روانشناسی معاصر

روانشناسی معاصر

روانشناسی معاصر دوره پانزدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 29) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدل ساختاری رابطه ی بین باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به جراحی زیبایی: نقش میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در بین زنان متقاضی جراحی زیبایی شهر بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جراحی زیبایی باورهای غیرمنطقی طرح واره های ناسازگار تنظیم شناختی هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 108
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به جراحی زیبایی در زنان متقاضی جراحی زیبایی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه ی آماری پژوهش، تمام زنان متقاضی جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی شهر بوشهر در سال 1399 بود. حجم نمونه شامل 400 خانم بودند که به شیوه ی نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از پرسش نامه های گرایش به جراحی زیبایی اعتمادی فر (1392/2013)، باورهای غیرمنطقی جونز (1969)، طرح واره های ناسازگار اولیه ی یانگ (2005) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی (2001) استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده ی گرایش به جراحی زیبایی در زنان بودند. همچنین تحلیل داده ها نشان دهنده ی مناسب بودن شاخص ها و برازش مطلوب مدل بود. یافته های مدل ساختاری نشان داد که مسیر باورهای غیرمنطقی و طرح واره های ناسازگار با تنظیم شناختی هیجان به طور مستقیم و با گرایش به جراحی زیبایی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان معنادار است. یافته های پژوهش می تواند به روان درمانگران و مشاوران در ارائه ی مشاوره تخصصی به زنان متقاضی جراحی، پروتکلی مبنی بر اصلاح باورها و شناخت های غیرمنطقی و آموزش سبک های مقابله ای جهت کاهش باورهای غیرمنطقی، شناسایی و اصلاح طرح واره های ناسازگار اولیه و افزایش تنظیم شناختی هیجان معرفی نماید.
۲.

الگوی ساختاری سرسختی روان شناختی، باورهای دینی با تاب آوری در برابر خودکشی: نقش میانجی گری ابعاد مثبت شفقت به خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرسختی روان شناختی باورهای دینی تاب آوری در برابر خودکشی شفقت به خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 379
در دو دهه ی گذشته شاهد افزایش تعداد مطالعاتی بوده ایم که تاب آوری در برابر خودکشی را بررسی کردند و تعداد زیادی از مطالعات اکنون در مورد این موضوع منتشر شده اند. این پژوهش با هدف الگوی ساختاری سرسختی روان شناختی، باورهای دینی با تاب آوری در برابر خودکشی: نقش میانجی گری ابعاد مثبت شفقت به خود انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 1399 تشکیل می دهند. نمونه ی پژوهش 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های سرسبختی روان شناختی کوباسا، مدی و خان (1982)، باورهای دینی محقق ساخته، تاب آوری در برابر خودکشی عثمان و همکاران (2004) و ابعاد مثبت شفقت به خود، ریس و همکاران (2011) به صورت آنلاین پاسخ دادند. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی، از الگویابی معادلات ساختاری و AMOS ویراست 22 و SPSS27 استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد باورهای دینی، سرسختی روان شناختی با ابعاد مثبت شفقت به خود و تاب آوری در برابر خودکشی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت (001/0≥P). یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج مدل یابی معادله ی ساختاری نشان داد که 62 درصد از واریانس ابعاد مثبت شفقت به خود توسط باورهای دینی، سرسختی روان شناختی و 69 درصد از واریانس تاب آوری در برابر خودکشی توسط باورهای دینی، سرسختی روان شناختی و ابعاد مثبت شفقت به خود تبیین می شود. سطوح پایین باورهای دینی، سرسختی روان شناختی و ابعاد منفی شفقت به خود را می توان به عنوان یک عامل تشدیدکننده ی اقدام به خودکشی در نظر گرفت که شدت رابطه بین خطر و اقدام به خودکشی را افزایش می دهند.
۳.

الگوی ساختاری کمال گرایی خودانتقادانه و نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس نقش واسطه ای اجتناب تجربه ای و نشخوار فکری (کمال گرایی خود انتقادی به نشانگان روان شناختی نقش واسطه ای اجتناب تجربه ای و نشخوار فکری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خود انتقادی آسیب پذیری روان شناختی اجتناب نشخوار گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 997
این پژوهش با هدف الگوی ساختاری کمال گرایی خودانتقادانه و نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس نقش واسطه ای اجتناب تجربه ای و نشخوار فکری انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش تمام دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهرستان نورآباد (دلفان) بودند. 380 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) به مقیاس کمال گرایی چندبعدی (MPS)، پرسش نامه ی چندبعدی اجتناب تجربی (MEAQ)، پرسش نامه ی نشخوار فکری- تأمل (RRS) و پرسش نامه ی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) پاسخ دادند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین کمال گرایی و مؤلفه های آن با نشخوار فکری، اجتناب تجربه ای، افسردگی، اضطراب و استرس رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). در الگوی معادلات ساختاری، روابط بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود و نتایج نشان داد که 26 درصد از واریانس نشخوار فکری توسط کمال گرایی و 30 درصد از واریانس اجتناب تجربه ای توسط کمال گرایی تبیین می شود. همچنین 47 درصد از واریانس افسردگی، اضطراب و استرس توسط کمال گرایی، اجتناب تجربه ای و نشخوار فکری تبیین می شود. کمال گرایی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق نشخوار فکری و اجتناب تجربه ای با افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی دارد. بنابراین، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه ی اصلاح کمال گرایی و مدیریت نشخوار فکری و اجتناب از تجارب هیجانی در دانش آموزان توصیه می شود.
۴.

بررسی اثر متغیرهای کنترل و پیوند عاطفی در تمرین کانون های توسعه ای بر ساخت رابطه و ارتباط مستقیم در شرکت کنندگان کانون ارزیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل پیوند ساخت رابطه ارتباط مستقیم کانون ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576 تعداد دانلود : 116
در فرایند کانون ارزیابی، ارزیاب ها در تمرین های شبیه سازی شده، مهارت های رفتاری مرتبط با شغل را در شرکت کننده ارزیابی می کنند. ارتباط بین فردی، نقطه ی اتکای بسیاری از تمرینات در کانون ارزیابی است. با این وجود، در مورد چگونگی شکل گیری این ارتباطات و رفتار شرکت کنندگان در این راستا اطلاعات اندکی وجود دارد. تعاملات بین فردی می تواند در طیفی از کنترل تا پیوند عاطفی متغیر باشد و با توجه به این دو بعد، افراد از رفتار ساخت رابطه یا ارتباط مستقیم استفاده می کنند. به همین دلیل این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای کنترل و پیوند عاطفی در تمرین ایفای نقش کانون های توسعه ای بر ساخت رابطه و ارتباط مستقیم در شرکت کنندگان کانون ارزیابی می پردازد. شرکت کنندگان 94 دانشجوی دوره ی کارشناسی مدیریت و روان شناسی بودند که در تمرین ایفای نقش در کانون ارزیابی سنجش می شدند و ارزیابان 12 نفر بودند. مداخله پژوهشی شامل هشت سناریوی طراحی شده برای کنترل پایین و بالا بود که در آن ها دستورالعمل ها در مورد پیوند عاطفی به دو نفر ایفاگر نقش داده شده بود. برای سنجش ساخت رابطه و ارتباط مستقیم از پرسش نامه ی توصیف رفتار رهبر استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در تمریناتی که دستورالعمل ها، پیوند عاطفی پایین را موجب می شود، رفتار ساخت ارتباط بیشتر بروز می یابد، چنین نتیجه ای برای دستورالعمل ها با کنترل پایین هم صحیح است و باعث رفتارهای ارتباط مستقیم بیشتری می شود. مطالعه ی حاضر به دنبال بررسی تعامل فرد و موقعیت در تمرینات AC بود و در سطح عملی این مطالعه، راهنمایی مبتنی بر شواهد و ارزشمند برای گسترش شبیه سازی بین فردی مؤثرتر در کانون ارزیابی ارائه داد.
۵.

اثربخشی بازی درمانی با رویکرد آکسلاین بر اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان مقطع دبستان شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی درمانی رویکرد آکسلاین اختلالات مرتبط با اضطراب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 237
این پژوهش، با هدف اثربخشی بازی درمانی با رویکرد آکسلاین بر اختلالات مرتبط با اضطراب دانش آموزان مقطع دبستان انجام شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان (دختر و پسر) دارای اختلالات مرتبط با اضطراب مقطع دبستانی شهر یزد، در سال تحصیلی 98- 1397 بود. به منظور انجام این پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و 30 نفر از کودکان مضطرب با استفاده از پرسش نامه ی اضطراب شناسایی شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره (گروه آزمایش و کنترل) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه نسخه ی کودک غربال اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان بود. مداخلات مربوط به بازی درمانی بر روی گروه آزمایش انجام گرفت. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار spss-24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بازی درمانی رویکرد آکسلاین بر کاهش نشانه های اختلالات اضطرابی موثر بود (001/0= P). به عبارتی بازی درمانی توانست موجب کاهش وحشت زدگی، اضطراب تعمیم یافته، اضطراب جدایی، هراس اجتماعی و مدرسه هراسی در کودکان شود.
۶.

