میثم رحیمی زاده

میثم رحیمی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

Developing the Strategic Sports Marketing Plan for the Lifeguard and Diving Federation in Islamic Republic of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: lifeguard and diving federation Marketing Sports Marketing strategic plan lSWOT analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
The purpose of this research is to develop a strategic marketing plan for the Lifeguard and Diving Federation of the Islamic Republic of Iran. The current research is a mixed study with the strategic approach. By conducting a combined method including expert opinion, review of valid documents, and using some matrices related to the formulation of a strategic plan, the formulation of a strategic plan for the marketing of the Lifeguard and Diving Federation has been discussed. The research participants included 15 members of the Board of Directors of the Lifeguard and Diving Federation, managers and sports marketing specialists. In quantitative phase, the measurement tool consisted of a researcher-developed questionnaire that was designed and adjusted using the Delphi method. According to the final score of the evaluation matrix of internal factors (2.47) and the evaluation matrix of external factors (2.44), it was determined that the strategic marketing position of Lifeguard and Diving Federation was in the WT position. The results of SWOT analysis have led to the formulation of 3 SO strategies, 3 ST strategies, 3 WO strategies, and 4 WT strategies. 13 strategies to fulfill the mission of the long-term marketing goals of the federation have been developed and an operational plan has been prepared for each of them. It was concluded that the lifeguard and diving federation needs to use defensive strategies and close to the competitive area (ST) in the field of action. 
۲.

Developing the Strategic Plan for Pahlevani and Zourkanei Federation(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Pahlevani and Zourkanei Federation SWOT analysis Internal Factors External Factors Strategy development

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۰
The purpose of this study was to develop a strategic plan for Pahlevani and Zourkanei federation in Iran. The statistical population of this study included members of the federation's board of directors, chairmen of the federation committees, heads of provincial councils as well as sports and management elites. 50 experts participated in this study through total sampling approach. According to the results of the research, a total of 18 strengths, 30 weaknesses, 12 opportunities, and 17 threats for Pahlevani and Zourkanei federation were identified and based on the internal and external factors, the strategic position of the Pahlevani and Zourkanei Federation in the WT region was determined. A total of 19 strategies, including five SO strategies, five ST strategies, six WO strategies, and three WT strategies for the Pahlevani and Zourkanei federation, were developed. Therefore, according to the results of SWOT analysis matrix, it is necessary to use more than a defensive or stabilization strategy to manage the development of Pahlevani and Zourkanei federation.
۳.

راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیامد تجارت الکترونیک راهبرد صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع استفاده شد. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 12 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شد. یافته های مربوط به راهبردها بیانگر چهار حیطه اصلی بود، به طوری که پوشش دهنده چالش های درونی و بیرونی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور باشند. این حیطه ها شامل موارد زیر می شود: مدیریتی، قانونی – حقوقی، فنی، فرهنگی-اجتماعی. همچنین پیامدهای شناسایی شده حاصل از راهبردها شامل توسعه اقتصادی، حقوقی، ساختاری و فرهنگی است که تا حدود زیادی منطبق بر راهبردها نیز بودند. براساس یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارائه شده می تواند کمک رسان مدیران ورزشی کشور در زمینه توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور باشد.
۴.

بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی بلیت الکترونیک لیگ برتر فناوری قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، تماشاچیان مسابقه پرسپولیس و استقلال در تاریخ 4 آبان ماه 1396 بودند که برای دیدن بازی تیم محبوبشان با استفاده از بلیت الکترونیک حضور پیدا کردند. از این جامعه بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 384 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. برای اولویت بندی هر یک از عوامل از آزمون فریدمن و برای تعیین و شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شناسایی شده بر گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی موثرند. با توجه به نتایج پژوهش، مدل پذیرش فناوری در مقایسه با سایر متغیرها بیشترین تاثیر را بر استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی می گذارد (91 درصد). بخش دیگر نتایج، تاثیر 75 درصدی اعتماد به باشگاه و اعتماد به فناوری بر قصد استفاده از خدمات الکترونیک بلیت فروشی است. تاثیر متغیر اعتمادسازی در پیش بینی تمایل و قصد استفاده از بلیت فروشی الکترونیک کاملا واضح است و اشاعه نوآوری در مقایسه با سایر متغیرها کمترین تاثیر را داشت(64 درصد).
۵.

