مرجان معصومی فرد

مرجان معصومی فرد

مدرک تحصیلی: استادیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

تبیین ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابا رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی آموزش مجازی استرس روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 990
آموزش الکترونیکی فعالیت هایی است که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای و مجازی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تبیین ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی دافوس آجا با رویکرد تحلیل محتوا، به منظور فراهم آوردن محیط های یادگیری الکترونیکی برای دانشجویان متقاضی ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه و تدارک فرصت های آموزشی برابر برای آنان است. پژوهش حاضر با رویکرد (کیفی-تحلیل محتوا)  انجام شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش؛ شامل مدیران ارشد و اساتید دافوس آجا، خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه آموزش الکترونیکی است.  ابزار گردآوری داده ها اکتشافی – تحلیلی است که برای جمع آوری آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان آموزش از دور و دست اندر کارن یادگیری الکترونیکی دافوس آجا با سوألات باز استفاده گردید. پس از احصاء مولفه های آموزش الکترونیکی دافوس آجا با بیست نفر از متخصصان آموزش از دور و  خبرگان دانشگاهی در حوزه آموزش الکترونیکی به صورت نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی مصاحبه گردید تا ابعاد و مولفه های موردنظر تبیین گردید. به منظور تحلیل اطلاعات گردآوری شده حاصل از داده های مصاحبه ها از روش کدگذاری برگرفته از تحلیل محتوا استفاده گردید و برای تجزیه وتحلیل آنها از منطق تحلیل کیفی و مقوله بندی اطلاعات از نرم افزار (Max QDA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی آموزش الکترونیکی دافوس آجا از ده مؤلفه و بیست و شش شاخص تشکیل شده است. مولفه های ده گانه عبارت اند از: سازمان، پداگوژیک، فناوری، طراحی رابط کاربردی، ارزشیابی، مدیریت، خدمات پشتیبانی، ملاحظات اخلاقی و حقوقی، ارتقا بهره وری دافوس آجا و ملاحظات امنیتی می باشد.بین آموزش مجازی و عملکرد تحصیلی  نیز معنادار بود بطوریکه با افزایش استرس میزان تأثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی کاهش و با کاهش استرس میزان این تاثیرگذاری افزایش داشت.
۲.

The Effect of Educational Software on Students’ Mathematical Problem-Solving Skill

کلید واژه ها: mathematics problem-solving skill Educational Software

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 48
This study aimed to examine the effect of educational software on 3rd-grade elementary-school students’ mathematical problem-solving skill. This was a quasi-experimental, pretest-posttest, controlled study. The statistical population comprised all 3rd-grade elementary-school male students in District 4 of Karaj (Iran) in the academic year 2018-2019. A sample was selected via convenience sampling, and the participants were randomly assigned to two experimental and control groups (20 each). On pretest, two tests of “numerical analysis” and “attention and concentration” (Wechsler test) and a researcher-made problem-solving skill test were administered. Then, the experimental group received eight 40-minute sessions of software training, while the control group received the class’s routine education. Finally, both groups took the posttest. The data were analyzed via univariate analysis of covariance and independent samples t-test. After the experimental intervention, the two groups demonstrated a significant difference (p < 0.001) at three levels of “problem-solving speed”, “attention and concentration”, and “numerical analysis”. The two groups also showed a significant difference at the level of “problem-solving strategy identification” (p < 0.05). Accordingly, the role of educational media, and especially educational software, can be highlighted in promoting students’ learning and mathematical problem-solving skill.
۳.

Analysis of Education Systems Based on Open Education:Challenges and Opportunities for Learning

تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 335
According to the purpose of the research, this article analyzes educational systems based on open education: challenges and opportunities in the field of learning. This method of teaching and learning is one of the new educational methods used in open university. Due to the use of electronic tools, higher education is moving away from its traditional form and moving towards distance learning and education. This research was descriptive and qualitative method was used to collect information. In this research, the researcher introduces educational systems based on open education, and the search and collection of information was done by studying documents, libraries, and searching for various written and digital sources. It was analyzed by software. The obtained results show that this education started under the name of correspondence education in the first decade of 1700 AD and has passed through five generations until today. In addition to its advantages, open education has many challenges. These challenges were summarized in eight and 80 features. Undoubtedly, in order to achieve an open and favorable higher education system, one should try to examine the challenges in this field and then by removing the limitations and turning them into opportunities, he took a big step in the direction of the higher development of open education.
۴.

