perceived Value Satisfaction

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
Purpose: The purpose of this study is to summarize the results of existing studies that addressed the relationship between some effective variables in sporting events (with emphasis on quality component features). Method: The methodological design followed three steps data collection, data coding, and statistical analysis. The study examined two databases (ISI WoS and Scopus) and analyzed 71 relationships. The metafor software from the R package used for analysis. Also, the coefficient of correlation r as a metric to measure the effect size of the studied scope variables. Findings: These findings provide empirical support for several previous studies. In other words, the relatively large effect size on the relationship between each of the variables considered in this study obtained. In such a way that event quality with satisfaction, perceived value with behavioral intention, perceived value with satisfaction, event quality with behavioral intention, satisfaction with loyalty, and finally satisfaction with behavioral intention obtained effect sizes (0.52), (0.56), (0.59), (0.64), (0.61), (0.62), respectively. Conclusion: Considering the meta-analytic approach in this study, it can be noted that managers and officials of sports events in their future decisions can have a more comprehensive and deeper understanding of the relationship between the variables studied in this study; and implement their strategies accordingly.
۳.

تعیین روابط علی میان درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگیری ذهنی قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی درگیری ذهنی و قصد رفتاری گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی تصویر مقصد و رضایت و همچنین اثر تعدیلگری همراهان سفر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس بودند. نمونه مکفی مبتنی بر نرم افزار PASS تعداد 382 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب و با نرم افزار Smart PLS 3 نیز مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی پرسشنامه ها توسط خبرگان و آزمون های آماری مربوطه تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که درگیری ذهنی گردشگران رویداد ورزشی به صورت مستقیم بر قصد رفتاری آنان اثرگذار نبود اما به صورت غیر مستقیم با لحاظ نمودن تصویر مقصد و رضایت مندی گردشگران این اثر به عنوان میانجی کامل معنادار گزارش شد. علاوه بر این همراهان سفر به عنوان تعدیلگر شدت رابطه بین تصویر مقصد و رضایت گردشگران رویداد ورزشی را به صورت معناداری تحت تأثیر قرار داد. بنابراین، می توان به مسؤولین برگزاری رویداد ورزشی این نکته مهم را یادآور شد که به منظور تأثیرگذاری و جهت دهی بر قصد رفتاری گردشگران ورزشی در راستای تقویت استراتژی جذب و حفظ آنان بیش از پیش بر ویژگی های مقصد (تسهیلات بهداشتی – رفاهی، جذابیت ها و ویژگی های زیباشناختی پیرامون رویداد، فراهم کردن محیطی امن برای حضور) و جنبه های روانشناختی گردشگران رویداد ورزشی توجه نمایند.
۴.

بررسی هیجانات مصرفی - ارتباطی متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان: اثر تعدیل گری جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیختگی لذت قصد رفتاری مسکات ورزشی هیجانات مصرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
هیجانات مصرفی از منظر مصرف کنندگان می تواند زمینه ساز درگیری ذهنی آنان با محصول مورد نظر شود و این درگیری ذهنی زمانیکه با ورزش و پدیده های مرتبط با آن از قبیل نمادها یا مسکات های ورزشی پیوند خورده باشند.بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی هیجانات مصرفی- ارتباطی متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده (نمونه مورد مطالعه: برند پوما) در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان با ملاحظه ای اثر تعدیلگری جنسیت است. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد؛ جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی بودند که برآورد حجم نمونه ی این گروه مبتنی بر اهداف و فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power صورت پذیرفت و با استفاده از ابزار در نظر گرفته شده (پرسشنامه) فرضیات مدنظر با بهره گیری از روش های آماری توسط نرم افزار Smart PLS 3 تحلیل شدند. یافته های این پژوهش حکایت از آن داشت که به صورت کلی هیجانات مصرفی متشکل از انگیختگی و لذت بر قصد رفتاری مصرف کنندگان متأثر از مسکات ورزشی پوما اثری مثبت و معنادار دارد؛ از سوی دیگر نقش و اثر تعدیلگری جنسیت در اربتباط علّی بین انگیختگی بر قصد رفتاری رد و برای لذت بر قصد رفتاری این اثر تأیید شد. به بیانی دیگر در نمونه مورد بررسی جنسیت شدت رابطه بین لذت بر قصد رفتاری را تعدیل کرده است. از این رو به بازاریابان و متصدیان امر پیشنهاد می شود ویژگی های روانشناختی- ارتباطی (احساس لذت) گروه های مختلف متأثر از مسکات های ورزشی شناخته شده را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
۵.

اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی

کلید واژه ها: تجارب هیجانی هواداران ورزشی اعتبارسنجی تیم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
برای انجام هر تحقیق ابزاری معتبر نیاز است. در حوزه تماشاگران و هواداران ورزشی یکی از پرکاربردترین ابزارها پرسشنامه است. این پرسشنامه ها باید دارای اعتبار و پایایی لازم باشند تا بتوان به نتایج برخاسته از آن ها اعتماد کرد. هدف از پژوهش حاضر اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تجارب هیجانی هواداران ورزشی بود. روش شناسی پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد. برآورد حجم نمونه مبتنی بر توان با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power انجام پذیرفت. به جهت ارزیابی روایی و پایایی ابزار مورد نظر از شاخص هایی همچون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، حداکثر واریانس اشتراک گذاشته شده (جهت تشخیص اعتبار ممیز)؛ متوسط واریانس استخراج شده (جهت تشخیص اعتبار همگرا)؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جهت برآورد همسانی درونی و پایایی سازه) استفاده شد که نتایج تمامی شاخص ها حکایت از ارزیابی مطلوب ابزار مورد نظر در بستر ورزش داشت. به بیانی دیگر داده های تجربی از مدل نظری پژوهش حمایت کرد. همچین در بخشی دیگر از این تحقیق به آزمون مدل ساختاری برآمده از ابزار اعتباریابی شده مذکور پرداخته شد و نتایج این آزمون نیز مناسب برازش گردید. بنابراین پیشنهاد می شود محققان فعال در حوزه ی علوم ورزشی از نسخه فارسی پرسشنامه مذکور به عنوان ابزاری مناسب برای مطالعه و ارزیابی تجارب هیجانی هواداران ورزشی استفاده نمایند.
۶.

پیش بینی نیات رفتاری هواداران استقلال متأثر از مسئولیت اجتماعی باشگاه به واسطه نقش میانجی هویت تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیات رفتاری هویت تیمی هواداران ورزشی مسئولیت اجتماعی در ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۹۵
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر نیات رفتاری هواداران استقلال با ملاحظه نقش میانجی هویت تیمی است. روش پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی بوده و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می باشد. روش نمونه گیری نیز به صورت غیراحتمالی، داوطلبانه و دردسترس متشکل از هواداران باشگاه استقلال بود که برآورد حجم نمونه آن با استفاده از نرم افزار SPSS Sample power مبتنی بر اهداف و فرضیات پژوهش صورت پذیرفت، در نهایت 303 نفر در نظر گرفته شدند تا به پرسشنامه های استاندارد استفاده شده مسئولیت اجتماعی در ورزش (ژانگ، 2012)، هویت تیمی (کیم و همکاران، 2019) و نیات رفتاری (کانزل و یاسیم، 2007) جهت بررسی فرضیات تحقیق پاسخ دهند. شایان ذکر است اعتبار و پایایی ابزارها در قالب بخش های مختلف اعم از روایی صوری و محتوایی از منظر صاحبنظران حوزه ی مدیریت ورزش و نیز آزمون های آماری همچون نسبت خصیصه متفاوت – خصیصه یکسان، متوسط واریانس استخراج شده، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل های آماری نیز با استفاده از دو نرم افزار SPSS 22 و Smart PLS 3 انجام پذیرفتند. یافته ها حکایت از اثرگذاری مثبت و معنادار مسئولیت اجتماعی باشگاه و هویت تیمی هواداران بر نیات رفتاری آنان داشت. همچنین هویت تیمی نیز تحت تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه قرار داشت. از طرفی نیز نقش هویت تیمی به عنوان میانجی جزئی به صورت معنادار مورد تأیید قرار گرفت.
۷.

تعیین روابط علی انگیزه های کششی و رانشی بر رفتار گردشگران ورزشی: نقش میانجی رضایت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه ها رضایت مندی رفتار گردشگران ورزشی نقش میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۹۹
شناسایی انگیزه های گردشگران ورزشی به عنوان مفهومی اساسی در درک رفتار و روند تصمیم آنان مطرح است. بنابراین هدف از این پژوهش، تعیین روابط علی انگیزه های کششی و رانشی بر رفتار گردشگران ورزشی: نقش میانجی رضایت بود. روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از منظر روش توصیفی – همبستگی به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را گردشگران ورزشی استفاده کننده از ورزش های آبی شهر رامسر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی با در نظر گرفتن توان آماری 90/0 با استفاده از نرم افزار PASS (298) نفر را تشکیل دادند. یافته ها حکایت از اثرگذاری مثبت و معنی دار در مسیر مستقیم انگیزه ها بر رضایت و رفتارآتی گردشگران ورزشی داشت. از طرفی در بررسی نقش میانجی رضایت گردشگران، نتایج حاکی از وجود روابط مثبت و معنی دار جزئی انگیزه های کششی و عدم وجود روابط معنی دار مربوط به انگیزه های رانشی در ارتباط بین انگیزه ها و رفتارآتی گردشگران ورزشی داشت. با توجه به نتایج پژوهش، لزوم اندیشیدن تمهیداتی در راستای تفکیک انگیزه های گردشگران ورزشی در مراکز تفریحی ورزشی به منظور جلب رضایت آنان و تأثیرگذاری مثبت بر رفتارآتی آنان به مدیران، بازاریابان مراکز خدماتی – تفریحی پیشنهاد می شود.
۸.

