نویسندگان: هوشنگ اعلم

کلید واژه ها: اعلم بن فریغون جوامع العلوم

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۰۳ - ۱۱۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶۷۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

نوشت? منتشر نشده ای که از مرحوم هوشنگ اعلم به زبان فرانسه بر جای مانده و خانم نگار نادری آن را به فارسی برگردانده است. تصویر دست نوشت? به جا مانده از هوشنگ اعلم در پایان این مقاله پیوست شده است. تمام آنچه در باب این مؤلف، شعیا بن فریغون می دانیم، این است که شاگرد ابوزید احمد بن سهل بلخی، دانشمند و جغرافی دان ایرانیِ در گذشته به سال 322ق/934م، بوده است، که در نتیجه رونقش در نیم? نخست سد? چهارم هجری بوده است، و این که او جوامع العلوم را برای امیر ابوعلی احمد بن محمد بن مظفر، حاکم جوزجان تألیف کرده است.

تبلیغات