The Effect of Philosophic Mindedness Training on increasing the Effectiveness of Virtual Training Method of the Students’ Payame Noor University

تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 799
The purpose of this study was to investigate the effect of philosophic mindedness training on the effectiveness of students’ virtual training components. The present study was a quasi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study includes all student’s master’s degree of curriculum in Payame Noor University, south Tehran branch in 1399-1400 academic year. The sample consisted of 32 students who were selected by goal-based random sampling method and randomly assigned into two experimental (n=16) and control (n=16) groups. After conducting pre-test on both groups, the experimental group received Smith's philosophical mentality dimensions (Comprehensiveness, Penetration, Flexibility) (1956) in six sessions of sixty minutes and within six consecutive weeks by e-learning method, but the control group received no intervention. The research tool was a 34-item researcher-made questionnaire. The content validity confirmed by judgment of experts and professors, and its reliability was calculated and at an acceptable level. Data were analyzed using univariate analysis of covariance (Ancova). The results showed that there is a significant difference between the two groups of experimental and control in the effect of philosophic mindedness training on the effectiveness of virtual training. Therefore, it can be concluded that by training and enhancing the dimensions of philosophic mindedness of students of the target community, it can be increased the effectiveness of virtual training courses.
۵.

Open Pedagogy in the Thought of Michel Foucault and Jacques Derrida and its Development in the Distance Education System

تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 303
The present research was done to conceptualize the open pedagogy in the thought of Michel Foucault and Jacques Derrida and its progression in the distance education system. In terms of the type of research, the present research is theoretical, the statistical population includes all sources and documents related to open pedagogy, the educational perspective of Michel Foucault and Jacques Derrida, and distance education, which contains all electronic and written books, articles, magazines, sites and reliable databases, theses, and doctoral theses. The statistical sample is all available sources and documents related to the subject. The method of data collection is the library and the researchers studied and analyzed all electronic and written books, articles, magazines, sites, and reliable databases, theses, and doctoral theses to the extent of sufficiency. To answer the research question, the collected information was classified, analyzed, and interpreted. Education experts’ opinions have been used to determine validity and reliability. Nine key categories were extracted from the collected information: 1. Aim, 2. Teacher, 3. Student, 4. Teaching method, 5. Content and topic, 6. Planning, 7. School, 8. Evaluation, and 9. Resources. The results of the research reveal that the concept of open pedagogy existed in most of the main subcategories, except for the two categories of planning and resources. Open pedagogy is the most suitable pedagogy for distance education.
۶.

بررسی اندیشه های تربیتی رابرت انیس و یورگن هابرماس: با تأکید بر پرورش تفکّر نقّاد

کلید واژه ها: رابرت انیس یورگن هابرماس تفکر نقاد تفکر انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 301
تفکّر انتقادی از جمله مباحث مهم و اساسی برای جوامع انسانی است که همواره مورد توجّه صاحب نظران این عرصه بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اندیشه های تربیتی رابرت انیس و یورگن هابرماس با تأکید بر پرورش تفکّر نقّاد انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است و روش این پژوهش توصیفی_تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی اسناد، مدارک، مقالات و کتب در دسترس می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فیش برداری می باشد. نتایج حاصل از بررسی اندیشه های تربیتی انیس و هابرماس نشان داد که، تفکّر نقّاد در دیدگاه رابرت انیس، تفکّر بازتابی معقولی است و برای پرورش این تفکّر به فراگیران، باید به آن ها یاد داد که چگونه سؤال های مهمی بپرسند و به صورت دقیق در تحلیل مباحث تلاش کنند و به دنبال ارائه ی شواهدی محکم و معتبر برای پاسخ به سؤال خود باشند. یکی از اصول مهم در دیدگاه انیس، اصل ساده سازی، در تدریس و ارزیابی مفهوم تفکّر انتقادی است. یورگن هابرماس در زمینه ی پرورش تفکّر نقّاد، دو نظریه تأمّل بر خویشتن و کنش ارتباطی را مطرح کرده است و از نظر او گرایش رهایی بخش موجب پیدایش علوم انتقادی مؤثّر در پرورش تفکّر انتقادی می شود. تأکید بر شهودهای درگیر در گفت وگوهای واقعی و تمرکززدایی، دو اصل مهمی است که برای پرورش تفکّر نقّاد در اندیشه های هابرماس، به چشم می خورد.
۷.

