School Administration (مدیریت مدرسه)

School Administration (مدیریت مدرسه)

School Administration, Volume 9, Issue 4, Winter 2022 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

Qualitative Meta-analysis of Environmental Characteristics Affecting Children's Creativity in Schools(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: child Creativity Educational space creative environment Growth

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 531
خلاقیت به یکی از موضوعات داغ در زمینه رشد کودکان تبدیل شده و در مطالعات روانشناسی و طراحی محیطی ویژه ویژه یافته شده است. تحقیقات بر روی محیط کودک بر رشد خلاقیت او وجود دارد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین خلاق و محیط آموزشی کودکان 2 تا 10 ساله و شناسایی و تبیین مولفه های محیطی برای خلاقیت با محیطی است که بر اساس ساختار جسمی و روانی کودک و نیاز به استفاده از محیط معماری است. است. پژوهش کیفی حاضر با استفاده از روش اکتشافی و تحلیل کیفی، تغییرات اساسی در تحقیقات مربوط به رابطه محیط و خلاقیت کودکان را شناسایی کرده و سعی کرده است با استدلال منطقی به بررسی و جمع بندی روابط بین آنها بپردازد. از آنجایی که نتایج این پژوهش بر اساس تحلیل تحلیلی بر اساس نظریه ها و نتایج تحقیقات قبلی است، می توان آن را یک فراتحلیل کیفی تلقی کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که محیط با ویژگی هایی مانند جامعه پذیری، احساس فضا، حس پذیری، تنوع و پیچیدگی، امنیت، حرکت، خوانایی و ارتباط با طبیعت در افزایش خلاقیت کودکان خلاق است. همچنین اگر محیط آموزشی به گونه ای طراحی شود که اصول روانشناسی محیطی مرتبط با وضعیت جسمی و روانی کودک رعایت شود.
۲.

Investigate the role of servant leadership and team leadership In team performance mediated by team cohesion and team learning In the teams of secondary school teachers in Kurdistan province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Servant Leadership Team Leadership Team Cohesion Team Learning team performance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 296
هدف این مطالعه بررسی نقش رهبری خدمتگزار و رهبری تیمی در عملکرد تیمی با انسجام تیمی و تیمی در تیم معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه استان کردستان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای از متشکل از 346 معلم شدند. روش تحقیق، مدلسازی معادلات ساختاری. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه لیدن و همکاران (2015) خدمتگزار رهبری. رهبری یک تیم تحقیقاتی بر اساس مدل Morgeson، DeRue & Karam (2010); Podsakoff & MacKenzie Team Cohesion (1994); توضیحات تیمی Bresó، Gracia، Latorre & Peiró (2008) و عملکرد تیمی Puente-Palacios، Martins & Palumbo (2016) استفاده شد. پایایی نامه ها با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ و پرسشنامه معتبر با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و ارزیابی رتبه اول و دوم ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل ماتریس همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS.v25 و LISREL.v10 استفاده شد. نشان داد: 1) رهبری خدمتگزار تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر عملکرد تیم، نتایج تیمی و انسجام تیمی و از طریق انسجام تیمی و تیم عملکرد بر عملکرد تیمی در تیم های معلم غیرمستقیم مثبت و معنادار داشت. 2) رهبری تیم تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر عملکرد تیم داشت.
۳.

Diagnosis of School principals’ Assignment in Education(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Appointment Principals selection method selection conditions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 332 تعداد دانلود : 355
این مطالعه با هدف بررسی نحوه انتصاب مدیران در یکی از استان های خوزستان انجام شد. از روش کیفی بر اساس نظریه استفاده شد. شرکت مدیران، معلمان، مدیران حفاظت و نظارت، معاونین، آموزش آموزشی و پرورش استان و مسئولین انتخاب مدیران بودند که به طور هدفمند انتخاب شدند. 30 نفر از افراد آگاه با 10 سال مصاحبه کار تا رسیدن به حد اشباع نظری در مورد محلی قرار گرفته اند. روش تحلیل داده ها کدگذاری باز، شعاعی و انتخابی بود. بنابراین، داده های جمع آوری شده از مصاحبه، کدگذاری و یک مقوله به عنوان کانونی انتخاب شد. سپس مقوله های دیگر و در پایان الگوی پارادایم ساختاربندی شد. بر اساس نتایج، عوامل قانونی و اجرایی، عوامل محور، و فقدان مهارت های رهبری سیاسی به عنوان عوامل علّی شناخته شدند. قبیله بودن یک مقوله محوری و کلیدی از شرایط نامطلوب خلاق اصول انتخاب بود. عوامل شخصی زمینه ای و نیروهای سیاسی عوامل مداخله گر بودند. راهبردهای استفاده از آموزش و پرورش آن استان از یک سو کنترل و نظارت قانونی و از سوی دیگر توجه به بیرونی و تسلیم شدن در مقابل عوامل سیاسی بود. بنابراین پیام های آن ناکارآمدی و کاهش کیفیت آموزشی مدارس بود. و از سوی دیگر توجه ظاهری به قانون و تسلیم شدن در برابر عوامل سیاسی; بنابراین پیام های آن ناکارآمدی و کاهش کیفیت آموزشی مدارس بود. و از سوی دیگر توجه ظاهری به قانون و تسلیم شدن در برابر عوامل سیاسی; بنابراین پیام های آن ناکارآمدی و کاهش کیفیت آموزشی مدارس بود.
۴.

Designing A Model of Learning School in Secondary Schools(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Learning schools Learning Organization Network productive learning Sustainable Development Inclusive quality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 636
پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع طبقه بندی آمیخته اکتشافی، در بعد کیفی داده شده از نظر ماهیت و بعد از کمی پیمایش مقطعی بوده است. شرکت کنندگان در بخش کیفی 18 نفر از اساتید علوم تربیتی بودند که به روش نمونه گیری هدف انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه معلمان مقطع متوسطه استان همدان (3431 نفر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 413 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامه پژوهش شامل 12 مؤلفه و 82 گویه است که ضریب آلفای کرونباخ آن 98/0 محاسبه شد. روایی صوری و پرسشنامه توسط متخصصان تایید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری محورهای باز-انتخابی و در بخش کمی، تحلیل عاملی انتخابی با استفاده از نرم افزار smart PLS 3 شد. پژوهش های بخش کیفی شامل 12 مؤلفه شامل مولد شبکه ای، توسعه شایستگی های معلمان و شایستگی های مدرسه، ارتقای کیفیت در مدرسه، توسعه مدیریت دانش مدرسه، بلوغ یادگیرنده، غ مدرسه، عواملی، عوامل سازمانی، قابلیت های توسعه فردی و پایدار. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش مناسبی را برای مدل نشان داد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران ارشد نظام آموزشی در ایجاد مدارس کمک کند.
۵.

Investigating the Role of Schools Principals’ Entrepreneurial Attitude on Their Job Performance (Case study: Schools of Damavand County)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Entrepreneurial attitude Job Performance School Principals Damavand County

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 689
این پژوهش با هدف بررسی نقش نگرش کارآفرینانه در عملکرد شغلی مدارس شهرستان دماوند انجام شد. روش تحقیق کاربردی و توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و معاونان مدارس (دولتی) شهرستان دماوند در سال تحصیلی 97-97 تشکیل می دهند که معادل 218 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران حدود 139 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ابزار استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل و تحلیل قرار گرفت. برای ارزیابی روایی پرسشنامه تحقیق از روایی سازه و برای تحلیل پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین نگرش کارآفرینانه و عملکرد شغلی مدیران مدارس رابطه معناداری وجود دارد و بین چهار بعد از نگرش و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین وضعیت فعلی نگرش کارآفرینانه و عملکردی مدیران شهرستان دماوند مطلوب است. نتایج به دست آمده از هدف اولیه پژوهش نشان داد که بین نگرش کارآفرینانه و عملکرد حرفه ای مدیران شهرستان دماوند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معناست که هر چه نگرش کارآفرینانه مدیران مدارس بالاتر باشد، عملکرد حرفه ای آنها نیز بالاتر خواهد بود. همچنین تحلیل رگرسیون پژوهش نشان داد که از بین چهار بعد از نگرش کارآفرینانه، بعد از نفس قوی ترین بود. و بعد از موفقیت مداری ضعیف ترین پیش بینی کننده عملکرد شغلی در بین مدیران و معاونان مدارس (دولتی) شهرستان دماوند بود. در نهایت می توان گفت که با طراحی دوره های آموزشی مناسب در زمینه مسائل کارآفرینی و نگرش کارآفرینانه می توان عملکرد حرفه ای به ویژه موفقیت مدیران را ارتقا داد.
۶.

