دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65

مقالات

۱.

فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات در حقوق بین المللی منشور از نظر تا عمل

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 923
مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.
۲.

نگرشی بر سازمان و منطق حاکم ر آن سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بخش پژوهش)

۴.

باز خوانی انتقادی مقاله شیعه و مساله مشروعیت بین نظریه و نص

۵.

باز مهندسی دولت در قالب دولت الکترونیکی راهی نو به سوی تولید و اجرای سیاست ها

۶.

آنار شیسم : گذشته و حال و تغییر در حوزه عمل

۷.

ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی سیاسی ایران (تا قبل از انقلاب اسلامی)از منظر اندیشه گران لیبرال و اسلامی

۸.

جنبش اجتماعی مزدک و اندیشه سیاسی شاهی

۹.

معرفی و نقد کتاب جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

۱۲.

پژوهش با فرضیه آغاز می شود نه با پرسش!

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۲