شناسایی مؤلفه های اخلاق حرفه ای به منظور طراحی الگوی اخلاق حرفه ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای آموزش از راه دور آموزش الکترونیکی محیط یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 365
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های اخلاق حرفه ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور و طراحی الگوی اخلاق حرفه ای انجام پذیرفته است. برای دست یابی به این هدف از روش آمیخته اکتشافی با تمرکز بر روش کیفی- کمی بهره گرفته شد. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده از روش مصاحبه اکتشافی نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استفاده شد و سپس در مرحله دوم از روش کمی به شیوه توصیفی _ تحلیلی و برای گردآوری داده های کمی، پرسش نامه محقق ساخته بهره گرفته شد. به منظور بررسی وضعیت موجود اخلاق حرفه ای در موسسه آموزش عالی البرز مؤلفه های شناسایی شده به صورت یک پرسش نامه محقق ساخته مورد نظر سنجی دانشجویان قرار گرفت . برای تحلیل پرسش نامه از آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون 5/3 استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل و مولفه های اخلاق حرفه ای با تی قابل مشاهده در جدول به طور معناداری بالاتر از میانگین مورد انتظار بوده است. از نظر سطح مطلوبیت ، مؤلفه های رفتاری و فرآیندی در سطح مطلوب و صرفاً مؤلفه تعامل اخلاق مدار در محیط یادگیری الکترونیکی مربوط به دستیاران آموزشی در سطح نسبتاً مطلوب از نظر دانشجویان ارزیابی شده است. با توجه به ارائه الگوی اولیه اخلاق حرفه ای مبتنی بر پیشینه تحقیق و مصاحبه با متخصصین آموزش الکترونیکی ، نتایج کیفی و کمی، الگوی مفهومی اخلاق حرفه ای به دست آمد.
۸.

ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش الکترونیکی آموزش ترکیبی زبان فارسی آموزش زبان اعتباربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 439
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت تحلیلی و به شیوه اسنادی انجام شد. نخست با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به مرور نظام مند و تحلیل دقیق مدل های موجود آموزش ترکیبی درخصوص فعالیت های یاددهی-یادگیری، ویژگی های زبان آموزان، مدرسان، محتوا، رسانه های آموزشی و ارزشیابی پرداخته شد. در این مرحله جامعه آماری شامل کلیه مدل های مختلف آموزش ترکیبی در پایگاه های اطلاعات علمی ساینس دایرکت، اسکوپوس، اسپرینگر، پایگاه امرالد وگوگل اسکالر، بستر اینترنتی شبکه پنج فرانسه موسوم به (TV5)، محتوای آموزش زبان سایت BBC بود و ابزار گردآوری داده ها نیز شامل فیش برداری، جدول و کارت بود. سپس مدل پیشنهادی آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان تدوین شد و با استفاده از نظر متخصصان دو حوزه زبان شناسی و آموزش از دور، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در مرحله دوم شامل کلیه خبرگان دو حوزه زبان شناسی و آموزش از دور بود که 15 نفر از متخصصان آموزش از دور و 15 نفر از متخصصان حوزه زبان شناسی به صورت هدفمند انتخاب شدند و درخصوص اعتبار مدل ارائه شده، اظهارنظر کردند. ابزار پژوهش نیز شامل پرسش نامه محقق ساخته بود با ده گویه و طیف چهاردرجه ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم) که روایی آن توسط متخصصان تعلیم و تربیت و زبان شناسی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تی تک نمونه ای) جهت اعتباریابی مدل استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای که جهت بررسی اعتبار درونی مدل آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان به کار گرفته شد، حاکی از آن است که مدل ارائه شده بر اساس آموزش ترکیبی از نظر متخصصان هر دو گروه آموزش از دور و زبان شناسان، مبتنی بر رویکردهای جدید زبان آموزی بوده، به انگیزه یادگیری در زبان آموزان توجه دارد، همچنین به تعاملات مدرس، زبان آموز و محتوا تاکید داشته و متناسب با اصول روان شناختی زبان آموزی است. علاوه بر آن به میزان کافی به ترکیب انواع فعالیت های یاددهی-یادگیری (حضوری و الکترونیکی) پرداخته است، همچنین به ویژگی های مدرس، محتوا، رسانه و ارزشیابی نیز توجه کافی دارد؛ لذا مدل ارائه شده درخصوص آموزش ترکیبی زبان فارسی به خارجیان دارای اعتبار مناسب است.
۹.