Investigating the Role of Facilitating Principals in The Professional Development of High School Teachers(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Facilitation role Principals professional development teachers

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 522
حمایت از طرح و توسعه معلمان یکی از وظایف اصلی مدیران مدارس است. مدیران به عنوان می توانند نقش مؤثری در رشد حرفه ای معلمان داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش گرسازان در رشد حرفه ای معلمان دوره متوسطه منطقه یک شهر اهواز با روش کیفی بود. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. برای گردآوری داده ها، روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده ها بر اساس روش تحلیل محتوای تحلیل و تحلیل شد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به پنج سوال تحقیق است. یافته ها نشان داد که مدیران مهارت های خوبی دارند اما نیاز به کسب مهارت های لازم در زمینه هایی مانند ارزیابی، برنامه ریزی و تفویض اختیار دارند. همچنین مشخص شده است که مدیرانی در مدرسه فعالیت های آموزشی انجام دهند، اما برای برگزاری و برگزاری کارگاه ها و سمینارهای داخلی برنامه ریزی نمی شوند. این مطالعه همچنین نشان داد که مهم ترین چالش هایی است که مدیران در ایفای نقش می کنند برای توسعه حرفه ای معلمان، بودجه، امکانات و مواد آموزشی، بروکراسی اداری، بی انگیزی و... است.  
۷.

Sustainable School in the Islamic Republic of Iran: A Multiple methods Qualitative Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: School sustainable school Sustainable Education Sustainable Development social system

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 675 تعداد دانلود : 471
هدف این پژوهش طراحی الگویی برای مدرسه پایدار در جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق کیفی چند روشی شامل: روش فراترکیبی و مطالعه موردی بود. منابع گردآوری داده ها، کلیه تحقیقات مربوط به مدرسه پایدار برای دوره زمانی 1384 تا 139 بوده است. این پژوهش ها به روش نمونه گیری موردی از شدت با دقت نمونه گیری هدف انتخاب شده اند. در این بخش از تحلیل کیفی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های این بخش از مدل مدرسه پایدار را کرد. در مطالعه موردی، شرکت کنندگان بالقوه مورد مصاحبه، بومیان با تجربه بودند و اسناد بالادستی ایران و اظهارات رهبرانقلاب مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات کلیدی مورد مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند استاندارد انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در این بخش، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرچینان کلیدی و اسناد کاوی بود. یافته های این پژوهش مدل مدرسه پایدار در جمهوری اسلامی ایران بود که شامل ورودی ها (معلم و کادر اجرایی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات و خط مشی ها)، فرآیندها (تدریس، یادگیری، مدیریت و برنامه ریزی)، زیر سیستم ها (فردی) است. ساختاری، سیاسی و فرهنگی)، خروجی ها (دانش آموز با رویکرد توسعه پایدار و الگوی مدرسه پایدار) و ویژگی های آنها در قالب یک نظام اجتماعی. نتایج این تحقیق نشان داد که برای دستیابی به خروجی های مورد نظر، کلیه ورودی ها، فرآیندها و زیر سیستم ها باید دارای ویژگی های مناسب باشند. یافته های این پژوهش مدل مدرسه پایدار در جمهوری اسلامی ایران بود که شامل ورودی ها (معلم و کادر اجرایی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات و خط مشی ها)، فرآیندها (تدریس، یادگیری، مدیریت و برنامه ریزی)، زیر سیستم ها (فردی) است. ساختاری، سیاسی و فرهنگی)، خروجی ها (دانش آموز با رویکرد توسعه پایدار و الگوی مدرسه پایدار) و ویژگی های آنها در قالب یک نظام اجتماعی. نتایج این تحقیق نشان داد که برای دستیابی به خروجی های مورد نظر، کلیه ورودی ها، فرآیندها و زیر سیستم ها باید دارای ویژگی های مناسب باشند. یافته های این پژوهش مدل مدرسه پایدار در جمهوری اسلامی ایران بود که شامل ورودی ها (معلم و کادر اجرایی، برنامه درسی، فضا و تجهیزات و خط مشی ها)، فرآیندها (تدریس، یادگیری، مدیریت و برنامه ریزی)، زیر سیستم ها (فردی) است. ساختاری، سیاسی و فرهنگی)، خروجی ها (دانش آموز با رویکرد توسعه پایدار و الگوی مدرسه پایدار) و ویژگی های آنها در قالب یک نظام اجتماعی. نتایج این تحقیق نشان داد که برای دستیابی به خروجی های مورد نظر، کلیه ورودی ها، فرآیندها و زیر سیستم ها باید دارای ویژگی های مناسب باشند. خرده سیستم ها (فردی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی)، بروندادها (دانش آموز با رویکرد توسعه پایدار و الگوی مدرسه پایدار) و ویژگی های آنها در قالب یک نظام اجتماعی. نتایج این تحقیق نشان داد که برای دستیابی به خروجی های مورد نظر، کلیه ورودی ها، فرآیندها و زیر سیستم ها باید دارای ویژگی های مناسب باشند. خرده سیستم ها (فردی، ساختاری، سیاسی و فرهنگی)، بروندادها (دانش آموز با توسعه پایدار و الگوی مدرسه پایدار) و ویژگی های آنها در قالب یک نظام اجتماعی. نتایج این تحقیق نشان داد که برای دستیابی به خروجی موارد نظر، کلیه ورودی ها، فرآیندها و زیر سیستم ها باید دارای ویژگی های مناسب باشند.
۸.

Identifying Behaviors and Dimensions of Teaching-Learning Leadership of Elementary School Principals: A Qualitative Research(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: instructional leadership school-based supervision teacher professional development thematic analysis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 198
یک جماع کلی در مورد نیاز به حضور مراکزی است که کیفیت یاددهی را بهبود می بخشد. رهبری آموزشی یک فعالیت جامع است که فرصت های را برای پیشرفت حرفه ای معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می کند. در یادداشت چگونه معلمان می روند دهی-یادگیری را بهبود بخشید، مدیریت آموزشی را از سایر مدل های رهبری در سازمان ها متمایز می کند. برنامه درسی و محیط آموزشی برای مدرسه مدرسه، برنامه درسی و محیط زیست می کنند. این پژوهش از نوع کیفی از نوع توصیفی اکتشافی بود. برای شناسایی رفتارها و رهبری آموزشی از تحلیل موضوعی و شبکه مضامین استفاده شد. به منظور جمع آوری و شناسایی موضوعات، مبانی نظری و نظرات متخصصان این حوزه با تحلیل منابع متون در سال های 1990 تا 2018 منتشر شده است که در پایگاه های اطلاعاتی منتشر شده است، و کدگذاری شده است. با توجه به تعداد منابع، از آنها بر اساس معیارهای نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل موضوعی از تحقیق کیفی از نرم افزار MAXqda استفاده شد. یافته ها از آن است که رهبری آموزشی دارای، 25 مؤلفه و 177 رفتار است که در آن تعریف هشتم مدرسه، نظارت بر مدرسه، اقدام، رشد حرفه ای معلم، مراقبت، نظارت بر روند بعد یادی-یادگیری، رهبری توزیعی است. و مدیریت برنامه درسی برای تحلیل موضوعی از تحقیق کیفی از نرم افزار MAXqda استفاده شد. یافته ها از آن است که رهبری آموزشی دارای، 25 مؤلفه و 177 رفتار است که در آن تعریف هشتم مدرسه، نظارت بر مدرسه، اقدام، رشد حرفه ای معلم، مراقبت، نظارت بر روند بعد یادی-یادگیری، رهبری توزیعی است. و مدیریت برنامه درسی برای تحلیل موضوعی از تحقیق کیفی از نرم افزار MAXqda استفاده شد. یافته ها از آن است که رهبری آموزشی دارای، 25 مؤلفه و 177 رفتار است که در آن تعبیر مدرسه، نظارت بر مدرسه هشت، اقدام، رشد حرفه ای معلم، مراقبت، نظارت بر روند بعد یادی-یادگیری، رهبری مدیریتی است. و مدیریت برنامه درسی
۹.

