کلید واژه ها: اسلحه سازی تفنگ توپ صفویان

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۵ - ۸۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۹۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

به هنگام تأسیس حکومت صفوی سلاح آتشین عاملی مهم و تعیین کننده در جنگ ها بود. صفویان پس از جنگ چالدران به این موضوع آگاهی کامل یافتند و در طول دوره حکومت خویش توجه خاصی به ساخت و کاربرد توپ و تفنگ داشتند. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که صفویان در زمینه ساخت و کاربرد سلاح آتشین به چه پیشرفت هایی رسیدند؟ در این مقاله تلاش خواهد شد تا با استناد به منابع دست اول تاریخی و با رویکرد مطالعه تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ داده شود.

تبلیغات