دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۸
در حقوق بین الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت ها بود. از اوایل قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین الملل تبدیل شد. در دورة جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشر دوستانه مداخله خود را در سایر دولت ها توجیه میکرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر ماهوی نظم و نظام بین الملل و وقوع بحران های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشر دوستانه صورت گرفته است. رویه های جدید در امور بین المللی در حال شکل گیری است که مسیر سیاست بین الملل‘ حقوق بین الملل و سیاستگذاری ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. این مقاله درصدد است تا به تأمل در تحولات نظام بین المللی پس از پایان جنگ سرد‘ تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین المللی ‘ ماهیت بحران های مختلف در اقصی نقاط جهان و کارکرد برخی نهادهای منطقه ای راجع به مسائل حقوق بشر دوستانه را بررسی نماید.
۴.

آسیب شناسی دولت الکترونیک: تحول غیر دموکراتیک در سیاست گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
دولت الکترونیک، دموکراسی، تکنوکراسی، سیاست گذاری عمومی
۵.

نگرش و گرایش سیاسی مردم (اصلاح طلبی یا محافظه کاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۶۹۲
نگرش سیاسی، گرایش سیاسی، مردم، اصلاح طلبی، محافظه کاری
۶.

نگاهی به مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران درقالب جامعه شناسی سازمان ها و با بهره گیری از مفهوم مرجعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
ایران، سیاست گذاری عمومی، مشکل سیاست گذاری عمومی، جامعه شناسی سازمان ها، مفهوم مرجعیت
۷.

نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
نوسازی، اصلاحات، توسعه، ایران، انقلاب، خودکامگی
۸.

هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و کثرت گرایی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۳ تعداد دانلود : ۹۰۷
هرمنوتیک، معرفت، قدرت، هرمنوتیک فلسفی، کثرت گرایی، تفهم، حقیقت، گفتگو، امتزاج افقها
۹.

مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هابز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۵۴
قدرت، روش شناسی، تحلیل مکانیستی، معطوف به قدرت، وضع طبیعی، اقتدار گرایی، لویاتان
۱۰.

چشم انداز آینده تعامل فرهنگ و تاریخ از منظر فیلسوفان سیاسی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
تاریخ، فرهنگ، تمدن، تمدن معاصرغرب، مرگ تمدن ها، گفتگوی تمدن ها، جامعه، جنبش نوزایی دینی
۱۱.

پارادوکس های قدرت و رفتار منطقه ای آمریکا در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۸۳۱
دیپلماسی فشار، ثبات هژمونیک، چند جانبه گرایی مداخله گرا، آسیب پذیری های استراتژیک، استراتژی بازدارنده، مقابله پر شدت
۱۲.

آسیب شناسی سیاست خارجی ایران و چارچوبی برای ساماندهی طرز تلقی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۱
آسیب شناسی، طرز تلقی، نقطه های گرهی ذهن ایرانی، تجدید نظرطلبی، تجدید ساختار ملی، تنوع فرهنگی، تغییر منزلت بین المللی ایران، تعامل سازنده، تقدیرسازی، فضای محذورات محیطی و قدر
۱۳.

رابطه حکمت مدنی و عدالت در فلسفه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۵۹۶
عقل، اختیار، آزادی، عدالت، باید، است، اراده، ارزش، ضرورت، فطرت، حکمت، حکمت نظری، حکمت مدنی (عملی)، اخلاق، مستقلات عقلیه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۲