آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

در کنار رشد اقتصادی و افزایش میزان کنشگری پکن در عرصه سیاست جهانی، یکی از جنبه های جذاب چشم گیر قدرت پکن در شرایط کنونی که می تواند ماهیت خیزش قدرت چین و مسالمت آمیز بودن آن را از منظری متفاوت تبیین کند، بسط و توسعه نظریه های چینی روابط بین الملل است. این مقاله با هدف کشف رابطه عمیق میان نظریه های نوپای چینی در حوزه مطالعات روابط بین الملل و تحکیم موقعیت این کشور در سیاست جهانی، در تلاش است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که اندیشمندان چینی چگونه و برای دستیابی به چه هدفی سعی در جدا شدن از گفتمان مسلط غربی و خلق نظریه های بومی دارند؟ در مقام پاسخ به این پرسش، استدلال اصلی با اتکا به مطالعات رندال کالینز پیرامون خلاقیت فکری بر این منطق استوار است که اندیشمندان چینی در تلاش هستند با اتکا به ایدئولوژی ملی و اصول برجسته فرهنگ باستانی، ضمن مشخص کردن تمایز میان خود و اندیشه های غربی، مدل مستقلی از نظم بین المللی را با هدف تثبیت موقعیت هژمونیک پکن ایجاد کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که روند تکوین و پویای مکتب چینی روابط بین الملل، تحت اهداف سیاسی گسترده و فراتر از یک پیوند عقلانی بین وقایع خارجی و نظریه پردازی است.

Chinese view of international relations knowledge: A framework for changing the world order

Along with economic growth and increasing Beijing's involvement in world politics, one of the most striking aspects of Beijing's power in the current context which could explain the nature of China's rising power is the development of Chinese theories of International Relations. The article tries to explore the deep relationship between emerging Chinese theories in the field of International Relations and the consolidation of the country's position in world politics. In this regard, the article, by using descriptive-analytical method, tries to answer its main question: how and for what purpose do Chinese thinkers try to break away from the dominant Western discourse and create indigenous theories? In answer to this question, the main argument based on Randall Collins's studies of intellectual creativity is based on the logic that Chinese thinkers are trying to draw a distinction between themselves and Western thought, relying on national ideology and reliefs of China’s ancient culture to create an independent model of international order with the aim of consolidating Beijing's hegemonic position. The research findings show that the evolution and dynamic process of the Chinese School of International Relations is under broad political goals and goes beyond a rational link between foreign events and theorizing.

تبلیغات