مجلاتعلوم زیستی ورزشی


این نشریه تا سال 1388 با نام نشریه حرکت منتشر شده است.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: علوم زیستی ورزشی 

صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: محمد گودرزی

سردبیر: علی اصغر رواسی 

مدیر داخلی: صغری آزموده

هیات تحریریه: خسرو ابراهیم، علی اصغر خالدان، فرهاد رحمانی نیا، علی اکبر صبوری، عیدی علیجانی، عباسعلی گائینی، فرزاد ناظم، عیسی نورمحمدی 

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت، کد پستی: 14398    

تلفن: 88630001، 61118903  (021)  نمابر: 88630001 (021)

وب سایت:  http://jsb.ut.ac.ir

پست الکترونیک:  jmlm@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: