آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطة بین سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی مدارس با تأکید بر نقش بهزیستی سازمانی است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة آماری پژوهش شامل 302 نفر از دبیران مدارس متوسطه دوم خرم آباد بود که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق سه پرسشنامة سبک رهبری تحولی باس و آلیو (1997)، پرسشنامة استاندارد ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان EFQM و پرسشنامة بهزیستی سازمانی بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد رهبری تحولی مدیران با تعالی سازمانی مدارس به طور مستقیم و غیرمستقیم رابطة معنادار دارد.

تبلیغات