School Human Resource Development's Policymaking Model: A Grounded Theory Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human resource development Policymaking School Manpower

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 425
  سرمایه انسانی بیشتر در بهره وری، رشد اقتصادی، بهبود و تامین کیفیت زندگی بهتر در جهان می شود. توسعه منابع انسانی به معنای هر فعالیتی است که برای بهبود و ارتقای شایستگی های حرفه ای از طریق بهبود دانش، مهارت ها و نگرش های آنها طراحی شده است. مدیریت منابع انسانی در مدارس بر اساس جایگاه و نقش مهمی که در توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مهم است. هدف از این پژوهش طراحی مدل سازی توسعه منابع انسانی در مدرسه با نظریه نظریه پایه (GT) بود. بر این اساس ابزار مصاحبه طراحی و در مرحله بعد با شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب و مصاحبه در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس نتایج تحلیل داده ها موضوعات بررسی و ارائه شد. شرکت کنندگان در این پژوهش 25 نفر از کارشناسان پرورشی شامل معاون وزیر، مشاور وزیر، مدیرکل ستادی وزارتخانه، رئیس سازمان آموزش و استان و مدیر مدرسه بودند که در زمستان 1398 با آنها مصاحبه شد. این مطالعه با نمونه هدف آغاز شد. ورود، تحصیل تخصصی با مدرک کارشناسی ارشد، سابقه کار در سطح وزارتخانه، معاون وزیر، مدیر کل و رئیس سازمان استان بود. و حداقل 10 سال سابقه مدیریت در مدارس با جمعیت دانش آموزی بالای هزار نفر. گروهی که به اشباع داده بودند بر اساس نمونه گیری نظری ادامه دادند. ابزار جمع آوری داده ها
۱۰.

Dimensions and Dynamics Components of Primary Schools by Research Synthesis Method(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Dynamics Primary Schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 443
لزوم تدوین و اجرای برنامه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و درگیر شدن در روند مستمر پدیده تغییر و پویایی. وجود مدارس پویا است. امکان کشف فرصت های جدید و نیاز پویایی، تغییر و توسعه برای تداوم حیات ملی کشور وجود دارد. مقاله حاضر با هدف ارائه مدل مدرسه پویا برای مدارس ابتدایی تدوین شده است. تحقیق کیفی و روش آن تحقیق ترکیبی با تحلیل کیفی کیفی است. در تحقیق ترکیبی، تحقیقات به طور مداوم به طور سیستماتیک انتخاب می شوند، تجزیه و تحلیل و تحلیل و طبقه بندی و تحلیل بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استفاده می شود. شناسایی مؤلفه ها و توسعه مدل مدرسه پویا است. جامعه مورد مطالعه پژوهشگران خارجی (2000 تا 2020) و داخلی (2000 تا 1399) بودند. در مجموع 62 مورد نظر موضوعی، کلیدواژه های مشابه و ارتباطی با ارتباط و مؤلفه های پویایی دوره ابتدایی به عنوان نمونه و به صورت هدف انتخاب و تحلیل و تحلیل قرار گرفت. تحلیل ها ابتدا کدگذاری و طبقه بندی شدند و سپس بدنه اصلی در قالب 25 مؤلفه و 52 شاخص مربوط به 5 بعد از تحول و تحول، دانش محوری، مشارکت محوری، پژوهشی و اندیشه محوری شناسایی شد. محرک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