تعامل با هوادارن از طریق اینترنت به عنوان ابزاری برای بازاریابی: بررسی و مقایسه باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران، آسیا و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینترنت بازاریابی ورزش فوتبال باشگاه هوادار طرفدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۷۸۷
تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه وب سایت باشگاه های حرفه ای فوتبال اروپا، آسیا و ایران از لحاظ ارائه خدمات آنلاین به هواداران تیم از طریق وب سایت رسمی باشگاه و اتخاذ استراتژی های بازاریابی آنلاین توسط این باشگاه ها انجام گرفت. بدین منظور وب سایت رسمی تمامی تیم های حاضر در مراحل نهایی لیگ قهرمانان اروپا (16 تیم)، جام قهرمانان آسیا (16 تیم) و لیگ برتر ایران (18 تیم) مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته ای بود که روایی آن به تأیید متخصصان و اساتید مدیریت ورزشی رسیده بود. نتایج تحقیق نشان داد که باشگاه های ایرانی کمترین خدمات آنلاین را ارائه می کردند (میانگین 4/74 از 20) و کمترین استفاده را از وب سایت باشگاه برای بازاریابی و فروش محصولات و خدمات خود می نمودند (میانگین 1/19 از 20) ؛ ارائه خدمات آنلاین و اتخاذ استراتژی های بازاریابی آنلاین ارتباطی با نتایج کسب شده توسط باشگاه های فوتبال نداشت و در میان باشگاه های اروپایی، بین ارائه خدمات آنلاین و استفاده از استراتژی های بازاریابی آنلاین ارتباط معنی داری وجود داشت (0/035>P). به عبارت دیگر، ارائه خدمات آنلاین مقدمه ای برای فروش محصولات و خدمات باشگاه و کسب درآمد بود.
۶.

ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی گردشگری ورزشی انگیزة گردشگران پیست اسکی ورزش های زمستانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۰۳
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعة آماری پژوهش تمامی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران (دیزین، شمشک، توچال و آبعلی) بود. براساس برآوردهای صورت­گرفته از مدیران پیست­های اسکی یادشده، جامعة آماری پژوهش به­صورت تقریبی 10 هزار نفر در نظر گرفته شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر تعیین شد. 400 پرسشنامه توزیع شد که 362 پرسشنامة قابل قبول بازگردانده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامة رسالة دکتری وی (2008) استفاده شد. برای تجزیه­وتحلیل ویژگی­های جمعیت­شناختی از آمار توصیفی و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی، آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در بخش آمار استنباطی استفاده شد. بررسی یافته­های پژوهش نشان داد که بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از بین ابعاد انگیزة گردشگران، بعد مهارت­های حرفه­ای پیش­بین قوی­تری برای رضایتمندی گردشگران بود.
۷.

رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و آمادگی روانی دانشجویان دختر و پسر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

کلید واژه ها: تفاوت های جنسیتی مهارت های روانی آسیب های ورزشی المپیاد دانشجویان دانشگاه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آمادگی روانی ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور بر میزان بروز آسیب های ورزشی در آنان بود. بدین منظور 375 نفر از این افراد در دو گروه دختر (178 نفر) و پسر (197 نفر) در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها از هفت رشته ورزشی انتخاب شدند که در دو دسته رشته های تیمی و انفرادی قرار گرفتند. اطلاعات تحقیق از طریق فرم گزارشی آسیب های ورزشی و پرسشنامه آمادگی روانی OMSAT-3 جمع آوری شد. از روش های آمار توصیفی (مانند میانگین و انحراف استاندارد) و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد برای تحلیل داده ها استفاده شد. بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای تحقیق نشان داد که بیشترین میزان بروز آسیب در ورزشکاران دختر در اندام تحتانی بود درحالی که در ورزشکاران پسر اندام فوقانی بیشترین شیوع آسیب دیدگی را داشت. ضمن اینکه ورزشکاران دختر و پسر در سه دسته مهارت های روانی تفاوت زیادی با یکدیگر نداشتند. نتایج نشان داد که در ورزشکاران دختر بین مهارت های شناختی و میزان بروز آسیب در اندام تحتانی ارتباط معکوس و معنی داری وجود داشت (015/0=r). همچنین بین مهارت های شناختی و میزان شیوع آسیب ها در استخوان ها و مفاصل ارتباط معکوس و معنی داری مشاهده شد (003/0=r و 046/0=r). اما در ورزشکاران پسر ارتباط معنی داری بین مهارت های روانی و آسیب در اندام ها و بخش های مختلف بدن وجود نداشت. در مجموع یافته های این تحقیق نشان می دهد که برخورداری از سطح بالایی از مهارت های شناختی (مانند طرح مسابقه) به ورزشکاران کمک می کند تا بهتر بتوانند با موقعیت های مختلفی که در ورزش اتفاق می افتد کنار بیایند. این پدیده می تواند در کاهش بروز آسیب های ورزشی نقش مهمی داشته باشد. بنابراین به مربیان و متخصصان ورزش جوانان توصیه می شود تلاش کنند تا مهارت های شناختی را در ورزشکاران جوان ارتقا دهند تا از این طریق احتمال بروز آسیب های ورزشی را در آنها کاهش دهند. به طور کلی نتایج این تحقیق از جنبه های مختلف مدل آسیب- استرس حمایت می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان