آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر اینفوگرافی آموزشی بر روی سطح یادگیری و سواد دیداری می پردازد. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی؛ شامل دو بخش کیفی از نوع توصیفی - تحلیلی و شبه آزمایشی ( پیش آزمون و پس آزمون ) با گروه گواه و بدون گزینش تصادفی استفاده شده است. جامعه این تحقیق عبارتند از دانش آموزان نهم شرستان حمیدیه می باشد. با استفاده از روش گزینش غیر تصادفی و انتخابی 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بود از آزمون محقق ساخته برای سطح یادگیری و همچنین یک پرسشنامه محقق ساخته ای که سواد دیداری را می سنجید. روایی محتوایی آزمون یادگیری توسط متخصصان درس و همچنین روایی محتوایی پرسشنامه سواد دیداری توسط استاد راهنما احراز شد. پایایی پرسشنامه-های تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ در آزمون سطح یادگیری برابر با 0.74 و در پرسشنامه سواد دیداری 0.84 محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بررسی مولفه های تحقیق نشان داد که آموزش از طریق اینفوگرافی بر سطح یادگیری(دانش، درک و فهم، تحلیل و کاربرد) و سواد دیداری دانش آموزان موثر است

design infographic Educational and its impact on the level of learning and visual literacy

This study investigates the effect of education infographic on the level of Learning and visual literacy. In terms of practical purpose and in terms of hybrid method; including qualitative parts of Descriptive-analytical and quasi-experimental ( pre-test and post-test ) method was used with control group and without random selection. The community of this study is the ninth-grade students of the city of Hamidieh. Using random and selective method, 20 subjects were selected as the experimental group and 20 subjects were selected as control group. The measuring tool in this study was a researcher made test for learning level and also a researcher-made questionnair measurig visual literacy. Content validity of the test learning by course specialists as wall as content validity of the visual literacy questionnairs by supervisor received. The reliability of the questionnaires was also calculated using Cronbach's alpha method in the questionnaire of 0.84 visual literacy and 0.74 in the test of learning level. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of research of components of research show that Infographic education affects atudents level laerning( Knowledge, understanding, analysis and application ) and visual literacy.

تبلیغات