A Comparison Study on the Effect of Two Teaching Methods of Brainstorming and Group Discussion by E-Learning on Learning Level and Interest in Teamwork in Social Studies Course(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: teaching method brainstorming Group Discussion E-Learning LEARNING Interest in Teamwork

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 517
Purpose: Since the prevalence of Covid-19 increased the use of e-learning and its dual importance in teaching methods, this study aimed to compare the effect of two teaching methods of brainstorming and group discussion by e-learning on learning level and interest in teamwork in social studies course. Methodology: This was an applied study in terms of purpose and semi-experimental with pre-test and post-test design in terms of implementation method. The study population was the third-grade elementary school students in district 20 of Tehran in the academic year of 2020-2021. The sample size was 60 students in two classes with 30 ones who were selected by available sampling method. One of the classes was considered as a teaching group with brainstorming method in a random way and the other class was considered as a teaching group with group discussion method. The teacher-made test of learning level in the social studies course and the teamwork interest questionnaire (Evans & Jarvis, 1986) were used to collect the data. Findings: The results of paired t-test showed that both methods of teaching brainstorming and group discussion by e-learning enhanced the level of learning and interest in teamwork in social studies course (P <0.001). The results of univariate analysis of covariance showed that the group discussion teaching method in comparison with the brainstorming teaching method enhanced the learning level and interest in teamwork in the social studies course (P <0.001). Conclusion: The results showed the effectiveness of both methods and the greater impact of group discussion teaching method compared to the brainstorming teaching method in both variables of learning level and interest in teamwork. Therefore, the use of group discussion teaching method should be prioritized to improve academic performance in social studies course.
۱۰.

Analysis of virtual education challenges in exceptional schools of Guilan province from the perspective of teachers

کلید واژه ها: Virtual Education e-learning education exceptional students student education network (SHAD)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 673
Virtual education will be an effective educational system in students' effective learning during the corona and post-corona outbreaks, So the research method is quantitative, applied and descriptive-survey. The study population was all teachers of exceptional schools in Guilan province with a population of 690 people who were selected as a sample using systematic random sampling method. Data were collected through a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by consulting experts from exceptional education in Guilan province and some university professors. To evaluate the reliability, a pretest was performed and a Cronbach's alpha of 0.92 indicated the reliability of the questionnaire. Virtual education challenges were analyzed through R-type exploratory factor analysis technique. Findings showed that the four infrastructural-technical and economic challenges, content and evaluation, cultural-social and organizational-managerial challenges explained 64.93% of the total variance and the main effective challenges in education Virtual schools in exceptional schools of Guilan province are from the perspective of teachers. Given the importance of overcoming these challenges, more interaction with knowledge-based companies, upgrading a SHAD educational network, effective interaction with telecommunication networks to strengthen the speed and bandwidth of the Internet, design and operation of the system Counseling, experience sharing webinars, parent briefings, and student support charities are recommended.
۱۱.

The effect of multi-media conversational style education on increasing communication skills of female students.

کلید واژه ها: MULTIMEDIA communication skills Conversational Style Elementary Students

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 622
This study was conducted to investigate the effect of conversational style education through multimedia on increasing communication skills of female students. The research method was quasi-experimental and the statistical population included female students in sixth grade of District 2 of school system in Tehran(Iran), of whom 60 were selected by cluster sampling and placed in two groups of control and experiment. Data collection tools included Attar's standard communication skills questionnaire (2007) whose face validity was confirmed by eleven teachers using Delphi technique and its reliability through Cronbach's alpha coefficient for subscales, emotion management, others perception and assertiveness. It was equal to 0.92, 0.89 and 0.88, respectively. Research data were analyzed using SPSS.22 software. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the control and experimental groups regarding students' communication skills at the level of 95%. Students' communication skills in conversational style through multimedia were better than students trained in the traditional way. The results of this study indicate the positive role of interactive teaching through multimedia in increasing the communication skills of primary school students, and this emphasizes that schools and educational institutions need more multimedia tools to deepen Learn and enhance learners' communication skills.
۱۲.

طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پداگوژی ارزشیابی فناوری مدیریت سازمانی پشتیبانی منابع اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 517
هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار (ML) است. روش پژوهش تلفیقی و به صورت کیفی و کمّی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه حمل و نقل، پلیس راهور به تعداد 30 نفر بوده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با فرآیند مصاحبه صورت گرفته و ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مصاحبه، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 57 سوال طبق الگوی آموزش الکترونیک خان است که نهایتا بعد از تأیید روائی (قضاوت صاحب نظران و استادان) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0) وارد بخش کمّی شده که دراین بخش جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان (1972) تعداد 389 نفر (از بین 560 نفر شرکت کننده) تعیین شده که به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری در بخش کمی، پرسش نامه 29 سوالی محقّق ساخته طبق الگوی خان برای رانندگان تاکسی و سرویس مدارس تنظیم شده بود که بعد از تأیید روایی در بین رانندگان سرویس مدارس و تاکسی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و پی ال اس نسخه 3 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آنها با مبانی نظری، نتایج پژوهش نشان داد بعد سازمانی با بار عاملی 589/0 در جهت عوامل شناسایی شده مؤثر در آموزش رانندگان تاکسی و سرویس مدارس بیشترین اهمیت را دارا است و بعد از آن فناوری با بار عاملی 511/0 کمترین اهمیت را دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
۱۳.

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انواع تعامل یادگیری الکترونیکی یادگیری مشارکتی کیفیت آموزش محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 891
نظام یادگیری الکترونیکی به عنوان رویکرد آموزشی عصر حاضر، همواره با پیچیدگی های مربوط به نحوه تعامل و کیفیت مشارکت در یادگیری روبه رو بوده است، ازاین رو متخصصان این حوزه به ارائه راه حل های متفاوتی پرداخته اند. بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی رشته آموزش محیط زیست به تعداد 172 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت، پاسخ دادند. یافته های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده این است که میان انواع تعامل (استاد- دانشجو، دانشجو- دانشجو، دانشجو- محتوا، استاد- محتوا، استاد- استاد) با کیفیت یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد درحالی که میان تعامل (محتوا- محتوا) با کیفیت یادگیری مشارکتی رابطه معنی داری دیده نشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن که به منظور رتبه بندی انواع تعامل مورداستفاده قرار گرفت نشان داد که تعامل «دانشجو- دانشجو» دارای بیشترین اهمیت در کیفت یادگیری مشارکتی و تعامل «استاد-استاد » و «محتوا- محتوا » دارای کمترین اهمیت در میان انواع تعاملات می باشد. لذا به نظر می رسد تعاملی که میان دانشجویان برقرار می شود تضمین کننده کیفیت یادگیری مشارکتی در آموزش الکترونیکی است.
۱۴.

تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره ی انتقال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره انتقال اعتباریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 552
هدف: این پژوهش با هدف ارائه و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دوره انتقال انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با روش ترکیبی یا آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شده است. به دلیل استفاده از روش نمونه گیری نظری، در مراحل مختلف گردآوری و تحلیل داده ها، حجم نمونه و معیار نمونه گیری متغیر بود. در راستای تدوین مدل از تحلیل تماتیک استفاده شد و بر پایه مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای، ابتدا 12 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه از داده های کیفی استخراج و سپس مدل آموزش مجازی تدوین و به منظور اعتباریابی به متخصصان ارائه گردید. یافته ها:در این پژوهش مؤلفه های مدل شامل آموزش مجازی سوادآموزان، ویژگی های سوادآموزان بزرگسال، موقعیت یادگیری و عناصر آموزش، اصول یادگیری، فرهنگ یادگیری، محیط یادگیری، تجارب یادگیری، اهداف، محتوا، روش های تدریس، و ارزیابی است. تلفیق این مؤلفه ها منجر به تدوین مدل آموزش مجازی سوادآموزان گردید. نتایج آزمون t در سطح اطمینان 95/0 برای تمام سؤالات معنی دار بود. همچنین میانگین نظرات متخصص ها در خصوص کلیه مولفه های پرسشنامه 40/4 می باشد که نشان دهنده مناسب بودن مدل می باشد.
۱۵.

