آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

براساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف کلان نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تشریح موضوع و بیان ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا، به مهم ترین موانع و نواقص پیش روی «دیپلماسی اقتصادی» در دولت روحانی( دولت های یازدهم و دوازدهم) پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.

Strategic Review of Economic Diplomacy of the Islamic Republic of Iran Case Study: Eleventh and Twelfth Governments

Based on upstream documents, especially the 20-year perspective of 1404, the Islamic Republic of Iran is considered to be a developed country with a leading economic, scientific and technological position at the regional level, with active and productive interaction with the world economy. This important goal cannot be achieved unless all capacities, including "economic diplomacy" in foreign policy, are fully utilized. The Eleventh Government, and in particular the Twelfth Government, has declared its foreign policy economically driven and, in line with the goals of its upstream documents, its primary objective is to assist national development and prosperity through constructive and effective engagement in international relations. As the Eleventh State took a major step forward in resolving the nuclear dispute as the most important obstacle. But with a pathological look at the performance of the eleventh government, the need for efficient foreign policy organization and effective economic diplomacy strategies to achieve the macro-systemic goals as well as moderation-oriented government programs, when the twelfth government began with the year of a resilient economy, production and employment, more than doubled. Feels ahead. Using the documentary and library method, the authors, while outlining the subject and expressing the features of a development-oriented foreign policy, address the most significant obstacles and shortcomings to "economic diplomacy" in the clerical state (Eleventh and Twelfth Governments) and their suggestions and solutions. To fix them.

تبلیغات