تدریس پژوهی

تدریس پژوهی

تدریس پژوهی سال اول پاییز 1392 شماره 1

مقالات

۴.

بررسی تناسب زمان اختصاص یافته به درس جامعه شناسی با عناصر محتوا، روش تدریس و ارزشیابی از منظر ذینفعان برنامه درسی (متخصصان، دبیران و دانش آموزان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 755
۶.

نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ایجاد ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان و خودکارآمدی معلمان در تدریس علوم تجربی به عنوان پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 977

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