الگوی ساختاری تیپ شخصیت D با اعتیاد به شبکه های اجتماعی نقش میانجی خودآگاهی هیجانی در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تیپ شخصیت D خودآگاهی هیجانی اعتیاد به شبکه های اجتماعی نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 998
شبکه های اجتماعی منبع حواس پرتی در کارهای شخصی، تحصیلی و حرفه ای هستند. پژوهش حاضر با هدف الگویی ساختاری تیپ شخصیت D با اعتیاد به شبکه های اجتماعی نقش میانجی خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 1400 تشکیل می دهند. نمونه ی پژوهش 384 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های تیپ شخصیتی D دنولت (1998)، خودآگاهی هیجانی لاهی و همکاران (2011) و پرسش نامه ی اعتیاد به شبکه های اجتماعی توتگون- یونال و دنیز (2015) به صورت آنلاین پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS.24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تیپ شخصیتی D با خودآگاهی هیجانی رابطه ی منفی وجود داشت (001≥P). همچنین بین تیپ شخصیت D با اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه ی مثبت وجود دارد (001≥P). الگوی پیشنهادی با داده ها از برازش لازم برخوردار بود. مدل یابی معادله ی ساختاری نشان داد که 25 درصد از واریانس خودآگاهی هیجانی و 32 درصد از واریانس اعتیاد به شبکه های اجتماعی توسط تیپ شخصیت D و خودآگاهی هیجانی تبیین می شود. اگرچه تیپ شخصیتی افراد و میزان آگاهی از هیجانات در اعتیاد به شبکه های اجتماعی مرتبط است، اما باید در نظر داشت که استفاده درست از این شبکه ها می توانند منبع مفیدی در فرآیند آموزش اولیه ی دانش آموزان و دانشجویان باشنلزبد.
۷.

بررسی تأثیر تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی اضطراب روان شناختی (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تهدید کرونا تمایل به ترک خدمت اضطراب روان شناختی بیمارستان های دولتی شهر اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 812
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی اضطراب روان شناختی (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر اهواز) به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه ی آماری شامل تمام کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز بودند (10235 نفر) که 370 نفر از آن ها به صورت تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی استاندارد بود. روایی پرسش نامه توسط تحلیل عاملی تأییدی مورد قبول قرار گرفت. برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای پرسش نامه ی اولیه (30 نفر) بالاتر از 7/0 برآورد شد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شد. بر اساس نتایج، تهدید کرونا بر تمایل به ترک خدمت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرمیانجی اضطراب روان شناختی در بیمارستان های دولتی شهر اهواز اثرگذار است. با توجه به نتایج این تحقیق می توان برای کاهش تمایل به ترک خدمت از طریق تمرکز بر مراقبت در حوزه ی رعایت اصول بهداشتی در دوره ی کرونا و کاهش اضطراب روان شناختی استفاده نمود.
۸.

رابطه ی جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی با میانجی گری مقابله ی مذهبی و عاطفه ی مثبت و مقایسه ی متغیرهای میانجی گر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهت گیری مذهبی رضایت از زندگی مقابله ی مذهبی عاطفه ی مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 331
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی با میانجی گری مقابله ی مذهبی و عاطفه ی مثبت است. طرح پژوهش حاضر از نوع طرح های همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری است و جامعه ی آماری آن دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1401-1400 است. از طریق روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 311 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند و ابزارهای جهت گیری مذهبی بای مالت (1999) و رضایت از زندگی (1985) و راهبردهای مقابله ی مذهبی پارگامنت (1998) و مقیاس عاطفه ی مثبت (1988) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد جهت گیری مذهبی با مقابله ی مذهبی رابطه دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که مقابله ی مذهبی با رضایت از زندگی رابطه دارد به علاوه جهت گیری مذهبی با عاطفه ی مثبت ارتباط دارد و عاطفه ی مثبت با رضایت از زندگی رابطه دارد و جهت گیری مذهبی از طریق مقابله ی مذهبی و عاطفه ی مثبت با رضایت از زندگی رابطه دارد و متغیرهای میانجی به یک اندازه تأثیرگذار بودند. چنین توصیه می شود که به منظور افزایش رضایت از زندگی در دانشجویان، مذهب و مقابله ی مذهبی و عاطفه ی مثبت تقویت شود.
۹.

مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس روابط موضوعی و کیفیت ارتباط والد- کودک در افراد با گرایش شخصیت مرزی: نقش میانجی خودشیفتگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساس تنهایی کیفیت روابط والد - کودک روابط موضوعی خودشیفتگی شخصیت مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 964 تعداد دانلود : 732
هدف مطالعه حاضر تبیین برازش مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس کیفیت ارتباط والد- کودک و روابط موضوعی با میانجی گری خودشیفتگی در افراد با گرایش شخصیت مرزی بود. در این مطالعه توصیفی- همبستگی 556 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر قم در بازه ی زمانی 9 ماه، از تیرماه تا اسفندماه 1399 با گرایش شخصیت مرزی به شیوه ی نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند و پرسش نامه های احساس تنهایی آشر، هیمل و رنشاو (1984)، مقیاس نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر هادسون و راپی (2001)، مقیاس خودشیفتگی مارگولیس و توماس (1980)، پرسش نامه ی روابط موضوعی بل(1995) و پرسش نامه ی سازمان شخصیت کرنبرگ و کلارکین (1995) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی مدل مفروض پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد مدل ساختاری احساس تنهایی بر اساس کیفیت روابط والد- کودک، روابط موضوعی با میانجی گری خودشیفتگی از برازش مطلوب برخوردار است (82/4 =df/2c، 950/0= CFI، 962/0=GFI، 916/0= AGFI و 084/0=RMSEA) و بیان گر این بود که کیفیت روابط والد- کودک، روابط موضوعی و خودشیفتگی 64 درصد از واریانس احساس تنهایی را در افراد با گرایش شخصیت مرزی تبیین می کند. بنابراین به نظر می رسد، احساس تنهایی بر اساس مؤلفه ی درون فردی روابط موضوعی اولیه و مؤلفه ی بین فردی کیفیت ارتباط با والدین هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری خودشیفتگی قابل تبیین است.
۱۰.

اثربخشی مشاوره ی خانواده از راه دور بر تعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی در ایام کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشاوره ی خانواده از راه دور تعارضات خانوادگی صمیمیت زناشویی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 25
با توجه به هزینه های بالای مراقبت های مرسوم سلامت روان خانواده محور، در سال های اخیر تمرکز بر مداخلات مشاوره ی خانواده از راه دور افزایش یافته است. این پژوهش با هدف اثربخشی مداخلات مشاوره ی خانواده از راه دور بر تعارضات خانوادگی، صمیمیت زناشویی و تعارض والد و فرزند در ایام کرونا انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پژوهشی نیمه آزمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش، را تمام زوجین که از طرف دادگاه های خانواده یا به صورت خودارجاعی به منظور حل تعارضات خانوادگی به مرکز مشاوره ای کاهش طلاق شهرستان خرم آباد مراجعه کردند، تشکیل داده اند. نمونه ی پژوهش شامل 24 نفر از زوجین (48 نفر) مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای کاهش طلاق شهرستان خرم آباد بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ی بالینی ساختاریافته (زیمرمن2013)، پرسش نامه ی تجدیدنظر شده ی تعارضات زناشویی (ثنایی ذاکر، براتی و بوستانی پور، 1387/2008) و پرسش نامه ی صمیمیت زناشویی (اولیاء، 1385/2006) استفاده شده است. آموزش مشاوره ی خانواده از راه دور با استفاده از مدل لنگری زاده و همکاران (2017) و بورگسا و پومینی (2018) در گروه آزمایشی اجرا شد؛ و گروه گواه در طول این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون یومان ویتنی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون یومان ویتنی نشان داد که آموزش مشاوره ی خانواده از راه دور بر تعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی مؤثر است (001/0≥P). نتایج حاصل از مرحله ی پیگیری نشان داد که ثبات مداخله در مرحله ی پیگیری بر روی نمرات تعارضات خانوادگی و صمیمیت زناشویی حفظ شد. آموزش مشاوره ی خانواده از راه دور می تواند از طریق استفاده از فناوری های سودمند و ارزان در کنار مشاوره ی حضوری راه حل های مؤثری را برای کاهش تعارضات خانوادگی و افزایش صمیمیت زناشویی به ویژه در زمان همه گیری کووید-19 برای زوجین و خانواده ها به همراه داشته باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