کلید واژه ها: اسطرلاب عبدالرحمان صوفی نجوم

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۵۵ - ۱۰۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳

چکیده

عبدالرحمان صوفی منجم شناخته شده ای است که آثاری در زمین? نجوم، ریاضیات و کیمیا دارد. اهمیت کتاب صورالکواکب اش سبب شده است که به دیگر آثار او کمتر پرداخته شود. چهار رساله در اسطرلاب به صوفی منسوب است که یکی از آنها به فارسی است. از میان این چهار رساله انتساب سه رسال? عربی به او قطعی است. در این مقاله ضمن ویرایش متن رسال? فارسی، مطالب آن با معادل هایش در رساله های عربی مقایسه شده است.

تبلیغات