مطالعه تعیین روابط علی انگیزه ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی: نقش میانجی درگیری ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنبه های روان شناختی درگیری گردشگر رویداد ورزشی نقش میانجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۲
رویدادها جذابیت مقاصد و یکی از  گزاره های کلیدی بازاریابی در ارتقاء اماکن به جهت جذب روزافزون گردشگران محسوب می شوند. از این رو هدف از پژوهش حاضر مطالعه تعیین روابط علی انگیزه ها و رضایت گردشگران رویداد ورزشی با ملاحظه نقش میانجی درگیری ذهنی بود. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر گردشگران غیرتهرانی حاضر در بازی برگشت، شهرآورد استقلال و پرسپولیس فصل 96- 1395 بودند. نمونه مکفی مبتنی بر نرم افزار PASS (382) نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب و  با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 نیز مورد تحلیل قرار گرفتند. با استناد به یافته های پژوهش مبنی بر اثرگذاری مستقیم، غیرمستقیم و معنی دار متغیرهای تحقیق، به مسؤولین برگزاری رویداد ورزشی پیشنهاد می شود که به منظور حفظ و جذب گردشگران در رویداد ورزشی توجهی ویژه بر جنبه های روانشناختی گردشگران داشته باشند؛ زیرا رضایتمندی آنان تا حد زیادی وابسته به این عوامل است.
۹.

تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت هویت فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی بین فرهنگ و سکوت سازمانی: با ملاحظه نقش میانجی هویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است. از این رو روش شناسی پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری اطلاعات؛ از نوع همبستگی که به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 3 است. جامعه آماری مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به صورت کل شمار (160) نفر تشکیل دادند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه های سکوت سازمانی واکولا و بورادس (2005)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و هویت سازمانی چنی (1983) بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. جهت تأیید روایی روایی همگرا و واگرا به طور مشخص معیارهای متوسط واریانس استخراج شده و نسبت خصیصه متفاوت- خصیصه یکسان استفاده گردید؛ اعتبار پرسشنامه ها نیز با روش پایایی ترکیبی مناسب ارزیابی شد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین فرهنگ و سکوت سازمانی ارتباط معنادار و با شدت اثر معکوس و منفی وجود دارد؛ از طرفی نقش میانجی هویت سازمانی نیز معنادار بدست آمد از این رو با توجه به نتایج پژوهش در هر بخش بصورت جداگانه پیشنهادات کاربردی به مدیران مربوطه در جهت کاهش سکوت و افزایش هویت سازمانی کارکنان خود به صورت کاربردی ارائه گردیده است.
۱۰.

تأثیرادراک سبک رهبری در ورزش، شیوه ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت مندی ورزشکاران (رشته های انفرادی و گروهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک رهبری در ورزش اعمال قدرت مربیان تعهد ورزشی رضایت ورزشکار لیزرل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۱
هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیرگذاری ادراک سبک رهبری در ورزش، شیوه ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی که سابقه ی حداقل 6 ماه فعالیت ورزشی به صورت مسمتر را داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس 30 نمونه اولیه حجم نمونه آماری برابر با 301 نفر در نظر گرفته شد. همچنین روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور سنجش پایایی سؤالات از پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج تمام پرسشنامه ها بالاتر از 7/. بدست آمد. برای تحلیل داده ها از دو نرم افزار spss22 و لیزرل 8/80 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل سبک رهبری در ورزش، شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی توان پیش بینی و تبیین 55/. از تغییرات رضایت مندی ورزشکاران را دارد. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود که جهت رضایت مندی ورزشکاران خود که در نتیجه می تواند منجر به کسب موفقیت و اثربخشی عملکرد فردی و گروهی را در پی داشته باشد توجه ویژه ای را به انواع سبک های رهبری ویژه سبک رهبری دموکراتیک و شیوه ی اعمال قدرت تخصصی داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان