تفکر و کودک - علمی-پژوهشی

تفکر و کودک


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: مهرنوش هدایتی

سردبیر: مسعود صفایی مقدم

مدیر اجرایی: ناهید فتحی

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی 6419

تلفن: 88612873(021) 

وب سایت: http://fabak.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: p4c@ihcs.ac.ir و fabak_g@yahoo.com


آرشیو نشریه: