فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)

فناوری های آموزشی در یادگیری (فناوری آموزش و یادگیری سابق)

فناوری های آموزشی در یادگیری دوره پنجم پاییز 1401 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه مدل علّی پیش بینی حضور اجتماعی براساس حضور شناختی(با واسطه گری جویادگیری برخط): کاربرد تحلیل مسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 384
حضور اجتماعی بعنوان توانایی فراگیران برای شناسایی جامعه یادگیری، داشتن حس تعلق پذیری به جامعه و برقراری ارتباط هدفمند در یک جامعه یادگیری تعریف می شود. دلیل تاکید بر حضور اجتماعی یادگیری برخط این است که متخصصان یادگیری برخط و مجازی معتقدند سازنده گرایی اجتماعی عامل مهمی برای ارتقای ارتباطات بین فردی و کیفیت یادگیری است. با توجه به اهمیت حضور اجتماعی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار در روند آموزش مجازی، ضروری است که بیش از پیش به این موضوع و عوامل پیش بینی کننده آن پرداخته شود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علّی پیش بینی حضور اجتماعی براساس حضور شناختی با واسطه گری جو یادگیری برخط صورت گرفت. یافته ها نشان داد که، 1- مطابق با یافته های فوق مشاهده می شود الگوی پیشنهادی در شاخص RMSEA(ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین) برازش مطلوبی ندارد لذا الگو از طریق همبسته کردن خطاهای متغیر مکنون اصلاح شد و نتایج نشان داد که الگوی نهایی از برازش مطلوبی برخوردار است؛ 2- حضور شناختی با حضور اجتماعی رابطه مستقیم، مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0 p ≤و 62/0= β )؛ بین حضور شناختی و جویادگیری برخط رابطه مستقیم، مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0 p ≤و 14/0= β ) و همچنین رابطه مستقیم بین جو یادگیری برخط و حضور اجتماعی نیز مثبت و معنی دار است(05/0 p ≤و 32/0= β)؛ 3- در مسیر غیر مستقیم، با حضور متغیر میانجی، رابطه حضور شناختی با حضور اجتماعی همچنان معنی دار بود و جو یادگیری برخط بخشی از تاثیر حضور شناختی بر حضور اجتماعی را جذب و این رابطه را به طور جزئی میانجی گری می کند
۲.

بررسی تاثیر سامانه جامع آزمایشگاه مجازی بر خودکارآمدی دانشجو معلمان فنی مهندسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 239
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سامانه جامع آزمایشگاه مجازی بر خودکارآمدی دانشجو معلمان فنی مهندسی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون یکسان، در دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجو معلمان فنی مهندسی دانشگاه شهید رجایی در رشته کارشناسی مکانیک، در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه آماری به تعداد 43 نفر و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (22) و آزمایش (21) قرار داده شدند. سامانه مورد استفاده، سامانه جامع آزمایشگاه مجازی دانشگاه آمریتا در کشور هندوستان بود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه خودکارآمدی شرر با 17 مولفه در طیف لیکرت بود. پایایی محاسبه شده برای ابزار از طریق آلفای کرونباخ 86/0بدست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی از قبیل جدول های توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون آماری کواریانس استفاده شد.نتایج نشان می دهد بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد و استفاده از سامانه جامع آزمایشگاه مجازی دانشگاه آمریتا، خودکارآمدی دانشجو معلمان فنی مهندسی را در مولفه های الف)گرایش به آغازگری رفتار، ب)تمایل به ادامه کوشش و تلاش، ج)پافشاری در تکلیف در صورت ناکامی، افزایش داده و می توان از ظرفیت آزمایشگاه های مجازی در آموزش های فنی مهندسی بخصوص دروس کارگاهی و آزمایشگاهی بهره برد.
۳.

طراحی الگوی آموزش مبتنی بر نمایش خلاق به منظور بهبود مشکلات ارتباطی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 620
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست دارای مشکلات متعددی ازجمله مشکلات ارتباطی به ویژه مشکلات زبانی و ضعف واژگان هستند و نمایش خلاق با داشتن پیشینه ی مناسب در زمینه ی توسعه ی توانایی های ارتباطی می تواند در بهبود این مشکلات مؤثر باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش مبتنی بر نمایش خلاق به منظور بهبود مشکلات ارتباطی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست انجام گرفت. پژوهش پیشِ رو با رویکرد ترکیبی و در دو مرحله انجام شد. در بخش کیفی مؤلفه های الگوی آموزش مبتنی بر نمایش خلاق و ترتیب و توالی این مؤلفه ها از طریق مرور نظام مند منابع مشخص شد و در بخش کمی اعتبار الگوی طراحی شده به روش کمُی و با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت، الگوی آموزشی بر اساس تحلیل کیفی و استخراج مضامین اصلی و پرتکرار در منابع طراحی شد. مؤلفه های این الگو طبق مراحل اصلی طراحی آموزشی )تجزیه و تحلیل مشکل، طراحی، اجرا، ارزشیابی، اصلاح و تجدیدنظر) تعریف شدند. برای اجرای الگو در محیط آموزشی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست هشت گام آموزشی (تعیین محتوا، معرفی دوره، اجرای پیش آزمون رشد زبان، انجام تمرین حرکتی، تمرین نمایشی، تمرین بداهه پردازی، اجرای نمایش خلاق و اجرای پس آزمون) پیشنهاد شد. اعتبار الگو نیز طبق تحلیل توصیفی و نتایج آزمون خی دو، ازنظر متخصصان تأیید گردید.
۴.

ارزیابی کیفیت شبکه آموزشی دانش آموزان(شاد) از دیدگاه معلمان و دبیران استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 152
هدف این پژوهش تعیین کیفیت شبکه شاد از ابعاد سه گانه (قابلیتهای آموزشی، طراحی و ظاهر برنامه، عملکرد و ویژگیهای فنی) بود. این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی و دبیران دوره متوسطه اول و دوم استان خوزستان بودند. با توجه به شیوع بیماری کووید-19 و همچنین گستردگی جامعه مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. 1588 معلم و دبیر به عنوان نمونه آماری در پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی لاوشه(CVR) مطلوب ارزیابی شد. ضریب آلفای کرانباخ در اجرای پایلوت 94/0 و در اجرای اصلی 96/0 بود که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه است. برای تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون t تک گروهی و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که کیفیت شبکه شاد به طور کلی و کیفیت آن در تمامی ابعاد سه گانه (شامل قابلیتهای آموزشی، طراحی و ظاهر برنامه، و همچنین عملکرد و ویژگیهای فنی) بالاتر از متوسط است. «طراحی و ظاهر برنامه» نسبت به سایر ابعاد وضعیت بهتری داشت. هر چند کیفیت شبکه آموزشی شاد از نظر دبیران و معلمان مورد مطالعه به طور کلی بالاتر از متوسط ارزیابی شد با این حال به منظور بهبود آن و رسیدن به وضعیت مطلوب لازم است این پلتفرم به ویژه از نظر قابلیت های آموزشی و عملکرد و ویژگیهای فنی تقویت شود.
۵.

طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 805
با ورود به عصر اطلاعات و توسعه فناوری های جدید و ایجاد یادگیری های شبکه ای، نظریه یادگیری ارتباط گرایی به وجود آمد. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی طراحی آموزشی متناسب با این رویکرد است. برای دست یابی به مقوله های الگوی طراحی آموزشی ارتباط گرایی از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی استفاده شدَ. به این صورت که ابتدا منابع مرتبط با این موضوع مطالعه شدند و سپس مقوله بندی انجام شد و سپس از دل مقوله ها، مقوله های فرعی و اصلی الگوی طراحی آموزشی ارتباط گرایی استخراج شدند. جامعه آماری شامل کلیه مقالات، کتاب ها، مجلات، سایت های اینترنتی در مورد نظریه ارتباط گرایی بودند که به شکل نظری نمونه هایی از آن ها انتخاب شدند. برای مشخص شدن ترتیب و توالی مقوله های الگو و شکل الگوی طراحی آموزشی با ۷ نفر از متخصصین تکنولوژی آموزشی مصاحبه شد. براساس این پژوهش الگوی طراحی آموزشی ارتباط گرایی طراحی شد که به نسبت الگوهای پیشین الگوی مشخص تر و دارای جزئیات بیشتر بوده که هم از نظر مفهومی و هم اجرایی قابل استفاده برای طراحان آموزشی مختلف می باشد.
۶.

بررسی تأثیر عناصر دیداری بر توجه دانشجویان با سبک یادگیری دیداری در کلاس های مجازی (یک مطالعه ردیابی چشمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 559
توجه به محرک های آموزشی اولین گام در فرایند ادراک و یادگیری است. پژوهش های متعددی در زمینه سبک های یادگیری و ترجیحات یادگیری شده است؛ اما پژوهش اندکی در زمینه توجه یادگیرندگان با استفاده از ابزارهای جدید علوم اعصاب شناختی مانند دستگاه ردیابی چشم شده است. هدف پژوهش پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر دیداری بر توجه دانشجویان با سبک یادگیری دیداری در کلاس-های مجازی با استفاده از دستگاه ردیابی چشم است. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش شبه آزمایشی، تک آزمودنی با طرح A-B-A استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سبک یادگیری فلدر و سلومون و دستگاه ردیابی چشمی بود. ابتدا مشارکت کننده با سبک دیداری غالب شناسایی شد؛ سپس با رعایت اصول اخلاقی مشارکت کننده در هر مرحله طی 8 جلسه درکلاس مجازی تحت آموزش قرار گرفت و میزان خیرگی مشارکت کننده به نقاط مختلف دیداری و متنی با دستگاه ردیابی چشمی ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل اندازه گیری تکراری و تحلیل نمودار دیداری و نقشه حرارتی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، که با افزوده شدن عناصر دیداری اعم از دوربین مدرس به بخش محتوایی، توجه یادگیرنده به تمام صفحه افزایش می یابد F(2,14)=5.087,p= 0.022. بر اساس یافته پژوهش حاضر ضروری است در تحلیل اصل تصویر از مجموعه اصول یادگیری چندرسانه ای به متحرک بودن تصویر مدرس و تفاوت های فردی یادگیرندگان مانند سبک های یادگیری آنان توجه شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