تدریس پژوهی

تدریس پژوهی

تدریس پژوهی سال پنجم پاییز 1396 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش زبان دوم نظام خود انگیزشی زبان دوم عوامل انگیزشی دانشجویان مقطع کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 435 تعداد دانلود : 599
هدف: هدف این پژوهش بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های غیر زبان های خارجی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» است. روش: برای شناسایی عوامل انگیزشی از رویکرد کیفی  شامل مصاحبه و یادداشت روزانه در گردآوری داده ها استفاده شده است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، نظریات گروهی از کارشناسان دریافت و سؤالات مصاحبه که از نوع نیمه سازمان یافته است از این منابع تهیه شدند. شرکت کنندگان 40 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کردستان و رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 95-94 بودند. از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر تکنیک معیار استفاده شده است و معیار تعیین شده تحصیل در مقطع کارشناسی رشته های غیر زبان های خارجی بود. با روش تحلیل محتوا موضوعات کلیدی در داده ها  شناسایی و کدبندی شدند. سپس بر مبنای چارچوب نظری پژوهش چند طبقه محتوایی تعیین شدند.یافته ها: یافته های این پژوهش به اعتبارسنجی نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم» در این بافت خاص کمک می کند و نشان می دهد که این نظریه می تواند در تبیین و ارزیابی انگیزش جامعه هدف این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهند که عنصر «تجربیات یادگیری زبان دوم» قوی ترین عامل انگیزشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های غیر زبان های خارجی است که به صورت چهار مضمون اصلی خود را نشان داد. همچنین مشخص شد که خود آرمانی زبان دوم عامل انگیزشی قوی تری است تا خود بایسته زبان دوم. این نتایج اهمیت توجه به مواد آموزشی و برنامه درسی متناسب با «خودهای ممکن» و اهمیت توجه به ویژگی های شخصیتی و حرفه ای معلم در راستای ایجاد انگیزش را نشان می دهد.
۲.

بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش آموزان کلاس های چندپایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کلاس چندپایه موضوعات مشترک تدریس گروهی سطوح پیچیدگی یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 224
هدف: بررسی تأثیر آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت در کلاس های چندپایه روستاهای منطقه سردشت از شهرستان های استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با روش تدریس به پایه های مختلف به صورت مستقل می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش طرح شبه آزمایشی پیش- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی روستاهای دارای کلاس چندپایه شهرستان سردشت بود که از میان آن ها از طریق روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، دو کلاس چندپایه 20 نفری واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق آزمون محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان موضوع درسی به تأیید رسیده جمع آوری شده است. پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی اسپیرمن مقدار 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخص های آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شده است. یافته ها: داده های کمی تفاوت معناداری را بین نتایج دو گروه نشان می دهد. آموزش گروهی با توجه به پتانسیلی که برای درگیر نمودن دانش آموزان در فرایند یادگیری و افزایش حس همکاری دارد به مراتب یادگیری بیشتری را در یادگیرنده به وجود می آورد در نتیجه فرضیه پژوهش یادگیری دانش آموزان آموزش دیده با روش تدریس همزمان موضوعات مشترک با پیچیدگی متفاوت در پایه های گوناگون از یادگیری دانش آموزان آموزش دیده با روش آموزش مستقل به هر پایه، بیشتر می باشد" تأیید می گردد
۳.

بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزش فنی و حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شنود مؤثر عملکرد ارزیابی عملکرد مهارت های ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 438
هدف : این پژوهش بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزشگاه های فنی وحرفه ای می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که هدف آن تعین تأثیر شنود مؤثر مربیان آموزش فنی و حرفه ای و شناخت چگونگی این تأثیر بر عملکرد آنها می باشد در این تحقیق 6 فرضیه (شامل 2 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی ) مورد بررسی قرار گرفته و در آن از دو نمونه آماری استفاده شده است. نمونه اول پژوهش از جامعه آماری مربیان فنی و حرفه ای به تعداد 143 نفر در خصوص تعین میزان شنود مؤثر و نمونه دوم پژوهش از جامعه آماری کارآموزان به تعداد 403 نفر از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش شنود مؤثر و پرسشنامه سنجش عملکرد مربیان استفاده گردید که روایی آنها توسط صاحبنظران تأیید و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، روش آزمون t، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان شنود مؤثر مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بالاتر از سطح متوسط بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد مربیان فنی وحرفه ای داشته و این تأثیر بر برخی از ابعاد عملکرد مربیان بیشتر بوده است.
۴.