اولویت های یادگیری مادام العمر در قالب سوادهای عصر حاضر از دیدگاه استادان و دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری مادام العمر استاد دانشجو سواد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 850
هدف پژوهش حاضر، بررسی اولویت های یادگیری مادام العمر در قالب سوادهای عصر حاضر (اطلاعاتی، پژوهشی، تربیتی، رسانه ای، رایانه ای، زیست محیطی، سلامت، عاطفی، فرهنگی، مالی) است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی و تحلیلی و از نظر اجرا به صورت آمیخته (مصاحبه و پیمایش) انجام شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور و دانشجویان یادگیری الکترونیکی این دانشگاه در سال تحصیلی 97-96  است که تعداد 372 دانشجو و 86  عضو هیات علمی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در مرحله اول؛ پس از مطالعه ادبیات و پیشینه و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصان آموزشی مجموعه سوادهای عصر حاضر استخراج شد، سپس در مرحله دوم، دو چک لیست ویژه استادان و دانشجویان توزیع شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که هر دو گروه استادان ودانشجویان سواد اطلاعاتی را به طور مشترک به عنوان اولین اولویت خود انتخاب کردند، بعد از آن سواد سلامت در رتبه دوم قرار گرفت، دانشجویان سواد عاطفی را به عنوان رتبه سوم انتخاب کردند در حالی که استادان سواد مالی را در رتبه سوم اهمیت دانستند، درخصوص رتبه چهارم نیز استادان و دانشجویان به طور مشترک سواد رسانه ای را انتخاب کردند، همچنین نتایج آزمون t-test مستقل برای مقایسه سوادهای مورد مطالعه از دیدگاه استادان و دانشجویان نشان داد که سوادهای مالی، رایانه ای، پژوهشی، تربیتی از دیدگاه استادان به صورت معنی داری دارای اهمیت بیشتر نسبت به دانشجویان است در حالی که سواد زیست محیطی و سواد عاطفی،  از دیدگاه دانشجویان به صورت معنی داری دارای اهمیت بیشتر نسبت به استادان است، همچنین درخصوص سایر سوادها، تفاوتی مشاهده نشد؛ در نهایت نیز مدل مفهومی جهت اولویت بندی سوادها از نظر دانشجویان و اساتید، پیشنهاد شد.
۱۶.

Offering the Model of E-Learning Quality Enhancement at Payame Noor University

کلید واژه ها: E-Learning Quality Improvement Payame Noor University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 853
The present study aims at identifying the appropriate approach to improve the quality of e-learning in Payame Noor University. The research is applied in terms of purpose, is descriptive in terms of nature, and is a mixed method in terms of implementation applying an interview and a survey. The research population consists of all professors and students in e-learning department of Payame Noor University studying in academic year of 2016-2017. The research samples, consisting of 327 students and 291 professors, were selected through stratified random sampling. For data collection, in the first stage, after reviewing the related literature and conducting a semi-structured interview with distance education professionals and experts, the quality indexes in e-learning were identified. Then, in the second stage, two researcher-made questionnaires, based on a 5-likert scale, were prepared and after verifying the content and construct validity and calculating the reliability through Cronbach's alpha formula above 0.70, they were distributed among students and professors. The results of study suggest that if we are to take steps to improve the quality of e-learning in PNU, in addition to paying attention to maintaining the current quality and keeping its improvement through two components of strategies, policies, and general objectives and technology infrastructures, which had the greatest impact on e-learning quality, we should also take action through these factors to increase the impact of other components. Also, in order to improve the quality of e-learning in PNU, strategies such as paying attention to the quality of interaction, preventing significant changes in management decisions at the university, and paying attention to the empowerment of all human factors were suggested.
۱۷.

تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معرفت شناسی اِگزیستانسیالیسم آموزش از دور آموزش مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 40
از میان مباحث فلسفی، معرفت شناسی، همواره یکی از مهم ترین ارکان اندیشیدن درخصوص نظام تعلیم و تربیت است، چراکه تربیت همواره با شناخت و کشف واقعیت سروکار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی معرفت شناسی مکتب اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (مجازی) است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و جمع بندی اطلاعات درخصوص معرفت در دیدگاه اصالت وجود پرداخته و سپس دلالت های تربیتی آن را در آموزش مجازی مورد توجه قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه معرفت در اگزیستانسیالیسم حاوی اندیشه های یک دست نیست، اما این مکتب جهت کسب معرفت، دلالت هایی برای نظام آموزش از دور (مجازی) دارد. به گونه ای که در خصوص اهداف، با تاکید بر خدمت به انسان، به دنبال رشد و گسترش آگاهی فرد و استقلال اوست. همچنین در بحث روش های تربیتی، بر روش های انعطاف پذیر در طراحی برنامه درسی، تاکید دارد، همچنین مکتب یادشده مربی را به عنوان راهنما و یادگیرنده را به عنوان فردی فعال، در آموزش مجازی مدنظر قرار می دهد و بر این اساس در ارزیابی از کسب معرفت، رویکردی کیفی دارد. لذا پیشنهاد می شود که دست اندرکاران آموزش از دور با بهره گیری از نکات قابل تامل ذکر شده از نظر این مکتب، به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا انعطاف پذیری بیشتری در کسب معرفت در آموزش مجازی ایجاد گردد.
۱۸.

ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کیفیت دانشگاه پیام نور یادگیری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 893
هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی و تحلیلی است و از نظر اجرا به صورت آمیخته (مصاحبه و پیمایش) انجام شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه استادان و دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 95-96 است که تعداد 372 دانشجو و 291 استاد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در مرحله اول؛ پس از مطالعه ادبیات و پیشینه و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصان و خبرگان آموزش از دور شاخص های کیفیت در یادگیری الکترونیکی مشخص شد. در مرحله دوم: پژوهشگر به تهیه دو پرسش نامه محقق ساخته با طیف لیکرت برای استادان و دانشجویان پرداخت که پس از تائید روایی (محتوایی و سازه) و پایایی بزرگ تر از 70/0 میان نمونه آماری توزیع شد. نتایج نشان داد که شاخص راهبردها، سیاست ها و اهداف کلی و زیرساخت پشتیبانی، از کیفیت متوسطی برخوردار است؛ در حالی که شاخص های مدیریت و رهبری، زیرساخت فناوری، عوامل انسانی از کیفیت بالایی برخوردار است. همچنین به طور کلی بخش یادگیری الکترونیکی دانشگاه دارای کیفیت بالاتر از متوسط است.
۱۹.

جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثبات گرایی عدالت آموزشی سازنده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 230
عدالت آموزشی همواره کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. رشد نظریات فلسفی و آموزشی جدید نیز، به امکان تحقق بیشتر عدالت آموزشی کمک کرده است، بر این اساس؛ هدف از این مقاله بررسی جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده گرایی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، عدالت آموزشی را در دو پارادایم پوزیتیویستی دنیای مدرن و پارادایم سازنده گرایی دنیای پست مدرن امروز مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که اگرچه عدالت آموزشی در جامعه مدرن با بهره گیری از پارادایم پوزیتیویسم از طریق قوانین عام و تعمیم پذیر و دسترسی همگانی به آموزش تا حدودی تحقق یافت، اما ناکارآمد بودن آن، سبب شد تا در جامعة پست مدرن، با بهره گیری از پارادایم سازنده گرایی و با استفاده از موضع گیری های نظریه نقادی و با توجه خاص به اصالت انسان و تفاوت های فردی او به عنوان یک پارادایم نو ظهور در تعلیم و تربیت، فشارهای اجتماعی و بی عدالتی های ناشی از عدم توجه به تفاوت های فردی، به مقدار زیادی کاهش یابد؛ بنابراین به نظر می رسد تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده گرایی در عصر حاضر عدالت آموزشی را بیش از پیش تحقق بخشیده است.
۲۰.

مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش چالش های زیست محیطی (با تأکید بر محیط زیست شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط زیست چالش های محیط زیست آموزش مبتنی بر فاوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 405
گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده هایی چون تخریب و آلودگی محیط زیست شده است. این امر تنها به یک کشور و یا یک قلمرو خاص مربوط نیست، بلکه مشکل کل جهان است و در برگیرنده مسائل مختلفی نیز هست، از این رو متخصصان حوزه های مختلف به ارائه راه حل های متفاوتی پرداخته اند. بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر مطالعه نقش آموزش مبتنی بر فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در کاهش بحران های زیست محیطی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی از نوع تحلیل اسنادی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و جمع بندی اطلاعات درخصوص موضوع مورد مطالعه پرداخته و چگونگی بهبود چالش های زیست محیطی با به کارگیری آموزش مبتنی بر فاوا را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به ویژگی های نظام آموزش مبتنی بر فاوا مانند انعطاف پذیری در زمان و مکان، این نظام می تواند با حذف بعد مسافت و در نتیجه کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها برای دستیابی به نظام آموزشی با کیفیت و جلوگیری از پیامدهای تراکم جمعیت در شهرها، به کاهش مشکلات زیست محیطی به ویژه در محیط های شهری کمک نماید. همچنین از آنجا که آگاهی کلید اصلی حفاظت از محیط زیست است، نظام آموزش مبتنی برفاوا می تواند با ارائه آگاهی های زیست محیطی به همه افراد تحت آموزش، به بهبود چالش های زیست محیطی کمک نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان