آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸

چکیده

امروزه سوریه تجبه گر شرایطی است که استعداد تبدیل شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین های منطقه را به شدت دارا است. ناتوانی دولت مرکزی برای تأمین امنیت مرزها و نظم داخلی، یکه تازی جنگ جویان مسلح غیربومی در گستره کشور، مبارزه گروه های متعدد نظامی با یک دیگر و دولت مرکزی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه به دلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه جانبه قدرت های بزرگ برای شکل دادن به جنگ داخلی قوام یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. سوال مطرح شده معطوف به این است که عناصر حیات بخش بحران چه هستند. درهم فروریزی ظرفیت های بروکراتیک و نظامی دولت سوریه، حضور فعال بازیگران منطقه ای به ویژه عربستان در سوریه در کسوت جنگ های نیابتی با یک دیگر از طریق مسلح کردن وتأمین مالی گروه های معارض، ابهام استراتژیک در نزد آمریکا وفرصت طلبی روس ها بن مایه های بحران کنونی هستند.

Syrian Crisis: Regional and Grate Powers

Nowadays, Syria is experiencing conditions which have the susceptibility to become a routine reality in region`s other countries. Undeniable facts regarding situation in Syria are: the central government`s inability to provide border security, presence of nonnative armed rebels throughout the country fight of the various and different groups with each other's and central government, direct and indirect interference by the regional powers based on different reasons in Syria and total interference of great powers in order to shape the outcomes of the civil war. The article`s question is what are the Elements which have shaped the crisis? The essential components of the present situation are as follow: the collapse of bureaucratic-military capacities of Syrian government, the active presence of the regional powers especially the Saudi Arabia in the position of proxy wars against each other's by giving equipments and financial support to opposing groups, America`s strategic ambiguity and opportunism by the Russians.

تبلیغات