بررسی فرصت ها و چالش های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه گرایی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرصت ها چالش ها آموزش های آن لاین تربیت منش سازه گرایی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 570
هدف: فناوری آموزش های آن لاین با دارا بودن ویژگی های منحصر به فردی همچون انعطاف پذیری، غیرحضوری بودن، دانشجو محور بودن، یادگیری مستقل مبتنی بر استعداد و علاقه توجه بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی را به خود جلب نموده است. اما آموزش های آن لاین ابزاری خنثی و بی طرف نبوده و در حوزه پرورش منش دانشجویان ناظر به فرصت ها و تهدید هایی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی فرصت ها و چالش های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان با تأکید بر رویکرد سازه گرایی اجتماعی بود. روش : اینپژوهش از جنس پژوهش های کیفی و از نوع استنتاجی و تحلیل فلسفی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی است. یافته ها: مهم ترین فرصت های آموزش های آن لاین در تربیت منش دانشجویان شامل توسعه آموزش های چند فرهنگی، آزادی آکادمیک، منش علمی، گسترش پوشش تحصیلی، ایجاد محیط های یادگیری تعاملی و پرورش تفکر انتقادی است. در مقابل، چالش های آن شامل گسترش عدم صداقت علمی (اَشکال عمده آن شامل تبانی، فریب کاری، سرقت ادبی، سوء استفاده از فناوری و ارائه اطلاعات نادرست است)، نقض حریم خصوصی و عدم رعایت قانون کپی رایت است.امکانات و قابلیت های بی نظیر آموزش های آن لاین موجب رشد و گسترش سریع آن در آموزش عالی شد، اما در آموزش های آن لاین به دلیل فقدان ارتباط واقعی و الگوگیری اخلاقی دانشجو از استاد، با وجود برخی فرصت ها زمینه تربیت منش چندان فراهم نیست؛ اما این خلاء را می توان با تعاملی تر کردن محیط یادگیری، استفاده بیشتر از فناوری های چند رسانه ای و تدوین کدهای اخلاقی پر کرد. همچنین آموزش مبتنی بر حل مسأله و افزایش هم اندیشی استاد- دانشجو می تواند اثربخشی تربیتی آموزش های آن لاین را افزایش دهد.
۵.

تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درس پژوهی خودکارآمدی ادراک شده معلمان نگرش دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 73
هدف: مقاله حاضر به بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه پرداخته است. روش : این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه آماری، دبیران و دانش آموزان دختر پایه هشتم شهرستان های استان تهران به روش خوشه ای چند مرحله ای با حجم نمونه ی120 دانش آموز (چهار کلاس 30 نفره)  و 12 دبیر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی قرار گرفت. پرسشنامه خودکارآمدی ادراک شده معلمان قبل از اجرای پیش آزمون توسط دبیران تکمیل گردید. سپس طرح توجیهی معلمان به مدت 5 جلسه با انتخاب 6 مبحث به مدت 6 هفته در کلاس درس اجرا شد. پیش آزمون نگرش قبل از اجرای طرح درس دوم با استفاده از پرسشنامه نگرش دانش آموزان نسبت به علوم از گروه آزمایش گرفته شد . در پایان اجرای دوره، پس آزمون با استفاده از پرسشنامه گرفته شد.  در تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی(میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده گردید. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که آموزش علوم تجربی با رویکرد درس پژوهی بر خودکارآمدی ادراک شده معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول متوسطه مؤثر است.
۶.

ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش کنترل ارادی آموزش الکترونیکی طراحی آموزشی طراحی انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 23
هدف : پژوهش حاضر با هدف ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش یادگیرندگان انجام شد. روش : به منظور بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و کنترل ارادی، با به کارگیری یک طرح شبه آزمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 85 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس شهید مدرسِ دانشگاه فرهنگیان کردستان (جامعه آماری پژوهش) انتخاب، و در دو گروه آزمایش و کنترل همرا با پیش آزمون و پس آزمون جایگزین شدند. آموزش الکترونیکی طراحی شده برای گروه کنترل با استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) و با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر، و برای گروه آزمایش با استفاده از الگوی طراحی آموزشی مریل و با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر به اضافه پیام ها و راهبرد های کنترل ارادی طراحی گردید. عوامل انگیزشی و کنترل ارادی براساس الگوی انگیزشی کلر(ARCS) برای طراحی انگیزشی و نظریه های کنترل عمل کوهل، کاربردی کردن مقاصد گولویزر و خودتنظیمی زیمرمن برای کنترل ارادی با هم تلفیق شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که با وجود عدم تفاوت اولیه بین گروه ها، نمرات یادگیری گروه آزمایش افزایش و همچنین سطح انگیزش دانشجویان به ویژه در دو عنصر ارتباط و اطمینان ارتقاء یافته است. 
۷.

مقایسه برنامه قصد شده، اجرا شده و کسب شده درس کارورزی به منظور ارائه راهکار مناسب ( مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان کردستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارورزی برنامه درسی اجرا شده برنامه درسی قصدشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 235
هدف : هدف این پژوهش مقایسه برنامه درسی اجرا شده و کسب شده درس کارورزی و ارائه راهکار برای افزایش همخوانی و کاهش شکاف میان برنامه های دانشگاه فرهنگیان کردستان است. روش : جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلم راهنما و دانشجو معلمان رشته های مختلف دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در سال تحصیلی 1395/1394 می باشد. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 284 نفر دانشجومعلم و معلم راهنما انتخاب و به کمک پرسشنامه محقق ساخته از نمونه موردنظر جمع آوری شد. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین  برنامه درسی قصد شده و اجرا شده وجود ندارد. همچنین برنامه اجرا شده و کسب شده باهم همخوانی نداشته و بین دو مرحله اجرا شده و کسب شده درس کارورزی به صورت کلی و هیچ کدام از خرده مقیاس های مراحل اجرا شده و کسب شده تفاوت معنادار وجود ندارد یعنی بین کلیه اهداف محتوایی و اجرایی در مرحله اجراشده و کسب شده درس کارورزی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. اما با توجه به نتایج به مقدار 07/40 میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده شکاف و فاصله وجود دارد که تفاوتی بسیار معنادار و مهم است. و جا دارد اصلاحاتی در برنامه کارورزی مراکز تربیت معلم و افزایش اثربخشی آن صورت گیرد.
۸.

طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی سرمایه روانشناختی امید آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 332
هدف: پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی امید در ابعاد هدف، محتوا، روش آموزشی، ارزشیابی برای آموزش عالی ایران است. روش: روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله ای قیاسی بود. حوزه پژوهش دربرگیرنده منابع، مقالات و کتب چاپی و دیجیتالی مرتبط با امید است. روش نمونه گیری هدفمند بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از کدگذاری موضوعی  استفاده شد . یافته ها:  براساس کدگذاری موضوعی 66 کد اساسی و 18 کد نظری در امید به دست آمد. جهت اعتبار سنجی مدل برنامه درسی سرمایه روانشناختی از 10 نفر از اساتید خبره حوزه برنامه درسی و روانشناسی تربیتی با بکارگیری ضریب توافقی لاوشه استفاده گردید که مولفه های دارای ضریت کمتر 62% یعنی 2 مؤلفه در امید حذف شد.اهداف برنامه درسی امید اهداف واقع بینانه، خود کنترلی، خودآگاهی، مهارت کنترل هیجانات، برانگیختگی مطلوب، محتوای برنامه درسی فراگیری خود نظم جویی و نحوه اداره خود، آموزش برنامه ریزی و برانگیختگی، پرورش راه های خلاقانه جهت دستیابی به اهداف، رویکردهای آموزشی تجویزی راه های فکرکردن، روش تدریس، شیوه خودگردانی، حل مسأله، روش حمایت آموزشی و ارزشیابی برنامه درسی ارزیابی از تدوین و پیگیری اهداف، ارزیابی از اراده و پشتکار، امکان سنجش خلاقیت با ابزارهای مختلف به دست آمده تحقیق حاضر به عنوان یک مدل طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتنی بر امید برای برنامه ریزان و اساتید آموزش عالی ایران این امکان را فراهم می کند که با شناخت و کاربرد عناصر برنامه درسی به توسعه سرمایه روانشناختی در دانشجویان پرداخت. 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